MED26 Jazykový seminář španělský IV

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:45 G11
Předpoklady
MED25 Jazykový seminář SJ III
úspěšné složení zápočtu z předmětu MED25. Vstupní jazyková úroveň je A2/B1 (dle SERR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: prohloubení španělské gramatiky s důrazem na syntax; být schopen napsat krátkou esej nebo pohovořit na téma ze španělských reálií.
Osnova
 • opakování – Repaso III.
 • použití subjuntivu po spojkách a ve vedlejších větách vztažných
 • použití subjuntivu ve vedlejších větách způsobových, předmět přímý
 • použití subjuntivu po neosobních výrazech, shody ve španělštině
 • subjuntiv imperfekta a jeho použití
 • podmínková souvětí, použití subjuntivu po slovesech myšlení
 • složený budoucí čas, zlomky, postupně rozvíjející přívlastek
 • subjuntiv se spojkami časovými, absolutní příčestí
 • zpodstatnělý infinitiv, infinitiv složený, plurál cizích slov, předložky v číselných údajích
 • adjektiva se ser x estar, ser a estar s předložkou de
 • zkratky, nepravidelná slovesa s ñ a ll
 • opakování - Repaso I.
Literatura
  povinná literatura
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Učebnice současné španělštiny 1. Praha, 2008. info
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Učebnice současné španělštiny 2. díl. Brno: Computer press, 2007. ISBN 978-80-251-1739-2. info
  doporučená literatura
 • Castro, Francisca: USO de la gramática espaňola - nivel intermedio, Edelsa 1996, ISBN 9788477111344
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i s domácí přípravou studentů.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na prověření jazykových schopností a ústní rozhovor, který má prověřit schopnost komunikace v cizím jazyce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.