SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Zuzana Dvořáková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student/ka v průběhu celého semestru (celkem i s přípravou 60 hodin) provádí pedagogickou praxi, která spočívá v individuálním doučování především žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, vč. žáků se sociálním znevýhodněním (děti s odlišným mateřským jazykem; romské děti). Student/ka doučuje buď přímo v rodině žáka, na půdě školy, případně v jiné instituci (např. nezisková organizace; univerzita; knihovna). Cílem je aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi a přihlédnout k sociálním aspektům výchovně vzdělávacího procesu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1) plánovat a relizovat individuální doučovací plán
2) popsat vzdělávací obtíže žáků ze sociálně znevýhodněných rodin
3) zaměřit výklad odborného učiva individuálním způsobem
Osnova
  • • Organizace spolupráce (výběr žáka, domluvení podmínek spolupráce). • Plán doučování. • Studenti budou mít v rámci předmětu možnost navštívit odborné lekce, především z oblasti sociální a speciální pedagogiky, zaměřené na řešení konkrétních situací, s nimiž se v průběhu praxe setkávají (např. práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace s rodiči žáka apod.). • Doučování – 26 hodin přímé práce s žákem, 34 hodin příprava na doučování (pracovní listy, pomůcky), vedení průběžných záznamů o pokroku žáka, o vzdělávacích potřebách - administrativa • Vložení vyplněné dokumentace k doučování v příslušné odevzdávárně v IS.
Výukové metody
Trénink dovedností, teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná spolupráce s doučovaným žákem, odevzdání dokumentace k praxi (smlouva; záznamový arch; reflexe praxe).
Informace učitele
V rámci bakalářské praxe studující absolvují dohromady 3 praxe. Ve 3. a 4. semestru si studující vybírají, zda budou oba semestry absolvovat praxi doučování nebo praxi asistenta pedagoga. Případně je možná kombinace obou praxí. V 5. semestru je čeká asistentská praxe ve školách. Součástí kurzu budou přednášky na aktuální témata z oblasti vzdělávání či supervize. Pozvánky na akce budou zaslány e-mailem všem studentům zapsaným do kurzu. Kontakt na koordinátorku praxí: doucovani@ped.muni.cz. Veškeré dokumenty týkající se praxe jsou k dispozici na webových stránkách katedry sociální pedagogiky: https://ksop.ped.muni.cz/doucovani nebo katedry praxe dostupné zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe nebo v interaktivních osnovách. Od podzimu 2023 máme pro praxe nové kódy, před zápisem je tedy vždy nutná kontrola!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: individuální.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.