G1101k Základy geofyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Josef Havíř, Dr. (přednášející)
RNDr. Libor Vejmělek (přednášející)
Mgr. Hana Krumlová, Ph.D. (přednášející)
Petra Ludvová Hašková, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Josef Havíř, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Havíř, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 9:00–11:00 G1,01004, Pá 8. 1. 10:00–16:00 G1,01004, Pá 15. 1. 9:00–10:00 G2,02003
Předpoklady
! G1101 Základy geofyziky && ! NOW ( G1101 Základy geofyziky ) && (! PROGRAM ( B - GE ) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ) && ( NOW ( CST:CJV_DIAL Dialang )|| CST:CJV_DIAL Dialang || JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JAG01 Angličtina pro geology I || JAG02 Angličtina pro geology II )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška "Základy geofyziky" seznamuje s principy metod používaných při studiu fyzikálních vlastností zemské kůry. Jedná se o metody gravimetrické, magnetometrické, seismické, geoelektrické, radiometrické a karotážní.
Cílem přednášky je, aby studenti pochopili principy základních geofyzikálních metod a dokázali vybrat vhodnou geofyzikální metodu pro řešení dané geologické úlohy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zpracovat a analyzovat gravimetrická, magnetometrická, seismická, geoelektrická, radiometrická a karotážní data;
- interpretovat výstupy základních geofyzikálnich metod;
- aplikovat základní geofyzikální metody na praktický problém;
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti geofyziky;
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu výzkumu pro geofyzikální účely.
Osnova
 • Přednáška je členěna do následujících bloků:
 • 1a) co je to Geofyzika – postavení geofyziky v přírodních vědách
 • 1b) Země jako terestrické těleso Sluneční soustavy
 • 2) geotermika
 • 3) radionuklidové metody – měření přirozené radioaktivity hornin
 • 4) gravimetrie – úvod do tíhového pole Země
 • 5) izostáze a proudění materiálu v tělese Země
 • 6) elektrické a elektromagnetické metody
 • 7) magnetometrie – úvod do magnetického pole Země
 • 8) seismika - základy průzkumné seismiky
 • 9) seismologie – šíření vln vznikajících při zemětřeseních
 • 10) karotáž – geofyzikální měření ve vrtech
Literatura
  doporučená literatura
 • GRUNTORÁD, Jan. Principy metod užité geofyziky. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 190 s. info
 • MAREŠ, Stanislav. Úvod do užité geofyziky. 2. přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 677 s. ISBN 80-03-00427-6. info
  neurčeno
 • LOWRIE, William. Fundamentals of geophysics. 2nd ed. New York [N.Y.]: Cambridge University Press, 2007. x, 381. ISBN 9780521675963. info
 • KEAREY, P., Michael BROOKS a Ian HILL. An introduction to geophysical exploration. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell Science, 2002. viii, 262. ISBN 0632049294. info
Výukové metody
Výuka je založena na přednáškách.
Metody hodnocení
diskuse při výuce; písemný test, V podzimním semestru 2020 může být test proveden také distanční formou, bude-li to nutné s ohledem na aktuální hygienická nařízení.
Informace učitele
Z důvodu hygienických nařízení jsou v obdobích, kdy nařízení neumožňují kontaktní způsob výuky, přednášky nahrazeny komentovanými elektronickými prezentacemi a konzultacemi prostřednictvím diskusního fóra.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.