SZ6023 Výchova nadaných žáků

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Mgr. Jana Veseláková (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6023/01: Út 8:00–9:50 učebna 22, E. Trnová
SZ6023/02: Út 15:00–16:50 učebna 6, E. Trnová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 45/48, pouze zareg.: 1/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/48
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vědomosti: vymezení pojmů nadání, talent a inteligence; modely nadání; psychologická podstata nadání; projevy nadání a druhy nadání; charakteristika nadaných dětí, aktuální typologie nadaných žáků; charakteristika nadaných žáků, mýty o nadání; rozdíl mezi nadaným a chytrým žákem; latentní nadání a underachievment.
Dovednosti: aplikovat vhodné metody pro výchovu nadaných, sestavit vhodný program pro výchovu nadaných, diagnostikovat projevy nadání, rozpoznat nadané a chytré dítě.
Postoje: akceptovat odlišnosti projevů chování nadaných, osvojit si hodnoty objektivity a spravedlnosti v hodnocení chování nadaných žáků.
Výstupy z učení
Výstupy: • Student chápe podstatu nadání. • Student dokáže identifikovat nadání pomocí jeho charakteristik. • Student vybere a implikuje metody vhodné pro rozvoj nadaných žáků do výuky. • Student aplikuje při práci s nadanými aspekt individualizace a diferenciace ve vzdělávání. • Student aplikuje individuální přístup při hodnocení nadaných žáků. • Student je schopen vytvořit výukové materiály pro nadané.
Osnova
 • Sylabus seminářů (po týdnech): 1. – 2. Úvod – základní pojmy; psychologická podstata nadání – základní linie úvah o nadání; nadání – talent; typy inteligence a vztah inteligence a nadání; modely nadání jako východisko pohledů na edukaci nadaných žáků. 3. - 4. Diagnostika nadání – nominace, identifikace a diagnostika nadaného žáka; projevy nadání; aktuální typologie nadaných žáků; charakteristika nadaných žáků, mýty o nadání; rozdíl mezi nadaným a chytrým žákem. 5. Zákonné normy pro vzdělávání nadaných – zákonný rámec pro vzdělávání nadaných; péče o nadané v RVP; úpravy vzdělávání pro nadané žáky. 6. Nadaní jako jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami – implementace aspektu individualizace a diferenciace do vzdělávání nadaných; role učitele při integraci/inkluzi nadaných žáků do školní třídy; tvorba individuálního studijního plánu; dvojí výjimečnost. 7. Rozvoj nadaných žáků – problematika latentního nadání; underachievment jako nebezpečí omezení rozvoje nadaných; strategie vhodné pro rozvoj nadání. 8. -9. Speciální metody rozvoje nadání - akcelerace a obohacení – jejich výhody a nevýhody, doporučení pro jejich použití, návrhy konkrétních materiálů pro obohacení. 10. Motivace nadaných žáků - motivace jako součást modelů nadání, problematika motivování nadaných; strategie motivování nadaných; jak hodnotit nadaného žáka. 11. Základní způsoby práce s nadanými žáky - model logické struktury edukačního procesu pro nadaného žáka; výuka nadaných a řešení jejich vzdělávacích problémů; vytváření materiálů pro výuku nadaných žáků. 12. Spolupráce učitele s rodinou nadaného žáka - rodinné prostředí nadaných žáků; specifika komunikace učitele s nadanými žáky a jejich rodiči; sociální a emocionální přizpůsobivost nadaných.
Literatura
  povinná literatura
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, LVIV, č. 1, s. 38-53, 15 s. ISSN 0031-3815. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 255 s. ISBN 9788024719986. URL info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaní jako předmět výzkumu a vzdělávání na MU Brno. 128.klinicko-psychologický den, přednáška. 2005. URL info
  doporučená literatura
 • Freeman, J. (1998). Educating the very able: Current international research. London: Stationery Office.
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti s dyslexií. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, 216 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-990-3. URL info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 166 s. ISBN 978-80-210-5014-3. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaný? Vždyť neumí číst ani počítat! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2010, roč. 16, č. 6, s. 57-59. ISSN 1212-9607. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka a Jana ČIHOUNKOVÁ. Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method. In From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood. Praha: The center of giftedness, 2008, s. 108-119. ISBN 978-80-7387-172-7. info
 • LAZNIBATOVÁ, Jolana. Nadané dieťa : jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: Iris, 2001, 394 s. ISBN 8088778328. info
Výukové metody
Výuka bude založena na teoretické přípravě propojené s případovými studiemi nadaných žáků a vhodnými videi.
Metody hodnocení
Poskytování zpětné vazby na hodinách, vypracování zadaných úkolů a vypracování a obhajoba seminární práce dle instrukcí v IS MU.
Informace učitele
Předmět bude vyučován pouze pokud počet studentů bude 12 a více. Maximum studentů je 20.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6023