SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marek Matouš Bula (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martin Šťastný (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Marek Matouš Bula
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6021/01: Út 15:00–16:50 učebna 38, M. Bula
SZ6021/02: Út 17:00–18:50 učebna 38, M. Bula
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 48/48, pouze zareg.: 2/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/48
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům kritický rámec pro chápání sociálně patologických jevů a rizikového chování, se kterým se mohou setkat u svých žáků a studentů, a seznámit je s možnostmi primární prevence. Teoretický rámec vychází z teorií sociálních deviací v komplexním bio-psycho-sociálním modelu a z poznatků z mezinárodních výzkumů. Těžiště semináře spočívá v seznámení s vybranými aktivitami specifické a nespecifické primární prevence využitelnými ve škole. Semináře budou probíhat interaktivně, studenti si vyzkouší preventivní aktivity na vlastní kůži a poté je budou reflektovat. Jednotlivá témata jsou také ilustrována na příkladu skutečných příběhů, které jsou v semináři kriticky interpretovány. Seminář klade důraz na interdisciplinaritu, opírá se o sociologické, filozofické, psychologické a antropologické poznatky a zasazuje je do kontextu pedagogického. Cílem není připravit studenty na práci s "kuchařkami" preventivních aktivit, nýbrž je vést k situačnímu porozumění rizikovému chování a zejména k jeho systematické prevenci v pedagogickém působení ve školním i mimoškolním prostředí. Součástí semináře jsou diskuse s hosty působícími v prevenci rizikového chování: např. Městská policie, Pedagogicko-psychologická poradna, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Podané ruce.
Výstupy z učení
Výstupy z učení:
• porozumění teoriím sociálních deviací: student chápe příčiny sociálních deviací v rovině biologické, psychologické, sociální a v jejich vzájemné provázanosti;
• dovednost aplikovat teorie sociálních deviací na vysvětlení vzniku, průběhu a společenského hodnocení rizikového chování žáků a studentů;
• porozumění žákům a připravenost řešit problémy žáků spojené s rizikovým chováním ve spolupráci s dalšími odborníky ve škole (školní poradenské pracoviště) a mimo školu (SVP, PPP, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy)
• student dokáže kriticky posoudit dostupné preventivní aktivity a navrhnout a vyhodnotit preventivní aktivitu/opatření dle potřeb žáků.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • 1. Normální, deviantní, sociálně patologické a rizikové chování. Teorie nálepkování (labellingu) a její vztah ke škole. Učitel jako “agent” sociální kontroly a moc spojená s procesem nálepkování a sekundární deviací.
 • 2. Primární prevence rizikového chování ve školní třídě: od pravidel třídy k řešení vybraných projevů rizikového chování. Institucionální rámec primární, sekundární a terciární prevence. Spolupráce školy a pedagogicko-psychologické poradny v prevenci rizikového chování.
 • 3. Agresivita a šikana ve škole a budování zdravého klimatu školní třídy jako prevence šikany. Popis šikany, jejích aktéru a možných řešení ze strany školy. Konflikt na půdě školy a jeho vymezení vůči šikaně.
 • 4. Kyberšikana. Popis vztahu mezi šikanou a kyberšikanou. Specifika oběti či agresora šikany v online prostředí oproti šikaně ve třídě? Nejčastější prostředky kyberšikany v kontextu školy. Prevence kyberšikany, příklad projektu http://www.e-bezpeci.cz/. Zdravé užívání technologií ve výuce.
 • 5. Látkové a nelátkové závislosti a jejich prevence. Charakteristika návykových látek a důvody užívání u dětí. Znaky závislého člověka. Jak by škola měla přistupovat k návykovým látkám na její půdě. Organizace spolupracující na řešení.
 • 6. Projevy úzkosti, deprese u žáků a žaček a jejich prevalence v ČR i ve světě. Faktory přispívající k prožívané úzkosti a depresi a nástroje prevence. Sebevražednost (suicidalita) a sebepoškozování u dětí a dospívajících.
 • 7. Prevence xenofobie, homofobie, rasismu a extremismu ve škole. Téma LGBTQ+, etnických a národnostních menšin v českých školách.
 • 8. Vztah vyučující - žák. Manipulace. Přenos. Sexuální a romantické vztahy. Děti a dospívající jako oběť pedofila. Analýza strategie pedofila k získání oběti. Spolupráce školy a OSPOD.
 • 9. Prevence a řešení sociálně patologických jevů ve škole ve spolupráci s neziskovými organizacemi.
Literatura
 • Fordham S., & Ogbu, J. (1986). Black students' school success: Coping with the “burden of ‘acting white’”. The Urban Review, 18(3), 176–206.
 • Tutenges, S., & Rod, M. H. (2009). ‘We got incredibly drunk… it was damned fun’: Drinking stories among Danish youth. Journal of youth studies, 12(4), 355–370.
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie : závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualiz. Praha: Grada Publishing. 231 stran. ISBN 9788024750460. 2014. URL info
 • HRČKA, Michal. Sociální deviace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství. 302 s. ISBN 80-85850-68-0. 2001. info
Výukové metody
diskuse, skupinový projekt
Metody hodnocení
1) Aktivní účast na semináři;
2) příprava na semináře – odevzdání tezí (četba výzkumů, shlédnutí videa/filmu);
3) zápočet – analýza případu a možnosti řešení z pozice učitele/asistenta pedagoga.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6021