SZ6018 Osobnostní a sociální příprava

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6018/01: každou lichou středu 9:00–12:50 respirium (4. nadzemní podlaží), P. Soják
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )
Aktivní účast na semnářích. Napsání vědecké eseje na téma v oblasti rozvoje osobnostní a sociální kompetence. Sebereflexe - rozhovor a obhajoba vědecké eseje.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu student: Nalezne prostřednictvím detekce svých silných a slabých stránek svou pozici ve výchovně vzdělávacím procesu. Nejprve v rovině ryze individuální (Já ve skupině) a posléze v sociálním kontextu (Já jako součást skupiny a částečně rovina Já jako pozorovatel skupinového dění), a to především prostřednictvím řízené skupinové dynamiky. Rozvine schopnost své sebereflexe důrazem na rovinu Já jako účastník skupinového dění a především rovinu Já jako supervizor. Seznámí se s technikami a nástroji pro sebepoznání, seberozvoj, rozvoj profesionální spolupráce, reflexi praxe apod. Rozvine svou osobnostní a sociální kompetenci v souvislosti se svou budoucí pomáhající profesí, důraz je kladen na rozvoj facilitujících vlastností, skupinovou práci, zlepšení soc. dovedností jako komunikace, kooperace, já jazyk, tady a teď, skupinová dynamika, koheze, interakce a další. Získá specifické dovednosti podporující výchovně vzdělávací cíle, a to především v oblasti komunikace, podpory kooperace (jak v rámci kontaktů mezi pedagogy navzájem, tak směřované ke skupinám studentů, klientů), sebeprezentace, kreativity, pedagogické improvizace apod. Dostane možnost v rámci nácviku dovedností studentů uchopit sama sebe. První seminář je primárně zaměřen na sebezkušenost. Druhý seminář je v rovině tzv. interakčním výcviku. Třetím seminář je nácvikem vedení skupiny pod přímou supervizí ostatních kolegů a lektorů.
Výstupy z učení
Student:
● se orientuje v současných metodách a technikách osobnostního a sociálního rozvoje směrem k sobě, k druhým, k profesi
● interpretuje pojetí osobnosti člověka v kontextu OSP směrem k sobě, k druhým, k profesi a prakticky dokáže svou osobnost v této oblasti rozvíjet
● má jasnou úroveň vlastní sebezkušenosti pro oblast vedení lidí ve skupinové práci
● dokáže pracovat s dynamikou, kohezí a atmosférou skupiny klientů
● posuzuje své chování a jednání vůči sobě, druhým a vůči skupině, ve které "vyrůstá"
Osnova
 • Studenti se seznámí s technikami a nástroji pro sebepoznání, seberozvoj, rozvoj profesionální spolupráce, reflexi praxe apod. Semináře budou mít sebezkušenostní charakter (diskuse, psychohry, autodiagnostika, skupinová práce apod.). Rozvoj osobnostních kompetencí studentů jde v souvislosti s jejich budoucí pomáhající profesí, důraz je kladen na rozvoj facilitujících vlastností, skupinovou práci, zlepšení soc. dovedností jako komunikace, kooperace, já jazyk, tady a teď, skupinová dynamika, koheze a interakce a další. Jde o ochutnávku technik vycházejích z oborů skupinové psychoterapie, gestalterapie, dramatické výchovy a dramaterapie transakční analýzy, analytické psychoterapie, Rogerovské psychoterapie, koncentrativní pohybové terapie, bodyterapie, arteterapie, muzikoterapie. Nejde o nácvik terapie ale možnou aplikace terapeutických technik v návaznosti na současné edukační problémy.
 • Seminář je zaměřen zejména na oblasti:
 • - Efektivní péče o sebe Self-monitoring (techniky sebepozorování, zpracování zpětné vazby od druhých, sebevědomí a sebehodnocení), self-management (zvládání harmonického působení nároků na profesi pedagoga, prevence syndromu burnout, organizace času v každodenních procesech, sebemotivační techniky), sebeprezentace (prezentace sebe, vhodných pedagogických postojů, role pozitivní autority u žáků)
 • - Efektivita vnitřních psychických funkcí, nácvik žádoucího druhu koncentrace při různých druzích učení (percepční kanály, hladina alfa, vrcholové zážitky), zacházení s emocionálními stavy (druhy žádoucích a nežádoucích stavů pro učební a výchovný proces, techniky zvyšování motivace, zkvalitňování morálního a etického vývoje v jeho jednotlivých fázích.
 • - Efektivita interpersonálních dovedností. Komunikace (asertivita, aktivní naslouchání, jednání, projednávání, vhodné strategie u problémových osob). Zásady zacházení s vnitřními a interpersonálními problémy a konflikty, typické vzorce jejich řešení. Intervence u problémového žáka a jeho rodičů.
Literatura
 • VALENTA, Josef. Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí : dětí a dospělých (Obsaž.) : Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. info
 • Teorie a praxe skupinové psychoterapie (Variant.) : Teorie & praxe skupinové psychoterapie. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Vyd. 1. Praha: Portál. 175 s. ISBN 80-7178-689-6. 2002. info
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál. 167 s. ISBN 80-7178-616-0. 2002. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 392 s. ISBN 80-7178-657-8. 2002. info
 • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál. 150 s. ISBN 80-7178-586-5. 2001. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál. 246 s. ISBN 80-7178-557-1. 2001. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. 2001. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén. 285 s. ISBN 8072620967. 2001. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese [Kopřiva, 2000]. 4. vyd. Praha: Portál. 147 s. ISBN 80-7178-429-X. 2000. info
 • KNOBLOCH, Ferdinand a Jiřina KNOBLOCHOVÁ. Integrovaná psychoterapie v akci. Vyd. 1. Praha: Grada. 322 s. ISBN 807169679X. 1999. info
 • YALOM, Irvin D. Teorie & praxe skupinové psychoterapie. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace. 704 s. ISBN 80-86088-05-7. 1999. info
 • RIEGER, Zdeněk. Loď skupiny :inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace. 192 s. ISBN 80-86088-03-0. 1998. info
 • FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie pro laiky. Translated by Vladimír Smékal. Brno: Cesta. 158 s. ISBN 8085319802. 1998. info
 • ROBERTS, Jeff a Malcolm PINES. Skupinová analýza v praxi. Translated by David Holub. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek. 183 s. ISBN 80-86123-04-9. 1998. info
 • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál. 199 s. ISBN 80-7178-204-1. 1998. info
 • FREUD, Sigmund. Výklad snů : o snu. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek. 711 s. ISBN 80-86123-07-3. 1998. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. 1998. info
 • FINCHER, Susanne F. Vytváření mandaly : cesta poznání léčení a sebevyjádření : [praktická kniha pro vytváření a výklad léčivých kruhových obrazců]. V Praze: Pragma. 204 s. ISBN 8072053949. 1997. info
 • Potřebujete psychoterapii? Edited by Oldřich Matoušek. 1. vyd. Praha: Portál. 103 s. ISBN 80-7178-036-7. 1995. info
 • MASTERS, Robert a Jean HOUSTON. Naslouchejte svému tělu :psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama. Praha: Pragma. 253 s. ISBN 80-85213-43-5. 1994. info
 • MÁTEJOVÁ, Zlatica. Základy teórie a praxe muzikoterapie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského. 138 s. ISBN 80-223-0401-8. 1993. info
 • SVOBODA, Mojmír. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA. ISBN 80-7064-036-5. 1992. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy.2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy. 2. vyd., v Avicenu. Praha: Avicenum. 464 s. ISBN 80-201-0182-9. 1991. info
 • FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře. Edited by Jiří Stromšík, Translated by Ludvík Hošek - Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Odeon. 444 s. ISBN 8020701095. 1990. info
 • ŘÍČAN, Pavel a Jan ŽENATÝ. K teorii a praxi projektivních technik. Vyd. 1. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy. 206 s. 1988. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy. Edited by Sigmund Freud, Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 498 s. 1969. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy I : 1. Přednášky k úvodu do psychoanalysy : 2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalasy : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 498 s. 1969. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy II : 1. Studie o hysterii : 2. Zlomek analysy případu hysterie : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Bohodar Dosužkov. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 269 s. 1969. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy. II., 1.Studie o hysterii, 2.Zlomek analysy případu hysterie. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 269 s. 1969. info
Výukové metody
Praktická výuka, presentace, diskuse, skupinové projekty, samostudium
Metody hodnocení
Seminář (workshop – pracovní dílna) Ukončení: kolokvium Požadavky k získání kolokvia: 1. seminární práce 1.: Esejistické zpracování knihy na libovolné téma týkající se rozvoje osobnostní a sociální kompetence 2. seminární práce 2.: Sebereflexe (získaná sebepoznání a sebezkušenost). 3. pohovor s lektory:
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
V moodlince v el-kurzu je uveřejněný aktuální termín odevzdání vašich seminárních prací a jiných povinností. Klíč k zápisu do kurzu obdrží student na úvodní hodině.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6018