FF FNNJUpV Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-NJU_ Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška zahrnuje jak písemné tak ústní části. Formou testu jsou ověřovány znalosti obecné a speciální didaktiky a psychologie pro učitele. Klauzurní písemná práce představuje prezentaci zadaného odborného tématu didaktiky němčiny jako cizího jazyka, jazykovědy či literární vědy (při předchozím zveřejnění širšího seznamu potenciálních témat) a ověřuje praktické jazykové kompetence, znalosti odborné terminologie a odborného stylu i argumentační a prezentační schopnosti v písemné formě.
Ústní zkouška má podobu samostatné prezentace zadaného tématu po krátké přípravě a navazující rozpravy. Náplň zkoušky zahrnuje přehled o jednotlivých lingvistických disciplínách, literární teorii a dějinách literatury se zřetelem k didaktickému využití; samostatně je v ústní zkoušce zastoupena problematika didaktiky němčiny jako cizího jazyka.

Studijní povinnosti

Povinnou součástí studia oboru jsou předměty společného pedagogicko-psychologického základu, dále předměty oborově didaktické a praxe výuky němčiny na střední škole v vymezená jednotně pro celý studijní program ve všech plánech. Oborové didaktiky se ve všech studijních plánech učitelství němčiny konají v prvních dvou semestrech studia. Praxe se ve všech studijních plánech učitelství němčiny koná ve dvou následných krocích, nejprve jako náslechová, na níž navazuje praxe průběžná. Ta je provázána s praktickým nácvikem moderních technologií, využitelných ve výuce cizího jazyka.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené závěrečné práce jsou zveřejněny v online repozitáři: https://is.muni.cz/thesis/
Texte und Textverstehen im Fremdsprachenunterricht
Fachzeitschriften im Apothekenwesen. Ein deutsch-tschechischer Vergleich
Der Umgang mit kontroversen Themen im Deutschunterricht
Zum Einsatz von Bildern im DaF-Unterricht
Texte für Fremdsprachenunterricht (Niveau A1-A2)
Phänomen Übungsgrammatik
Namen der Ortschaften in der Umgebung der Stadt Neuhaus
Praktische Analyse der E-Mail-Korrespondenz der Firma Fränkische und ihre Relevanz im DaF Bereich
Der Erste Weltkrieg in der Belletristik, Fachliteratur und im Deutschunterricht
Negation im Deutschen als DaF-Problem
Diminutive in der deutschen und tschechischen Phraseologie
Wortschatzspiele im Fremdsprachenunterricht
Perfekt im Deutschen anhand von Korpus-Analyse
Peter Härtlings Künstlerromane
Phraseologismen in Lehrbüchern des Deutschen
Zweifelsfälle im Deutschen als DaF-Problem
Sachtexte im Deutschunterricht (Deutsch als Fremdsprache an Gymnasien)
Wortfolge als DaF-Problem bei tschechischen Muttersprachlern
Grammatische Kategorien Genus und Modus im DaF-Unterricht an tschechischen Mittelschulen
Alternative Metodem im FSU (Montessori-Schule)
Unterricht der deutschen Sprache und Realien auf "College Lycée La Perverie" in Frankreich
Texte zur Abitur DaF
Verbalabstrakta im Deutschen und ihre tschechischen Equivalente
Texte als Modelle im Deutsch als Fremdsprache
Österreich und seine Landeskunde im Fremdsprachenunterricht
Einsatz der Textsorte Witz im DaF-Unterricht
Das Prager Deutsch. Eine Übersicht der charakteristischen Merkmale und Entwicklungstendenzen
Phraseodidaktik im DaF-Unterricht
Unterrichten lernen. Methoden und ihre Umsetzung in den Curricula der Lehramtsstudien an ausgewählten Universitäten in der Tschechischen Republik
Biblische Phraseologismen mit Eigennamen. Korpusgestütze Untersuchung
Neuere Tendenzen im Deutschunterricht
Stilanalyse des Werkes "Die unendliche Geschichte" von Michael Ende
Dialogische Texte im Fremdsprachenunterricht
Lesen als rezeptive Fertigkeit im DaF-Unterricht. Analyse der Lesetexte in ausgewählten Lehrwerken in Bezug auf Textsorten und Aufgabentypologien.
Didaktisierte Songtexte im DaF-Unterricht

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDII_001Didaktika I - pozorování S. Stanovskák 1/1/04 1P
FF:NJDII_002Didaktika II - metodologie I. Zündorfk 1/1/04 2P
FF:NJDII_003Didaktika III - vybrané problémy S. Stanovskák 1/1/04 3P
FF:NJUPP01SNáslechová praxe S. Stanovskák 1/1/03 2P
FF:NJUPP02SPedagogická praxe I S. Stanovskák 1/1/03 3P
FF:NJUPP03SPedagogická praxe II S. Stanovskák 1/1/03 4P
FF:NJURS01SReflexe náslechové praxe S. Stanovskák 1/1/01 2P
FF:NJURS02SReflektivní seminář I S. Stanovskák 1/1/01 3P
FF:NJURS03SReflektivní seminář II S. Stanovskák 1/1/01 4P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z těchto předmětů je třeba nasbírat 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 1P
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 1P
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 2P
15 kreditů

Blok 2

Volí se jedna ze dvou didaktických dílen v celkové dotaci 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_258Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - jazyk I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_259Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - literatura J. Budňákk 1/1/04 4P
8 kreditů