Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 133 »
14. 4.
2020

Jak na distanční výuku – tipy, rady a zkušenosti učitelů

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Masarykova univerzita zareagovala na aktuální situaci šíření koronaviru mimořádným opatřením rektora v podobě zrušení kontaktní výuky, které započalo 10. března 2020. Obrovský počet vyučujících začal okamžitě přemýšlet a konzultovat, jak ji nahradit a zároveň příliš nezatížit studenty, kteří nemají přístup k rychlému internetu nebo se zapojili do dobrovolnických aktivit. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) na tyto mimořádné okolnosti pohotově zareagoval, připravil pro pedagogy základní návody pro distanční výuku a zprostředkoval jim místo, kde mohou sdílet své zkušenosti a inspirovat ostatní.

Na stránce Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele, jak realizovat distanční výuku naleznou vyučující postupy a tipy pro používání různých programů usnadňujících učení na dálku. Nejen ty však tvoří její podstatu. Stejně důležitou částí je možnost nabytí inspirace od svých kolegů, kteří již vzdálenou výuku ve svých předmětech realizují, jelikož právě zkušenosti dalších pedagogů jsou učiteli hodně vyhledávané. Stránka obsahuje také odkazy na důležité univerzitní dokumenty týkající se aktuální situace. Na rozšiřování o další kapitoly se i nadále průběžně pracuje.

Obr. 1: Nabídka kapitol k možnostem distanční výuky reflektující potřeby vyučujících

Důraz je kladen především na jedinečnost výuky každého učitele a přizpůsobení se potřebám jeho studentů. V souladu s vizí univerzity v oblasti elektronické podpory výuky a e-learningu je cílem, aby technologie přinesly do výuky užitek a s jejich pomocí tak mohli vyučující rozvíjet znalosti a zkušenosti svých studentů. Každá z kapitol je proto obohacena i o příběhy vyučujících, kteří si už se situací zkusili nějak poradit.

Obr. 2: Ukázka zkušeností vyučujících pro inspiraci svých kolegů

Pro sdílení tipů, nápadů a zkušeností s distanční formou výuky mohou učitelé MU využít tematické diskusní fórum Sdílení zkušeností s distanční výukou v době rektorského volna zřízené v systému pro tyto účely.

K dispozici jsou vyučujícím nadále také týmy e-techniků a s-techniků, kteří jim ochotně pomohou s nalezením řešení odpovídajícího jejich potřebám. Nejčastější dotazy jsou následně průběžně zveřejňovány na stránce s komentářem.

Věříme, že se nám společně podaří současnou situaci zvládnout a že mnozí učitelé zužitkují nově získané zkušenosti i po návratu k běžné, kontaktní výuce.

Not read yet0 commentspermalink
14. 4.
2020

Hromadné zpracování dohod o provedení práce v Úřadovně

Not rated yet.
Novinky

Úřadovna Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) neslouží pouze pro spisovou evidenci. Je navržena obecně tak, aby se jejím prostřednictvím daly elektronizovat nejrůznější procesy, které doposud probíhaly pouze v listinné formě. Z praxe vyplynul požadavek na elektronizaci dohod o provedení práce na výuku, které se na univerzitě hromadně vytvářejí na začátku každého semestru. Vývojový tým IS MU tedy navrhl řešení tohoto konkrétního procesu za využití existujících funkcí, které jsou v Úřadovně standardně využívány, a za podpory nových moderních technologií, které byly vyvinuty v IS MU v nedávne době.

Předpokladem úspěšné realizace bylo vyřešení problému podepisování dokumentu dvěma stranami, přičemž jedna z nich (v tomto případě pracovník, který bude výuku provádět) nemá elektronický podpis. Klíčová byla implementace tzv. autorizované konverze dokumentů, tedy převedení originálu v elektronické podobě do originálu v podobě listinné.

Přímo v Úřadovně jedna strana (typicky děkan fakulty) podepíše dokument elektronicky. Ve spisové službě se následně provede autorizovaná konverze do listinného dokumentu. Ten proškolený referent vytiskne spolu s ověřovací doložkou, kterou orazítkuje a na papíře podepíše. Vytištěný dokument poté může podepsat i druhá strana, jež dohodu uzavírá (v tomto případě vyučující). Pro vytvoření dokumentu lze využít šablony textů, kterých je aktuálně v Úřadovně předpřipraveno pro nejrůznější účely téměř 3 000.

Obr. 1: Podepsaný dokument v Úřadovně

Autorizovaná konverze dokumentů probíhá v souladu se zákonem č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, podle kterého Spisová služba IS MU jako spisová služba orgánu veřejné moci smí provádět autorizovanou konverzi pro interní účely.

Obr. 2: Autorizovaná konverze dokumentu

Obr. 3: Zobrazení ověřovací doložky v systému Czech POINT

Na začátku jarního semestru 2020 byl celý proces pilotně nasazen na Fakultě informatiky. V praxi to znamenalo, že referentky personálního oddělení vygenerovaly z personálního systému podkladová data o vytvářených dohodách. Pro evidenci dohod byla již v Úřadovně vytvořena nová agenda, do které bylo možné hromadně založit spisy ke každé dohodě. Využilo se nové možnosti hromadného zakládání spisů včetně importu jejich atributů z personálního systému v obecném formátu. Po hromadném vytvoření dohod v Úřadovně byl děkan Fakulty informatiky vyzván k jejich elektronickému podpisu, který rovněž provedl jednorázovou operací. Následně byla provedena autorizovaná konverze do listinné podoby, dohody byly vytištěny včetně ověřovací doložky a podepsány oprávněným pracovníkem, jenž může konverzi provádět. Každý pracovník poté obdržel svoji dohodu a tu již podepsal na papíře.

Kromě toho byly z Úřadovny automaticky vygenerovány informace o nástupu zaměstnanců a odeslány datovou schránkou na Úřad práce. Celkem bylo na Fakultě informatiky hromadně podepsáno 181 dohod o provedení práce.

Celý proces se setkal s velkým úspěchem a vzhledem k výraznému zrychlení a zjednodušení administrativních úkonů je plánováno nasazení i v dalších oblastech.

O změnách v Úřadovně jsme informovali již dříve v novinkách Moje úřadovna – nový přístup k důležitým spisům a dokumentům, Synchronizace souborů v Úřadovně nebo Zpracování žádostí a rozhodnutí prostřednictvím Úřadovny.

Not read yet0 commentspermalink
14. 4.
2020

Elportál v mimořádném režimu nabízí řadu nových publikací

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, přináší další publikace vědeckého i sportovního zaměření. Ačkoli je jejich přínos zřejmý, obzvláště dnes v době mimořádných opatření spojených s COVID-19, mohou být ještě užitečnější a pomoci při studiu nebo trávení volného času.

Partnerská jóga a Acroyoga – Létáme v tělesné výchově

Tato metodická multimediální učebnice se zaměřuje na dva vybrané styly jógy – partnerskou jógu a Acroyogu. Každý styl je nejprve představen teoreticky, poté následuje praktická část s postupy jednotlivých pozic. Cviky a sestavy jsou znázorněny na fotografiích a vysvětleny ve videích, což dělá cvičení přístupné i pro úplné začátečníky. Výuková pomůcka je dostupná i ve verzi pro mobilní zařízení (epub). Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 1: Ukázky z publikace Partnerská jóga a Acroyoga – Létáme v tělesné výchově

Obecná chemie

Cílem tohto elektronického studijního materiálu je přiblížit studentům chemie na Pedagogické fakultě MU předmět Obecná chemie, vysvětlit jim základní pojmy a souvislosti. Součástí materiálu jsou mimo jiné i názorné příklady vedoucí ke snazšímu pochopení problematiky. Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 2: Ukázky z publikace Obecná chemie

Histologický atlas LF MU

Tento multimediální elektronický výukový materiál představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce histologie a mikroskopické anatomie. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu, vznikly v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů. Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 3: Ukázky z publikace Histologický atlas LF MU

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Not read yet0 commentspermalink
14. 4.
2020

Ověření dostupnosti místnosti při zakládaní zkouškových terminů

Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přináší pro vyučující další vylepšení agendy Učitel. Dostupnost rezervované místnosti při vypisování zkušebních termínů nyní ověří snadno přímo v aplikaci.

Doposud bylo zapotřebí kromě založení zkušebního termínu také zarezervovat místnost zvlášť v aplikaci, na kterou musel vyučující přejít v novém okně skrze Záznamník učitele → Rezervace místností a až zde ověřit, zda je místnost volná. Doplněné tlačítko Ověřit dostupnost místnosti při výpisování termínů spojuje tyto dva kroky do jednoho.

Uživatel se po jeho použití může setkat se dvěma situacemi. V případě, že učebna není ve zvoleném termínu volná, je učitel informován červeně zvýrazněným textem pod vyplněným polem.

Obr. 1: Ukázka hlášení v případě obsazené místnosti

Naopak, pokud se místnost ukáže jako dostupná, systém mu společně s informací o tomto stavu nabídne možnost rezervace místnosti v odpovídajíci aplikaci.

Obr. 2: Nalezení volné místnosti

V ní nalezne už předvyplněné údaje a jediné, co zbývá, je zvolit délku rezervace.

Obr. 3: Ukázka nastavení doby rezervace místnosti

Další zajímavé informace naleznete v dříve zveřejněných novinkách Změny v rezervacích místností, Export zkušebních termínů do kalendářových aplikací nebo v nápovědě.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 133 »