MED26 Jazykový seminář španělský IV

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:10–10:45 G11
Předpoklady
MED25 Jazykový seminář SJ III
Úspěšné složení zápočtu z předmětu MED25.
Vstupní jazyková úroveň je A2/B1 (dle SERR).
Aprobar la asignatura MED25.
Nivel de acceso: A2/B1 según el MCER.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je prohloubit znalosti španělštiny, slovní zásoby a komunikačních kompetencí (úroveň B1 SERR).
El objetivo principal de la asignatura es profundizar en los conocimientos de la lengua, del léxico y de las competencias comunicativas (nivel B1 según el MCER).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- využít probranou slovní zásobu v mluveném i psaném projevu;
- vysvětlit a aplikovat probrané gramatické jevy;
- porozumět náročnějším textům a překládat je do češtiny i zpětně;
- využít nabyté kompetence při závěrečné zkoušce: aplikovat gramatická pravidla nabytá během seminářů I až III a pohovořit na vybrané téma z španělských reálií.

Al final de este curso el estudiante será capaz de:
- utilizar el léxico trabajado en su expresión oral y escrita;
- entender textos más difíciles y traducirlos del checo y viceversa;
- utilizar las competencias adquiridas en el examen final: aplicar las normas gramaticales adquiridas en los seminarios I-III y conversar sobre un tema elegido sobre cultura española.
Osnova
 • Repaso III.
 • Repaso de usos verbales (pretérito perfecto, indefinido e imperfecto).
 • Viajes, medios de transporte, pedir información.
 • Preposiciones, verbos reflexivos.
 • Pretérito pluscuamperfecto.
 • Oraciones de relativo: indicativo o subjuntivo.
 • Perífrasis verbales.
 • Descripción física y de la personalidad.
 • Oraciones temporales. Uso de futuro y subjuntivo.
 • Adjetivos con ser/estar, ser y estar con la preposición de.
 • Oraciones finales. Uso de para.
 • Repaso.
Literatura
  povinná literatura
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha : curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. 181 stran. ISBN 9788497787406. info
  doporučená literatura
 • Castro, Francisca: USO de la gramática espaňola - nivel intermedio, Edelsa 1996, ISBN 9788477111344
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i domácí příprava studentů.
Las clases tendrán una parte teórica y una parte práctica en la que se trabajarán los contenidos del temario. Los estudiantes deberán trabajar en casa.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na prověření jazykových schopností a ústní rozhovor, který má prověřit schopnost komunikace v cizím jazyce.
Examen escrito para comprobar las competencias lingüísticas y el nivel de conversación en español del estudiante.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.