Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019. s. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8.
  2. MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionalizace v sociální práci. Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 28-39. ISSN 2336-6664.
  3. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 2, s. 5-20. ISSN 1213-6204.

  2017

  1. NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
  2. OTAVA, Ladislav. Protipřenos sociálních pracovnic v supervizi. In Supervizní konference ČIS. 2017.

  2015

  1. PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015, roč. 3, č. 1, s. 70-84. ISSN 1805-8825.

  2013

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Poradenský přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 103-104. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální fungování. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 226-232. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální konstruktivismus. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Portál: Portál, 2013. s. 26-32. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
  4. NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Terapeutický přístup. In O. Matouškem. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 102-103. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.

  2010

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.

  2009

  1. JINDROVÁ, Barbora a Josef SMOLÍK. Sociální práce s fotbalovými fanoušky během mistrovství Evropy 2008. Sociální práce/Sociálna práca. České Budějovice: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2009, IX, č. 2, s. 119-126. ISSN 1213-6204.
  2. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print, 2009. s. 133-141. ISBN 978-80-89295-17-3.

  2008

  1. FRANGER, Gaby a Mirka NEČASOVÁ. Introduction. In FRANGER, Gaby a Mirka NEČASOVÁ. On the Move. První. Roma: Carocci editore, 2008. s. 9 - 16, 7 s. biblioteca di testi e studi 466. ISBN 978-88-430-4786-4.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci. In FISCHER, Ondřej a René MILFAIT. Etika pro sociální práci. Praha: JABOK, 2008. s. 72-94, 22 s. ISBN 978-80-904137-3-3.
  3. HORÁK, Pavel. Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 7, č. 4, s. 106-123. ISSN 1213-6204.
  4. MACKOVÁ, Marie. Sociální pracovník v nemocničním multidisciplinárním týmu. In Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008. s. 219-223, 4 s. ISBN 978-80-8075-265-1.

  2007

  1. NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 118-125. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Mezinárodní a český kontext Globálních kvalifikačních standardů vzdělávání v sociální práci vydaných IFSW a IASSW. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 6, č. 4, s. 49-54. ISSN 1213-6204.
  3. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  4. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků. In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: ASSP, 2007. s. 25-34.
  5. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  6. NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  7. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Supervize jako příležitost nalezení smyslu života. In NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 46-54. 1.,. ISBN 978-80-7399-343-6.
  8. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  9. NAVRÁTIL, Pavel. Význam a možnosti praktického vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. s. 6-19, 13 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.

  2006

  1. PANČOCHA, Karel. Krátká intervence jako sociální práce s jedincem v seniorském věku. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 30 - 42, 12 s. ISBN 80-86633-62-4.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Logoterapie v sociální práci. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2006, roč.XII., č.1, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Social Work with Socially Excluded Roma Families. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. s. 229-244, 15 s. první, 1. ISBN 80-87029-06-2.
  4. MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-15. ISBN 80-86633-62-4.
  5. SMOLÍK, Josef. Sociální práce s cílovou skupinou fotbalových fanoušků. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. Brno: MSD, 2006. s. 68-84. ISBN 80-86633-62-4.
  6. PŘIDALOVÁ, Marie. Sociální práce v paliativní péči - český kontext. In Sociální práce v hospicu a paliativní péče. Praha: Nakladatelství H+H Vyšehradská, s.r.o., 2006. s. 7-20. ISBN 80-7319-038-9.
  7. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. In Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 43-51. ISBN 80-7041-044-2.

  2005

  1. MÜHLPACHR, Pavel. Gerontologie : sociální nutnost postmoderní společnosti. In Schola Gerontologica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 7-20. MSD spol. s.r.o. ISBN 80-210-3838-1.
  2. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Resilience jako východisko pro sociální práci s rizikovou mládeží. In Možnosti sociální práce na počátku 21. století. 2005. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 110-118. ISBN 80-86771-10-5.
  3. MÜHLPACHR, Pavel. Schola gerontologica. In Schola gerontologica. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 5-314, 314 s. MSD spol. s.r.o. ISBN 80-210-3838-1.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. The possibility of use of logotherapy in social work. In BORODKINA, Olga a Irina GRIGORIEVA. Actual issues of social work. St. Petersburg (RU): Skifia Print, 2005. s. 85-93. ISBN 5-98620-020-9.

  2004

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Logotherapy in Use of Social Work. In BORODKINA, Olga a Hans-Uwe OTTO. TISSA Social Work and Society 2004. 2004. vyd. St. Petersburg (RU): Skifia Print, 2004. s. 80-81. ISBN 5-98620-005-5.
  2. HORÁK, Pavel. Naplňování standardů kvality sociálních služeb na úřadech práce. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 3, č. 3, s. 111-123. ISSN 1213-6204.
  3. VAŠEČKA, Imrich. Princípy sociálnej pomoci vo vzťahu k rómskemu etniku na úrovni lokálneho spoločenstva. In Sirovátka, T., (ed). Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. První. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004. s. 163-181. Edice Rubikon, sv. 9. ISBN 80-210-3455-6.

  2003

  1. JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. 1. vyd. PRAHA: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Je psychoterapie sociální prací? Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 197-204, 7 s. ISSN 1213-624.
  3. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Paradigmatická východiska výzkumu v sociální práci. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 83-90. ISSN 1213-624.
  4. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problematika zavedení standardů kvality sociálních služeb a převod kompetencí v souvislosti s reformou veřejné správy. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 48-56. ISBN 80-210-3074-7.
  5. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce. In KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti - mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2003. s. 70-75, 5 s. Monografie - svazek 2. ISBN 80-86734-05-6.
  6. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 4, č. 4, s. 105-118. ISSN 1213-6204.
  7. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce se sociálně vyloučenými: modely sociální práce, které jsou v souvislosti se sociální prací s menšinami hojně uváděny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 36-56. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
  8. NAVRÁTIL, Pavel. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 84-94, 10 s. ISSN 1213-6204.

  2002

  1. MUSIL, Libor. Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociálni práce. In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 129-161. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Proč lidé opouštějí sociální práci? Caritas. Praha: Sdružení Česká katolická charita, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 6.

  2001

  1. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. 162 s. ISBN 80-903070-0-0.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001. 98 s. ISBN 80-210-2673-1.

  2000

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000. 220 s. Disertační práce.
  2. MUSIL, Libor a Oldřich CHYTIL. Making Education i Social Work Better - Czech Experience. Blansko: Chytil Oldřich, 2000. 11 s. Albert. ISBN 80-7326-004-2.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do teorií a metod sociální práce. 1. vyd. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000. 67 s.

  1999

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Moderní sociální práce a teorie. Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 25-33.
  2. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část I). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 5, s. 36-51.
  3. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část II). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 34-52.
  4. MUSIL, Libor. Social Professions for the Whole Europe ?!? In Chytil, O., Seibel, F.W. (eds.), European Dimensions in Training and Practice of Social Professions. Ostrava: Albert, 1999. s. 260-264. ISBN 80-85834-62-6.

  1998

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální perspektivy v sociální práci. Sociální práce. Brno: NCR, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 27-38.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce jako sociální konstrukce. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1998, roč. 34, č. 1, s. 37-50. ISSN 0038-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 11:34