Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. TAUCHEN, Jaromír, Ladislav VOJÁČEK, David KOLUMBER, Pavel SALÁK a Ondřej HORÁK. České právní dějiny po roce 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 220 s. č.560. ISBN 978-80-280-0227-5.
 2. 2022

 3. SALÁK, Pavel. an Vážný st. – k 130. výročí narození v roce loňském a 80. výročí úmrtí v roce letošním: (1. ledna 1891 Praha – 18. dubna 1942 Mauthausen). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2022, roč. 30, č. 1, s. 221-222. ISSN 1210-9126.
 4. SALÁK, Pavel. Heyrovský und Sommer - Der Gründer und der Nachfolger. In Romanistische Methode in Mitteleuropa. 2022.
 5. SALÁK, Pavel. Korepsondence Emila Háchy s Otakarem Sommerem. In Doc. Emil Hácha (1872-1945) - pohnutý osud v pohnuté době. 2022.
 6. SALÁK, Pavel. Meziválečné osnovy OZ „pohledem žen“. Právněhistorické studie. Praha: Leges, 2022, roč. 52, č. 2, s. 113-124. ISSN 0079-4929. doi:10.14712/2464689X.2022.22.
 7. SALÁK, Pavel. Tschechoslowakische Republik (1918-1938). In Kaufrecht in Mitteleuropa – Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Art. 337 ff. ADHGB. 2022.
 8. 2021

 9. SALÁK, Pavel. Meziválečné osnovy OZ „pohledem žen“. In Proměny právního postavení ženy v průběhu historie. 2021. 2021.
 10. MRÁZKOVÁ, Lucie a Pavel SALÁK. The form of marriage in Czechoslovakia after the First World War. In Martin Löhnig. Kulturkampf um die Ehe - Reform des europäischen Eherechts nach dem Großen Krieg. 1. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2021. s. 113-126. ISBN 978-3-16-159304-8.
 11. 2019

 12. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9474-1.
 13. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9475-8.
 14. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 s. Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9475-8.
 15. SALÁK, Pavel, Lucie MRÁZKOVÁ a Radek ČERNOCH. IUS HONORARIUM - ŘÍMSKÉ MAGISTRATURY A JEJICH ČINNOST. 2019.
 16. SALÁK, Pavel a Lucie MRÁZKOVÁ. IUS HONORARIUM - ŘÍMSKÉ MAGISTRATURY A JEJICH ČINNOST. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 150 s. ISBN 978-80-210-9448-2.
 17. SALÁK, Pavel a Lucie MRÁZKOVÁ. Ius honorarium – římské magistratury a jejich činnost. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 146 s. ISBN 978-80-210-9447-5.
 18. SALÁK, Pavel. The Dating of Last Wills in the Territory of the Czech Republic from the 19th to the 21st Century. Journal on European history of law. STS Science Centre, 2019, roč. 10, č. 1, s. 98-106. ISSN 2042-6402.
 19. 2018

 20. SALÁK, Pavel. Datace závěti z historické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 26, č. 3, s. 479-492. ISSN 1210-9126.
 21. VOJÁČEK, Ladislav, Pavel SALÁK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017 – Days of Law 2017. Část II. (Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 249 s. ISBN 978-80-210-8954-9.
 22. SALÁK, Pavel. Mystický testament. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 12, s. 1037-1048. ISSN 0231-6625.
 23. SALÁK, Pavel. Tschechoslowakei: Rekodifizierung des Bürgerlichen Rechts. In Martin Löhnig , Stephan Wagner. „Nichtgeborene Kinder des Liberalismus“? Zivilgesetzgebung im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit. 1. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018. s. 91-147. ISBN 978-3-16-156128-3.
 24. 2017

 25. SALÁK, Pavel. Dědické právo. In Historie Osnovy občanského zákoníku z roku 1937 - Inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 87-102. Spisy PF MU, řada teoretická, edice Scientia, svazek č. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 26. SALÁK, Pavel, Ladislav VOJÁČEK, Alžbeta PEREJDOVÁ a Lucie MRÁZKOVÁ. Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937. Inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 122 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 27. SALÁK, Pavel. K rekodifikaci občanského práva obecně. In Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937 : inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 9-36. Spisy PF MU, řada teoretická, edice Scientia; sv. č. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 28. SALÁK, Pavel. Mimořádné závěti v novém občanském zákoníku. Ad notam : notářský časopis. Notářská komora ČR, 2017, roč. 23, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-0558.
 29. SALÁK, Pavel. Návrat vojenského testamentu. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 4, s. 286-300. ISSN 0231-6625.
 30. SALÁK, Pavel. Osnova 1937. In Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937 : inspirace. problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 36-39. Spisy PF MU, řada teoretická, edice Scientia; sv. č. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 31. SALÁK, Pavel. Právo trestní vojenské. In Schelle, K. – Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 523-529. VII. svazek Právo pra – Prob. ISBN 978-80-7380-648-4.
 32. SALÁK, Pavel. Proč poklad? Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 7, s. 252-256. ISSN 1210-6410.
 33. SALÁK, Pavel. Původ a důvod ustanovení § 1581 zákona č. 89/2012 sb. Ad notam : notářský časopis. Notářská komora ČR, 2017, roč. 23, č. 1, s. 7-9. ISSN 1211-0558.
 34. SALÁK, Pavel. Rodinné právo. In Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937 : inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 49-53. Spisy PF MU, řada teoretická, edice Scientia; sv. č. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 35. SALÁK, Pavel. Věcná práva. In Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937 : inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 54-63. Spisy PF MU, řada teoretická, edice Scientia; sv. č. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 36. SALÁK, Pavel. Závazkové právo. In Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937 : inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 77-80. Spisy PF MU, řada teoretická, edice Scientia; sv. č. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 37. 2016

 38. SALÁK, Pavel. Nález věci skryté a jeho právní úprava v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 12, s. 419-426. ISSN 1210-6410.
 39. SALÁK, Pavel. Odkaz. In Schelle, K. – Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 672-676. IV. svazek. ISBN 978-80-7380-624-8.
 40. SALÁK, Pavel. Poklad. In Schelle, K. – Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 472-476. V. svazek Pa – Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 41. SALÁK, Pavel. Poklad a nálezné - historické souvislosti. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 8, s. 278-283. ISSN 1210-6410.
 42. SALÁK, Pavel. Recenze: Digesta neboli Pandekty: svazek I. kniha I-XV, vybrané části (M. Skřejpek a kol). Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155/2016, č. 9, s. 789-791. ISSN 0231-6625.
 43. SALÁK, Pavel. Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 356 s. Edice Scientia sv. 565. ISBN 978-80-210-8381-3.
 44. SALÁK, Pavel. Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 356 s. Edice Scientia sv. 565. ISBN 978-80-210-8381-3.
 45. 2015

 46. SALÁK, Pavel. Ambulatoria voluntas versus derogation clauses. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 116-123. ISBN 978-83-7490-848-1.
 47. SALÁK, Pavel. Combination and accrual. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 107-115. ISBN 978-83-7490-848-1.
 48. SALÁK, Pavel. člen redakční rady časopisu Štát a právo. Štát a právo, 2015.
 49. SALÁK, Pavel. člen Společnosti přátel starožitností. Společnost přátel starožitností, 2015.
 50. SALÁK, Pavel. člen The European Society for History of Law (Evropská společnost pro právní dějiny). The European Society for History of Law (Evropská společnost pro právní dějiny), 2015.
 51. SALÁK, Pavel. Dny práva 2015 - sekce odpovědnost v právu. 2015.
 52. SALÁK, Pavel. Heres ex re certa versus singulární sukcese. In Stloukalová, Kamila (ed.). Soudobé reflexe římského práva. první. Praha: Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2015. s. 145-152. ISBN 978-80-87975-29-9.
 53. SALÁK, Pavel. Heres ex re certa vs singular succession. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 66-76. ISBN 978-83-7490-848-1.
 54. SALÁK, Pavel. Law of Succession in the Communist Era. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 32-44. ISBN 978-83-7490-848-1.
 55. SALÁK, Pavel. Letní škola katedry dějin - Dědické právo v proměnách věků. 2015.
 56. SALÁK, Pavel. Principles of inheritance law. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 8-12. ISBN 978-83-7490-848-1.
 57. SALÁK, Pavel. Schatzfund im tschechischen Recht nach 1918. Forum iuris europaneum. trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2015, roč. 3/2015, č. 2, s. 5-22, 17 s. ISSN 1339-4401.
 58. SALÁK, Pavel a Kateřina RONOVSKÁ. „Trust-like instruments“ in Continental Europe and in the Czech Republic. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 137-151. ISBN 978-83-7490-848-1.
 59. SALÁK, Pavel. Věc opuštěná, nalezená a skytá v českém občanském zákoníku a návrhu slovenského Občanského zákoníku. Štát a právo. Velký Biel, 2015, roč. 2, č. 4, s. 388-401. ISSN 1339-7753.
 60. SALÁK, Pavel. Zamyšlení nad přirůstáním uvolněného dědického podílu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 2015, č. 19, s. 657-662. ISSN 1210-6410.
 61. 2014

 62. SALÁK, Pavel. "Cennost" pokladu v římském a moderním právu. In Peter Mach, Matej Pekarik, Vojtech Vladár. Constans et perptua voluntas - Pocta Peteru Blahovi k 75. narozeninám. první. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2014. s. 511-520, 9 s. ISBN 978-80-8082-764-9.
 63. VOJÁČEK, Ladislav, Pavel SALÁK a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2013. VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 411 s. ISBN 978-80-210-6814-8.
 64. SALÁK, Pavel. Dvojí život falcidiánské kvarty. In Adamová, K., Knoll, V., Valeš, V. Pozapomenuté právní instituty. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 11-20. Monografie. ISBN 978-80-7380-512-8.
 65. SALÁK, Pavel. K pojmu fideikomis a jeho pozici v římském právu a novověkém právu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 12, s. 432-436. ISSN 1210-6410.
 66. SALÁK, Pavel. Právní regulace alejí v 19. a 20 století. In Vilém Knoll, Václav Valeš. Naděje právní vědy - Býkov 2012. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladateství Aleš Čeněk, 2014. s. 104-110. ISBN 978-80-7380-460-2.
 67. SALÁK, Pavel. Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. 1. vyd. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014.
 68. VESELÁ, Renata, Miroslav FRÝDEK, Monika HORÁKOVÁ, Lucie OBROVSKÁ a Pavel SALÁK. Římské právo pro bakaláře. 3. dotisk 1. vydání 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 188 s. Edice učebnic PrF MU č. 433. ISBN 978-80-210-5002-0.
 69. SALÁK, Pavel. Vlastnické právo k pokladu. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2014, roč. 153, č. 10, s. 899-916, 17 s. ISSN 0231-6625.
 70. SALÁK, Pavel. Vlastnictví k nálezu pokladu v osnovách OZ 1924-1946 ve světle archivních pramenů. In Pavel Salák. Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. 2013. vyd. Brno: PrF MU, 2014. s. 57-68, 11 s. ISBN 978-80-210-7038-7.
 71. SALÁK, Pavel. Vztahy českých a polských právních romanistů. In Česká polonistická studia:Tradice a současnost(filologie-historie-politologie-právo). 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2014. s. 313-319. Opera institutihistorici Praguae- řada A - monographia. ISBN 978-80-7286-245-0.
 72. 2013

 73. SALÁK, Pavel. Booty and its Importance in Ancient Rome. In Kozerska, Eva; Sadowski, Piotr; Szymański, Andrzej. Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne. první. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. s. 65-74. ISBN 978-83-7395-570-7.
 74. SALÁK, Pavel. Imperator a jeho vojáci. In Evermod Gejza Šidlovský, Václav Valeš, Jan Polesný. Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Hrdinovi, Q. Praem, k šedesátým narozeninám. první. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 253-260. ISBN 978-80-260-3820-7.
 75. SALÁK, Pavel. Ius civile, ius gentium, císařské právo a zrušení testamentu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 3, s. 264-269. ISSN 1210-9126.
 76. SALÁK, Pavel. Nález pokladu mezi ABGB a Osnovou OZ z r. 1937 aneb cesta tam a zase zpátky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, roč. 21, Supplementum 2013, s. 269-275. ISSN 1210-9126.
 77. SALÁK, Pavel. Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.-20. století). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 240 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 447 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6519-2.
 78. SALÁK, Pavel. Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.–20. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 240 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 447 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6519-2.
 79. SALÁK, Pavel. Právní úprava výsadby alejí od 18. do 20. století. In Veličková, Markéta a kol. Aleje české a moravské krajiny: historie a současný význam. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2013. s. 155-169. ISBN 978-80-7363-413-1.
 80. SALÁK, Pavel. Zbraň jako součást oděvu. In Oděv v právu. 2013.
 81. 2012

 82. SALÁK, Pavel. Dědické právo let 1948-1989 optikou práva římského. In J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Dny práva 2011 – Days of Law 2011 Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Spisy Právnické fakulty MU č. 414 (řada teoretická), 2012. s. 168-177, 9 s. ISBN 978-80-210-5917-7.
 83. SALÁK, Pavel. Die Rechtsregelung von Straßenalleen im 18. – 21. Jahrhundert in böhmischen Ländern. Miscellanea Historico-Iuridica. Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012, roč. 11, č. 1, s. 191-204. ISSN 1732-9132.
 84. SALÁK, Pavel. Letní škola katedry dějin "Dědické právo v proměnách věků". AD NOTAM. Praha: C.H.BECK, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 38. ISSN 1211-0558.
 85. SALÁK, Pavel. Nabytí vlastnictví k pokladu - mezi soukromým a veřejným právem. In Tauchen, Frýdek. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 500-505. ISBN 978-80-7418-144-3.
 86. SALÁK, Pavel. Římskoprávní vlivy v českém dědickém právu v 19. až 21. století. Právník. Praha: Ústav státu a práva ČR, v. v. i., 2012, roč. 151, č. 4, s. 1313-1322. ISSN 0231-6625.
 87. SALÁK, Pavel. The influence of Roman Law on Czech Privat Law in 20th Century. In přednáška Erasmus/Socrates. 2012.
 88. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7.
 89. SALÁK, Pavel. Zásady římského práva dědického a jejich odraz v novodobých kodifikacích. Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 20, č. 3, s. 228-234. ISSN 1210-9126.
 90. 2011

 91. ŽIDLICKÁ, Michaela a Pavel SALÁK. ACTIONES, CONDICTIONES, EXCEPTIONES. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 138 s. ISBN 978-80-210-5680-0.
 92. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Lenka DOUBRAVOVÁ, Miroslav FRÝDEK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ, Vilém KNOLL a David FALADA. An Introduction to History of Czech Private Law. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 182 s. Acta Universitatis Brunensis, Juridica No. 391. ISBN 978-80-210-5592-6.
 93. ŠRAMKOVÁ, Dana, Pavel SALÁK, Oldřich KNECHT, Jana ŠIMONOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Vladimír NOVÁČEK, Karel SVOBODA, Pavel MATOUŠEK, Pavel POLÁK, Ladislav HRBEK a Miroslav HORÁK. Celní správa v organizačním a funkčním pojetí. Vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 163 s. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, řada teoretická; 400. ISBN 978-80-210-5690-9.
 94. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Lenka DOUBRAVOVÁ, Miroslav FRÝDEK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ, Vilém KNOLL, Petr DOSTALÍK a David FALADA. Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 280 s. Acta Universitatis Brunensis, Juridica No. 394. ISBN 978-80-210-5612-1.
 95. SALÁK, Pavel. Die Ersitzung im tschechischen und römischen Recht. Journal on European History od Law. London: STS Science Centre, 2011, roč. 2, č. 2, s. 181-184. ISSN 2042-6402.
 96. SALÁK, Pavel. Právní památky na cestě České Budějovice - Trhové Sviny. In Tyl., T. , Schelle, K. Symbol a symbolika v právu - 2006. první. Ostrava: Key publishing s.r.o., The European Society for History of Law, 2011. s. 78-83. ISBN 978-80-87475-06-5.
 97. VESELÁ, Renata, Miroslav FRÝDEK, Monika HORÁKOVÁ, Lucie OBROVSKÁ a Pavel SALÁK. Římské právo pro bakaláře. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 188 s. Edice učebnic PrF MU č. 476. ISBN 978-80-210-5002-0.
 98. SALÁK, Pavel. Římskoprávní vliv u smlouvy o dílo v ABGB. In Vilém Knoll, Petr Beránek. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. 2011. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 198-205, 7 s. ISBN 978-80-7380-354-4.
 99. SALÁK, Pavel. Římskoprávní vlivy v českém právu 19. až 21 stol. na příkladu institutu vydržení. In Vojáček, L., Schelle, K., Tauchen, J. Proměny soukromého práva: Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 129-137. ISBN 978-80-210-5613-8.
 100. SALÁK, Pavel. Stručný přehled historie celního práva. In Celní správa v organizačním a funkčním pojetí - vybrané kapitoly. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 20-49, 29 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 400 řada teoretická. ISBN 978-80-210-5690-9.
 101. SALÁK, Pavel. Trest smrti a trvání trestu po smrti pachatele. In Vilém Knoll. Naděje právní vědy. Býkov 2010. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 85-94. ISBN 978-80-7380-323-0.
 102. SALÁK, Pavel. Vliv římského práva v oblasti práva věcného v občanském právu na našem území v 19. a 20. stol. In Frýdek, M., Tauchen, J. Soukromé právo v proměnách věků: sborník příspěvků z letní školy. 2011. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 11-25, 14 s. ISBN 978-80-210-5557-5.
 103. 2010

 104. SALÁK, Pavel. De cadaveribus punitorum - Über die Strafe die nach dem Tode des bestrafenen noch vortdauern. In Leben nach dem Tod Rechtliche probleme im Dualismus Mensch-Rechtssbujekt. první. Graz: Leykam, 2010. s. 155-165, 10 s. Grazer rechts- und staatswissenschaftliche Studien. ISBN 3-7011-0176-0.
 105. SALÁK, Pavel. Odkaz - římskoprávní institut ve světle českého práva 20. stol. In Dávid, R, Sehnálek, D., Valdhans, J. Dny práva – 2010 –Days of Law. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2010. s. 1620-1631, 11 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 106. SCHELLE, Karel, Monika HORÁKOVÁ, Pavel SALÁK a Jaromír TAUCHEN. Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané problémy). 1. vyd. Brno: The European Society for History of Law, 2010. 139 s. Právní historie. ISBN 978-80-904522-0-6.
 107. SALÁK, Pavel. Recenze: Adam Lityński : Prawo Rosji i ZSSR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, CL, č. 7, s. 725. ISSN 0231-6625.
 108. SALÁK, Pavel. Recenze: Adam Lityński : Prawo Rosji i ZSSR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010. Journal on European history of law. London: STS SCIENCE CENTRE, LTD, 2010, roč. 1, č. 2, s. 95. ISSN 2042-6402.
 109. SALÁK, Pavel. Římskoprávní vlivy v soukromém právu. In Výzkum vývoje soukrmého práva na území České Republiky. první. Brno: Key Publishing, The European Society for History of Law, 2010. s. 18-34, 16 s. ISBN 978-80-7418-092-7.
 110. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
 111. SALÁK, Pavel. Specifické tresty v historii vojenského práva. In Cofola 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1304-1318. ISBN 978-80-210-5151-5.
 112. SALÁK, Pavel. Vojenské trestní právo a trestný čin vzpoury za římské republiky - Případ Marca Postumia. In Blažena Antalová. Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. Košice: Unverzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. s. "nestránkováno", 8 s. ISBN 978-80-7097-841-2.
 113. SALÁK, Pavel. Z tvého zlata prsten... : (locatio-conductio versus emptio-venditio). In Bubelová, K., Frýdek, M. Polemiky a spory v právní vědě : sborník příspěvků z jednání sekce teorie práva a právních dějin v rámci konference Olomoucké právnické dny 2010, konané ve dnech 27.-28.5.2010 v Olomouci. 2010. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 2010. s. 81-91, 10 s. ISBN 978-80-244-2665-5.
 114. 2009

 115. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Československé trestní právo v proměnách Věků (Sborník příspěvků). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 194 s. ISBN 978-80-210-5086-0.
 116. SALÁK, Pavel. Hromada kamení. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. edition. Brno: Masarykova Universita, 2009. s. 415-424. ISBN 978-80-210-4821-8.
 117. FRÝDEK, Miroslav a Pavel SALÁK. Materiální prameny římského práva a jejich vliv na vznik soukromých kodifikací. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2009. 22 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 118. SCHELLE, Karel, Ondřej HORÁK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Praktikum českých právních dějin. Karel Schelle a kolektiv: Praktikum českých právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 278 s. Právo. ISBN 978-80-7380-201-1.
 119. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum právních dějin. Ladislav Vojáček a kolektiv: Praktikum právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 251 s. Právo.
 120. SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848 - 1918. Dokumenty (DVD). Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5093-8.
 121. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte (Eine Einführung). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 106 s. ISBN 978-80-210-4848-5.
 122. 2008

 123. SALÁK, Pavel. Aleje a komunikace v Českém království na počátku 19. století. In Nadějě právní vědy: Býkov 2007: Sborník z mezinárodního sektání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12.-14. 10. 2007 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakadatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 133-142. ISBN 978-80-7380-122-9.
 124. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Deutsche Rechtsgeschichte. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 125. SALÁK, Pavel. Finanční stráž v roce 1918. In Dny práva - 2008 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 526-539, 13 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 126. SALÁK, Pavel. Selhání vojenské asistence v Oslavanech v září 1920. In Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 10 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 127. SALÁK, Pavel. The principle "Superficies solo credit" in Czech law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 59-64. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 128. TAUCHEN, Jaromír a Pavel SALÁK. Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 129. SALÁK, Pavel. Význam válečné kořisti ve válce. In Res - věci v římském právu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008. s. 29-42, 13 s. ISBN 978-80-244-2151-3.
 130. OBROVSKÁ, Lucie a Pavel SALÁK. Zajatec a čas. Vilém Knoll, ed. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A.Čeněk, 2008. s. 109-117, 8 s. ISBN 978-80-7380-107-6.
 131. SALÁK, Pavel. Zásah vojenské asistence v Kraslicích dne 27. 10. 1921. Muzejní a vlastivědná práce : časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2008, roč. 116, č. 2, s. 76-83, 7 s. ISSN 0027-5255.
 132. 2007

 133. VESELÁ, Renata, Pavel SALÁK a Karel SCHELLE. Patria potestas a její odraz v novodobém právním prostředí. členka autor. kol. In Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch (Medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Českej a Slovenskej republiky, Bratislava 18. a 19. marca 2005). 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 26-35. ISBN 978-80-969332-7-3.
 134. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK a Renata VESELÁ. Praktikum z českých právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 271 s. Právo. ISBN 978-80-86391-03-8.
 135. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Praktikum z právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 236 s. Právo. ISBN 978-80-86391-00-7.
 136. 2006

 137. SALÁK, Pavel. Nebojová činnost armády v České republice včera a dnes. In Naděje právní vědy : Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 434-444. ISBN 80-7380-002-0.
 138. SCHELLE, Karel, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Praktikum z českých právních dějin. / Karel Schelle a kolektiv. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 223 s. 1.sv. ISBN 80-86391-18-3.
 139. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum z právních dějin. / Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 236 s. 1.sv. ISBN 80-86391-19-1.
 140. 2005

 141. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. České a československé právní dějiny (Pracovní sešit). Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 99 s. Skripta. ISBN 80-210-3834-9.
 142. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. Právní dějiny (Pracovní sešit). Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 91 s. Skripta. ISBN 80-210-3835-7.
 143. 2004

 144. SALÁK, Pavel. Problematické body právní úpravy historických zbraní a replik historických zbraní podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2004, Roč. 37, č. 1-2, s. 64-75. ISSN 0139-6005.
 145. SALÁK, Pavel. Problematika náhrady nákladů za nasazení armády ČR při řešení krizových situací. In JUMAN 04 : Jurist and Manager : první mezinárodní pracovní konference, Praha, 21. října 2004. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. s. 141-152. ISBN 80-86596-52-4.
 146. SALÁK, Pavel. Tendence naší občanskoprávní kodifikace v 19. a 20. století na příkladu institutu vydržení. In Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 136-149. ISBN 80-210-3610-9.
 147. SALÁK, Pavel. Vojenská výpomoc - právní rámec jednoho ze způsobů zneužívání armády při budování socialismu. Sborník Vojenské akademie v Brně. Řada C-D, Aplikované sociální a ekonomické vědy. V Brně: Vojenská akademie, 2004, roč. 1, Zvl.č., s. 89-99. ISSN 1211-1031.
 148. 2003

 149. SALÁK, Pavel. Armáda České republiky a pátrání po nezvěstných osobách. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003, Roč. 36, č. 2-3, s. 120-126. ISSN 0139-6005.
 150. SALÁK, Pavel. K některým aspektům "kauzy Mein Kampf". Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2003, Roč. 11, č. 2, s. 85-89. ISSN 1210-6410.
 151. SALÁK, Pavel. Konec těžkých tanků Pz VI Tiger II B "Königstiger" na jihu Čech. Historie a vojenství. Praha: Historický ústav Armády České republiky, 2003, č. 1, s. 174-183. ISSN 0018-2583.
 152. SALÁK, Pavel. Pomoc armády při plnění úkolů policie - ozbrojená asistence? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 11, č. 2, s. 165-171. ISSN 1210-9126.
 153. SALÁK, Pavel. Pomoc Bundeswehru při katastrofách a závažných neštěstích. Vojenské rozhledy : teoretický časopis armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2003, Roč. 12, č. 4, s. 91-95. ISSN 1210-3292.
 154. SALÁK, Pavel. Záchranné práce podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR a podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. In Krizové situace zkušenosti z obnovy objektů dopravní infrastruktury po povodních : vědecká konference s mezinárodní účastí : 12.-13.11.2003, Brno : sborník příspěvků. Vyd. 1. V Brně: Vojenská akademie, 2003. s. 19-A, 20 s. ISBN 80-85960-66-4.
 155. 2002

 156. SALÁK, Pavel. Militárie a paragrafy. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 2, s. 21-22. ISSN 1210-4817.
 157. SALÁK, Pavel. Nově o zbraních a střelivu. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 8, s. 22-24. ISSN 1210-4817.
 158. SALÁK, Pavel. Právní úprava použití zbraní bezpečnostními složkami proti osobám v letech 1918-1938 a v současnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Roč. 10, č. 1, s. 62-66. ISSN 1210-9126.
 159. SALÁK, Pavel. Smlouva o ručnicích : první právní úprava nošení střelných zbraní na našem území. Střelecká revue. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2002, Roč. 34, č. 9, s. 61. ISSN 0322-7650.
 160. SALÁK, Pavel. Subjekty oprávněné požadovat použití ozbrojených sil při záchranných pracích. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2002, Roč. 35, č. 2, s. 174-180. ISSN 0139-6005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 3. 2023 04:50