Za vším hledej molekuly!

Představení studijního programu

Máte za sebou základní kursy chemie a chtěli byste se věnovat některému chemickému oboru podrobněji? Láká vás dráha chemického výzkumníka? Nebo vás naopak přitahuje využití chemie v praxi a chcete měnit svět k lepšímu? Nebaví vás teoretické studium s knihou v ruce? Pak je tu magisterský program Chemie, který nabízí získávání a propojování praktických zkušeností z laboratoří se znalostmi teoretickými.       

Studijní program Chemie nabízí studentům možnost studovat podle sedmi studijních plánů. Dle svých preferencí se můžete zaměřit na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi (Analytická chemie), orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí chemie a fyziky, případně i biologie (Fyzikální/Biofyzikální chemie), stát se odborníky na pokročilou syntézu anorganických/organických sloučenin (Anorganická/Organická chemie) nebo nových materiálů včetně zvládnutí nanotechnologií (Materiálová chemie) či zvládnout pokročilé teoretické a experimentální techniky vhodné pro stanovení struktury nízkomolekulárních látek až velkých biomakromolekul (Strukturní chemie).

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Je pro vás výzva pochopit principy a zákonitost studovaných chemických dějů?

 • Zajímá vás práce na nejmodernějších vědecko-výzkumných přístrojích?

 • Chcete pracovat na špičkové výzkumné tematice učitelů a pracovníků Ústavu chemie i na zajímavých problémech pocházejících z praxe?

Některá pokročilejší témata vyžadují hlubší matematizaci problému, což je spolu s fyzikálně-chemickým základem a samostatnou experimentální činností v laboratoři důležité pro řešení těchto problémů. Nutná je určitá dávka trpělivosti, abyste překonali neúspěchy, které jakákoliv experimentální činnost přináší. Stejně tak je nezbytná vaše motivace, vůle a schopnost překonávat překážky. To vše je možné se naučit a zvládnout pod vedením zkušených školitelů!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Chemie je příprava absolventů, kteří disponují jak teoretickými znalostmi, tak praktickými zkušenostmi získanými zejména při zpracování experimentální diplomové práce v rámci zvolené chemické specializace. Vzdělání v tomto programu navazuje na teoretické znalosti základních chemických disciplín (analytické chemie, anorganické chemie, organické chemie a fyzikální chemie) a praktické laboratorní dovednosti nabyté v průběhu bakalářského studia v programu Chemie. Studijní plán magisterského programu zahrnuje společnou část, která poskytuje přehled o separačních, spektroskopických a dalších metodách chemického výzkumu v těsné návaznosti na znalosti elektronové struktury. Specializovaných znalostí student dosáhne výběrem a absolvováním povinných a volitelných předmětů jedné ze sedmi nabízených specializací. Magisterské studium připraví studenty k samostatné výzkumné práci a k expertní činnosti v akademické i průmyslové praxi, v oblasti výroby i kontroly kvality v chemických, farmaceutických a potravinářských provozech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a bezpečně pracovat v chemické laboratoři, odhalovat bezpečnostní rizika a dohlížet na činnost méně kvalifikovaných osob
  • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu v procesech zajišťování a kontroly kvality
  • navrhovat a provádět pokročilé syntézy anorganických a organických látek nebo materiálů
  • pracovat s moderním přístrojovým vybavením pro účely chemické analýzy a separace
  • odhalovat problémy a navrhovat řešení a optimalizace v souvislosti s provozem chemických výrob a technologií
  • efektivně a účelně používat chemické informační a strukturní databáze ke srovnávacím a statistickým účelům
  • řešit složité interdisciplinární problémy na rozhraní chemie, fyziky a biologie
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu jsou připraveni k práci ve výzkumných nebo aplikačních laboratořích zaměřených jak na syntézu látek či materiálů požadovaných vlastností, tak i na následné stanovení jejich fyzikálně-chemických parametrů a jejich strukturní analýzu.

  Absolventi mají potřebné schopnosti k provádění kvalitativní a kvantitativní analýzy na vysoce specializovaných přístrojích v procesech zajišťování a kontroly kvality a mohou pracovat ve výrobních provozech chemického, potravinářského nebo farmaceutického zaměření na kontrolních nebo řídících pozicích.

  Absolventi jsou rovněž připraveni na studium v doktorských programech na Masarykově univerzitě i na dalších domácích a zahraničních vysokých školách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studenti absolvují během svého studia (obvykle o prázdninách mezi prvním a druhým ročníkem) povinnou praxi v některém z podniků chemického či podobného zaměření nebo ve výzkumných institucích, a to po dobu 15 pracovních dní.  Studenti také povinně absolvují sérii krátkých exkurzí ve vybraných firmách chemického nebo potravinářského zaměření v rozsahu 1 týdne.

  Kromě praxe mohou magisterští studenti vyjet také na pracovní stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+, který umožňuje studentům realizovat praktické stáže v délce trvání 2 až 12 měsíců s finanční podporou ve vybraných zemích EU.  Přijímající organizace nemusí být jen vysoká škola, ale také jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání či odborné přípravy mládeže. Studentům se tak nabízí možnost praxe např. ve špičkových vědeckých institucích a firmách v EU.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 50 až 70 stran včetně obrázků, grafů, obsahu a seznamu referencí. Diplomová práce má charakter samostatné výzkumné práce a má přispět k rozvoji současné úrovně poznání ve zvolené specializaci. Práce zahrnuje přehled relevantní literatury, popis získáných experimentálních výsledků a jejich vyhodnocení a diskuzi v kontextu dosavadních poznatků ve zkoumané oblasti. Pravidla pro vypracování bakalářských/diplomových prací jsou upravena Opatřením děkana č. 1/2012 - Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování magisterského studijního programu Chemie může student (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím doktorském studiu na Masarykově univerzitě i jiných domácích a zahraničních univerzitách.

Základní údaje

Zkratka
N-CHE
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

42
počet aktivních studentů
89
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje