VVb007 Malba 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Individuální a konzultované zadání dominantního tématu s velkým důrazem na momentální schopnosti studenta. Téma je přiděleno na základě prohlídky portfolia a vyhodnocení výkonů z předchozího semestru. Figurativní i abstraktní malba. Jsou akceptovány kombinované techniky s malířským přesahem, asambláže, mozaiky, nebo jiné hraniční procesy. Inspirace současným uměním. Rozvoj kreativity. Vlastní semináře nabízejí možnost prohloubení potřebných malířských dovedností v návaznosti na zvolené téma a používaný materiál. V průběhu semestru dojde ke třem povinným konzultacím, které doloží rozvoj práce s tématem, nebo jeho případnou transformaci.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit sérii maleb na základě zvoleného a konzultovaného tématu. Student dokáže pracovat s inspiračními zdroji. Student se orientuje v technologickém a materiálním prostředí.
Osnova
 • V přímé návaznosti na předmět Malba 1 student dále rozvíjí svoje malířské schopnosti a dovednosti. Aktivity jsou výrazně rozšířeny o práci s tématem, jeho transformaci a získávání inspiračních zdrojů.
 • soubor praktických úkolů, analýza výsledků, portfolia
 • zadání individuálních témat, materiálová příprava a doporučení
 • stanovení podpůrných úkolů (práce v seminářích), soubory dílčích přípravných realizací (jsou-li potřeba)
 • průběžné konzultace rozvoje tématu, hledání inspiračních zdrojů
Literatura
  povinná literatura
 • SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2003. 299 s. ISBN 807185624X.
 • LOSOS, Ludvík. Techniky malby. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 1994. 192 s. ISBN 80-85277-03-4.
 • www.ped.muni.cz/kvv/cz/studijni-materialy/e-learningovy-kurz-technologie-malby
  doporučená literatura
 • MELICK, Tom a Rebecca MORRILL. Vitamin P3: new perspectives in painting. London: Phaidon, 2016. ISBN 978-0-7148-7145-5.
 • GODFREY, Tony. Painting today. First published. London: Phaidon, 2009. 447 stran. ISBN 9780714868561.
 • Kowolowski, F. (2014) Co je malba? / What is painting? Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
 • Kowolowski, F. (2014) Experimentální formy v malbě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
Výukové metody
• teoretická a praktická příprava
• aktivní účast na seminářích
• konzultace
Metody hodnocení
• komisionální zkouška

Požadavky ke komisionální zkoušce:
• Prezentace výstupů projektu podle individuálně zvoleného tématu v rozsahu a materiálu adekvátnímu zadání.
• Krátká písemná obhajoba projektu.
• Elektronický test z technologie malby (studenti mají k dispozici e-learningový kurz Technologie malby).

V případě nedostatečné úrovně předloženého projektu budou malířské dovednosti studentů dodatečně ověřeny formou malby podle modelu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.