LJMedA07 Interpretační seminář středověké latiny I

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 13:20–14:55 A41 stara
Předpoklady
Znalost latiny v rozsahu bakalářské zkoušky, její absolvování není podmínkou pro zápis do semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen porozumět jazykové stránce textu Planktů Petra Abaelarda; vyložit jeho estetiku (žánr, metrum, rytmus, rým, metafora, alegorie) i obsah; dokáže popsat závislost textů na biblických předlohách; porozumí obecným charakteristickým rysům středolatinské básnické tvorby.
Osnova
  • 1. Úvod - latinská poezie středověké Evropy se zvláštním zřetelem k 11. a 12. století; literární a duchovní situace
  • 2. Petrus Abaelard, osobnost, život, dílo
  • 3. Básnické skladby - hymny, Planctus, Carmen ad Astralabium
  • 4. Postupná četba a interpretace šesti skladeb Planctus
Literatura
  • Pietro Abelado, I Planctus, ed. G. Vecchi, Modena 1951
  • NECHUTOVÁ.: Der Patriarch Jakob, der Dichter Abélard und Kinderreime. SPFFBU N 11 2006.
  • KUŤÁKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Translated by Jan Janoušek. 2. přeprac. a dopl. vyd., v. Praha: LEDA, 2004. 671 s. ISBN 8073350424. info
Výukové metody
Dvě hodiny semináře v týdnu, četba, překlad, seminární diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); prokázání schopnosti přeložit a interpretovat text; zápočet.
Informace učitele
Doplňkovou literaturu k vykládanému textu lze najít v uvedené studii J. Nechutové ve SPFFBU 2006 - v poznámkách.
Additional litrature to be found in the given paper of J. Nechutová in SPFFBU 2006 - in footnotes.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.