Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review, London: Elsevier, 2020, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105280.
 2. PUNOVÁ, Monika. Odolnost dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody. In Hradecké dny sociální práce 2020. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize. 2020.
 3. PUNOVÁ, Monika a Kateřina VOJTĚCHOVÁ. Pohled dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na přemístění do dětského domova. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2020, roč. 11, č. 2, s. 125-141. ISSN 2464-7551.
 4. PUNOVÁ, Monika a Magdaléna DANKOVÁ. Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů. Fórum sociální politiky, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 19-22. ISSN 1802-5854.
 5. BENÍŠKOVÁ, Gabriela a Monika PUNOVÁ. Postoje pomáhajících pracovníků působících ve veřejné správě k zátěžovým situacím. Sociální práce - Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 3, s. 69-83. ISSN 1213-6204.
 6. PÍŽOVÁ, Kristýna a Monika PUNOVÁ. Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2020, roč. 11, č. 2, s. 5-19. ISSN 2464-7551.
 7. PUNOVÁ, Monika. Využití silných stránek jedinců v rámci sociální práce. In Nikola Kallová, Ivan Lukšík (Eds.). Kvalita života a kvalita vzťahov : Zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, 2020. s. 79-90, 12 s. ISBN 978-80-973370-4-9.
 8. 2019

 9. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, 2019. 22 s.
 10. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 2, s. 5-20. ISSN 1213-6204.
 11. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Jana HAVLÍKOVÁ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Praha: VÚPSV, 2019. 170 s. ISBN 978-80-7416-373-9.
 12. PUNOVÁ, Monika. Využití silných stránek jedinců v rámci sociální práce. In Medzinárodná transdisciplinárna vedecká konferencia "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?", SAV, Bratislava. 2019.
 13. PUNOVÁ, Monika. Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka. In XVI Hradecké dny sociální práce 2019: Sociální začleňování v kontextu sociální práce. 2019.
 14. PUNOVÁ, Monika. Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka. In Sociální začleňování v kontextu sociální práce : Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. s. 212-217, 6 s. ISBN 978-80-7435-767-1.
 15. 2018

 16. RŮŽIČKOVÁ, Jana a Monika PUNOVÁ. Doprovázení členů skautu v obtížných životních situacích. Sociální práce - Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 2, s. 85-101. ISSN 1213-6204.
 17. PUNOVÁ, Monika. Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka. Sociální práce/Sociálna práca, publicistická část, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 2018, č. 6.
 18. PUNOVÁ, Monika. Resilience aneb nedolomení nalomené třtiny. Průvodce náhradní rodinnou péčí, Brno: Sdružení pěstounských rodin, 2018, XVII/2018, č. 3, s. 6-8. ISSN 1805-3890.
 19. 2016

 20. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
 21. PUNOVÁ, Monika. Praktické vzdělávání studentů sociální práce v organizacích. Civilia, Nakladatelství Epocha s.r.o., 2016, roč. 7, č. 1, s. 12-29. ISSN 1805-3963.
 22. 2015

 23. PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých, Agentura DAHA s.r.o., 2015, roč. 19, č. 4, s. 4-12. ISSN 1211-6378.
 24. PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education, Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015, roč. 3, č. 1, s. 70-84. ISSN 1805-8825.
 25. 2014

 26. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1.
 27. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. ISBN 978-80-210-7337-1.
 28. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7.
 29. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 384 s. ISBN 978-80-210-7504-7.
 30. 2013

 31. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Možnosti výchovy k růstu v romských sociálně vyloučených rodinách. Prevence úrazů, otrav a násilí, Jihočeský Inzert Expres s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 91-106. ISSN 0017-999X.
 32. PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience ve vzdělávání. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, s. 109-124. ISSN 1803-7437.
 33. PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, London: Sweet and Maxwell, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364.
 34. 2012

 35. PUNOVÁ, Monika. Konceptuální vymezení resilienční sociální práce s mládeží. Sociální práce Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 4, s. 67-76. ISSN 1213-6204.
 36. PUNOVÁ, Monika. Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 2, s. 90-103. ISSN 1213-6204.
 37. PUNOVÁ, Monika. Standardy vzdělávání v sociální práci a jejich naplňování v praktickém vzdělávání studentů sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno. Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku., Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2012, roč. 20, č. 2, s. 48-61. ISSN 1210-6658.
 38. 2009

 39. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print, 2009. s. 133-141, 9 s. ISBN 978-80-89295-17-3.
 40. 2007

 41. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 26-35, 10 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 42. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 43. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Supervize jako příležitost nalezení smyslu života. In NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 46-54, 9 s. 1.,. ISBN 978-80-7399-343-6.
 44. 2006

 45. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. In Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 43-51, 9 s. ISBN 80-7041-044-2.
 46. 2005

 47. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a prevence delikvence romských adolescentů. Sociální práce/ Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 68-84. ISSN 1213-6204.
 48. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Resilience jako východisko pro sociální práci s rizikovou mládeží. In Možnosti sociální práce na počátku 21. století. 2005. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 110-118, 9 s. ISBN 80-86771-10-5.
 49. 2004

 50. NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004. s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6.
 51. 2003

 52. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Existenciální frustrace jako faktor delikvence mládeže. Časopis Sociální práce|Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 91-99. ISSN 1213-6204.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2020 04:17