SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Fico (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Pulkrábová (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6119/01: St 13:00–14:50 učebna 2, M. Fico, M. Pulkrábová
SZ6119/02: St 15:00–16:50 učebna 2, M. Fico, M. Pulkrábová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/44, pouze zareg.: 1/44, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/44
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je u studentů rozvíjet kompetence k podnikavosti prostřednictvím propojení projektového řízení a projektové výuky v souladu s kompetenčním rámcem ENTRECOMP
Výstupy z učení
Studenti
• vysvětlí základní pojmy v oblasti projektů (včetně výukových) a projektového řízení
• seznámí se se základními dokumenty definujícími podnikavost na evropské úrovni a v ČR
• na základě kompetenčního rámce ENTRECOMP reflektují své silné a slabé stránky a hledají cesty k jejich rozvoji
• získají přehled a o nástrojích k efektivnější organizaci práce a projektů a naučí se s nimi pracovat
• implementují v praxi design thinking
• pro realizovaný projekt identifikují klíčové zdroje; zrealizují průzkum trhu a rešerše nastaví systém plánování a řízení projektů; vytvoří základní rozpočet projektu a na jeho základě vyberou vhodné možnosti fundrisingu
• znalosti a dovednosti si propojí s projektovou výukou v praxi učitele, která může podpořit rozvoj podnikavosti jejich žáků.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky – podnikavost, kompetence k podnikavosti, projekty, projektová výuka
 • 2. Podnikavost jako možnost změny ve škole, či společnosti – design thinking
 • 3. Seberozvoj a rozvoj lidských zdrojů 4. Řízení projektů a digitální nástroje
 • 5. Trh, rozpočet a fundraising pro úspěch projektů
 • 6. Přenositelnost kompetencí k podnikavosti na žáky prostřednictvím projektové výuky
Literatura
  povinná literatura
 • EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti (2016).
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno. 160 s. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4. 2009. info
  doporučená literatura
 • Davide, H., Tommaso, M., Van Gils, A., Huybrechts, J. (2017) Entrepreneurial education and learning at universities: exploring multilevel contingencies, Entrepreneurship & Regional Development, 29:9-10, 945-974,DOI: 10.1080/08985626.2017.1376542
 • olb, D. A. 1984. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Entrepreneurship education at school in Europe. (2016). Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Výukové metody
Semináře budou probíhat interaktivně a studenti v nich budou tvořit vlastní návrh projektu. Skrze tuto zkušenost naplánují a případně i zrealizují vlastní projekt, nebo do detailů rozpracují návrh projektu. Příprava na seminář zahrnuje ukázky projektů z praxe, jejich analýzu a kritické reflektování vlastního projektu a svých kompetencí k podnikavosti.
Metody hodnocení
aktivní účast, odevzdání a obhájení projektu, odborná diskuze nad tématem

- Student při prezentaci prokáže orientaci v tématu
- Analyzuje konkurenci a identifikuje příležitosti
- Práce splňuje obsahově i formálně požadavky na projekt
- Vzhledem ke smyslu projektu zvolí vhodný postup
- Naplánuje předpokládaný soubor činností a úkolů při práci na projektu
- Naplánuje financování projektu na období min. 1 rok
- Reflektuje svou úroveň kompetencí k podnikavosti a je schopen plánovat svůj rozvoj
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6119