VVb016 Výtvarná akce

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MgA. Bc. Marta Kovářová, Ph.D. (cvičící)
MgA. Tereza Sikorová (cvičící)
Garance
MgA. Bc. Marta Kovářová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se zaměřuje na teoretické i praktické seznámení s médiem výtvarné akce a ozřejmění její pozice v kontextu historie a teorie umění. Seminář poskytuje studentům prostor pro praktické ověření možností výtvarné akce jako prostředku výtvarného vyjádření a naznačuje potenciál využití tohoto média v budoucí pedagogické praxi. Studenti realizují výtvarný projekt jak ve skupině ve výuce, tak individuálně mino výuku. Obě tyto formy zahrnují počáteční ideu, konzultaci s vyučujícím, realizaci výtvarné akce a její dokumentaci a prezentaci. Cílem předmětu je získání základních teoretických informací o umění akce a nabytí elementárních zkušeností s vlastní realizací skupinové i individuální výtvarné akce, včetně její dokumentace a prezentace.
Výstupy z učení
- Studenti si osvojí základní pojmy vázané na médium výtvarné akce. Skrze vlastní prožitek doplněný o teoretický výklad a reflexi pedagoga porozumí základním principům práce s médiem výtvarné akce, včetně jejích limitů a potenciálu pro využití v budoucí pedagogické praxi.
- Porozumí a budou schopni vysvětlit historicko-teoretický vývoj výtvarného umění, který vedl ke vzniku akční tvorby, znají české i zahraniční klíčové představitele akčního umění a jsou schopni rámcově charakterizovat jejich tvorbu.
- Jsou schopni připravit skupinový i individuální umělecký projekt v médiu výtvarné akce se všemi jeho fázemi (idea, představa, realizace, dokumentace, prezentace).
- Jsou schopni zvolit k vyjadřované ideji adekvátní formu realizace a jsou si vědomi technických a jiných podmínek souvisejících s jejím uskutečněním.
- Jsou obeznámeni s možnostmi dokumentace výtvarné akce a využívají adekvátní formu dokumentace k zaznamenání vlastní tvorby v tomto médiu.
- Jsou schopni srozumitelně prezentovat svůj projekt, osvětlit svou výchozí ideu a zasadit projekt do kontextu teorie a historie akční tvorby, včetně uvedení příkladů konkrétních podobně tvořících akčních umělců.
Osnova
 • • základní pojmy a principy akční tvorby
 • • akční tvorba v kontextu historie a teorie umění; nejvýraznější formy a proudy akčního umění (body-art, land-art, enviroment, aktivismus, politické umění, umění spolupráce,…)
 • • možnosti dokumentace a prezentace akční tvorby
 • • kolektivní realizace výtvarné akce inspirované tvorbou akčního umělce; individuální realizace výtvarné akce
 • • veřejná prezentace a obhajoba semestrální práce
Literatura
  povinná literatura
 • Morganová, P. (1999) Akční umění. Olomouc: Votobia.
  neurčeno
 • Rezek, P. (2010). Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a sedmdesátých let (2., rozš. vyd.). Praha: Jan Placák - Ztichlá klika.
 • Foster, H. (2007) Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart.
 • Zhoř, I., Horáček, R., & Havlík, V. (1991). Akční tvorba (1. vyd.). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • Chalupecký, J. (1990) Na hranicích umění: několik příběhů. Praha: Prostor.
 • Morganová, P. (2014) Procházka akční Prahou: akce, performance, happeningy 1949-1989. Praha: VVP AVU.
 • Fišer, Z., Havlík, V. & Horáček, R. (2010) Slovem, akcí, obrazem: příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Brno: Masarykova univerzita.
Výukové metody
Aktivní účast ve výuce, povinné konzultace s vyučujícím, realizace výtvarné akce ve výuce, realizace výtvarné akce individuálně mimo výuku.
Metody hodnocení
veřejná prezentace a obhajoba semestrální práce
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.