SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Holková (cvičící)
Mgr. Kristýna Hrubanová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6014/01: každý sudý čtvrtek 9:00–12:50 učebna 67, M. Holková
SZ6014/02: každé sudé úterý 14:00–17:50 učebna 22, M. Kurowski
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )
Seminář je povinně volitelný k přednášce Teorie a metodika výchovy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 43/44, pouze zareg.: 1/44, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/44
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář nabídne tematický a metodický vhled do oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Studenti získají přehled o konceptu a aktuálních tématech globálního rozvojového vzdělávání a jeho významu ve vzdělávání pro 21. století. Zároveň bude studentům představena možnost jak problematiku GRV začlenit do výuky na ZŠ i SŠ. Osvojí si základní kompetence spojené s metodickými přístupy kritického myšlení a filozofie pro děti. Důraz bude kladen především na interaktivní metody výuky a metody aktivizující studenty ke spolupráci, neboť semináře poskytnou prostor modelovým lekcím, které si studenti budou moci zažít v roli účastníků. Studenti se budou orientovat v existujících materiálech pro praxi GRV, porozumí cílům a koncepci GRV, budou schopni posuzovat různé zdroje informací o GRV a kriticky je reflektovat. Po absolvování předmětu bude student umět: • popsat sociální, kulturní a ekonomické procesy utvářející současný svět, hlavní aktéry globalizace; • nejzávažnější globální témata současnosti a možnosti jejich řešení; • orientovat se v trendech současné pedagogiky a v interaktivních metodách výuky; • charakterizovat instituce a organizace, které se zabývají problematikou rozvojové spolupráce; • aplikovat metody při přípravě vlastní GRV výukové aktivity; • pracovat s principy kritického myšlení a filosofie pro děti; • aktivně využívat podpůrné informační a metodické materiály.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: • Popisat sociální, kulturní a ekonomické procesy, které formují současný svět, hlavní aktéry globalizace; • popsat nejdůležitější globální témata současnosti a jejich možné řešení; • mít přehled o trendech v současné pedagogice a interaktivních metodách výuky; • charakterizovat instituce a organizace zabývající se otázkami rozvojové spolupráce; • aplikovat metody na přípravu vlastní výukové aktivity GDE; • pracovat se zásadami kritického myšlení a filosofie pro děti; • aktivně využívat podpůrné informační a metodické materiály.
Osnova
  • 1. Ekonomická provázanost světa, rozmanitost perspektiv, vzájemná propojenost světa v 21. století. 2. Globální rozvojové vzdělávání – východiska a cíle; globální dimenze ve výuce (národní strategie GRV). 3. Globální odpovědnost a aktivní občanství. 4. Co je to rozvoj: chudoba a nerovnost ve světovém měřítku. 5. Základní metody aktivního učení (třífázový model učení, učení prožitkem, atd.). 6. Evokační otázky a vztah k výukovým cílům.
Literatura
    povinná literatura
  • MZV ČR. (rok neuveden). Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání ČR pro 2011-2015. Dostupné z http://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/co-je-grv/oficialni-dokumenty-cr.html
  • Hicks, D. (2008). Ways of seeing: The origins of global education in the UK. Background paper for: UK ITE network inaugural conference on education for sustainable development/global citizenship. London. http://www.teaching4abetterworld.co.uk/docs/downlo
  • de Oliveira Andreotti, V. (2014). Soft versus critical global citizenship education. Development Education in Policy and Practice, 21(3), 40–51.
  • BIOLEK, Jaroslav. PodObal : příručka pro výuku o globálních souvislostech našeho obchodování. Edited by Eva Malířová. Brno: NaZemi - Společnost pro fair trade, 2011, 264 s. ISBN 9788026006923. info
Výukové metody
workshop, zážitková pedagogika, model výuky E-U-R
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětu je žádoucí aktivní účast na výuce a splnění jednoho písemného výstupu: reflexe rozhovoru s učitelem Vaší aprobace o zařazení GRV do výuky.
Informace učitele
Další doporučená literatura: Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál. Bourn, D. (Ed.). (2008). Development education: Debates and dialogue. London: Institute of Education, University of London. Dlouhá, R. (2006). Metodika: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Praha: Scio. Freire, P. (1996). Pedagogy of the opressed. London: Penguin. Freire, P. (2010). Education for critical conciousness. London: Continuum. Jánská, I. (Ed.). (2008). Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni. Malířová, E., Pavlíčková, M., & Rychtecká, M. (2009). Svět do všech předmětů. Brno: Společnost pro Fair Trade. Nádvorník, O., & Volfová, A. (2004). Společný svět. Praha: Člověk v tísni o. p. s. NaZemi (2013): Infolist o globálním rozvojovém vzdělávání. O’Loughlin, E., & Wegimont, L. (Eds.). (2008). Global education in the Czech Republic: National report of the Czech Republic. Amsterdam: GENE. Pike, G. (1994). Globální výchova. Praha: Grada.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6014