Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  ... 133 »
13. 6.
2019

Změna v odhlašování ze systému

Interesting | 2 | 2
Novinky

S ohledem na aktuální chování mobilních zařízení, které po určité době automaticky ukončují přihlášení uživatele do systémů spuštěných v rámci webových prohlížečů, změnil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) způsob odhlašování ze systému.

Dosud zůstával uživatel do IS MU přihlášen, dokud se sám neodhlásil kliknutím na ikonu Odhlášení ze systému (viz obr. 1) nebo neukončil svůj prohlížeč. Nový postup je nastaven tak, že se lze odhlásit pouze kliknutím na ikonu Odhlášení ze systému, nikoliv ukončením prohlížeče nebo vypnutím počítače. Touto změnou je umožněno uživatelům pohodlněji používat IS na mobilních zařízeních, protože nebudou muset každý následující den zadávat znovu heslo a provádět přihlášení.

Obr. 1: Ikona pro odhlášení ze sytému

I když byla tato změna motivována chováním mobilních zařízení, uplatní se stejně i na stolních počítačích a jiných zařízeních. Proto musí být pozornější ti uživatelé, kteří dosud např. vypnutím prezentačního počítače v učebně pod jedním sdíleným účtem očekávali, že budou ze systému odhlášeni.

Zároveň systém i nadále ponechává uživatele přihlášeného 4 dny po poslední provedené operaci, pokud se sám aktivně neodhlásí. Uživatel, který má pochybnost, zda se řádně odhlásil ze zařízení, ke kterému již nemá přístup (např. počítač použitý na návštěvě, kamarádův tablet), může nadále využít volbu odhlásit i z jiných počítačů, která se objeví po kliknutí na ikonu Odhlášení ze systému. Pokud přistupuje k systému přes malé mobilní zařízení, volba odhlásit i z jiných počítačů se nezobrazuje a systém uživatele rovnou odhlásí pouze na aktuálním zařízení. Pro odhlášení i z jiných počítačů je potřeba zvolit odhlášení v aplikaci Systém.

Obr. 2: Odhlašování v aplikaci Systém

Podrobnosti o přihlašování a odhlašování ze systému najdete v Nápovědě, v části Jiné → Přístup k systému, v bodech 1 až 3.

Not read yet0 commentspermalink
13. 6.
2019

Rozšíření funkcionality Plánovače studia

Informative | 3 | 3
Novinky – e-learning

Na podzim loňského roku představil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) aplikaci Plánovač studia umožňující studentům tvořit plán se seznamem předmětů, které chtějí během studia absolvovat (Plánovač studia – aplikace pro studenty, kteří chtějí mít své studium pod kontrolou, podrobněji v Nápovědě). K radosti vývojářů si okamžitě našla své uživatele, kteří jim aktivně posílají své podněty a přispívají k rozvoji nových funkcí. Dodnes byl Plánovač rozšířen o následující prvky:

Přidávání předmětů dle šablony

Krátce po zveřejnění první zprávy o Plánovači bylo do aplikace doplněno vybírání předmětů dle registračních šablon.

Rozbalování a sbalování semestrů

Na základě podnětů uživatelů byla zpřehledněna titulní strana s plány jednotlivých semestrů. Také přibyla možnost jejich rozbalování a sbalování. Všechny absolvované semestry jsou ve výchozím nastavení sbalené a student se může soustředit pouze na ten aktuální a budoucí.

Možnost vložení poznámky

Uživatelé projevili zájem si k naplánovaným předmětům přidávat vlastní informace cenné pro budoucí rozhodování. Vývojáři toto umožnili formou poznámky, kterou je možné k předmětu doplnit a která je u předmětu vždy viditelná. Do textu poznámky lze vložit emotikony a uživatel si může pohrát i s barvami. Poznámku lze využít např. na subjektivní ohodnocení náročnosti předmětu.

Obr. 1: Ukázka práce s poznámkami

Opakované vkládání předmětů

Zejména uživatelé, kteří si do plánů chtěli vkládat předměty umožňující opakovaný zápis, narazili na omezení aplikace. To však bylo odstraněno a nyní už Plánovač dovolí uživateli vložit do plánu také již dříve absolvované předměty.

Nastavení počtu kreditů za předmět

Aplikace je nově připravena i na situaci, kdy má student možnost si u předmětu zvolit, za kolik kreditů ho ukončí. U předmětů, u kterých je povoleno počet kreditů nastavovat, to lze přímo v plánu měnit. Aplikace pak počítá se zvoleným kreditovým ohodnocením.

Propojení plánů napříč studii

V Plánovači vytvořený studijní plán je vždy vázán pouze na jedno vybrané studium (z důvodů kontrol pro dané studium, např. splnění podmínek studia nebo kontrol šablon apod.). Tato vlastnost je pro studenty, kteří přemýšlí v delším časovém horizontu (např. studenty v bakalářském studiu plánující si předměty do navazujícího magisterského) nepraktická, protože plán v ukončeném studiu se pro ně stává nedostupným. Do aplikace byla proto doplněna možnost zobrazit si plány z ukončených studií a kromě toho lze zkopírovat plánované předměty semestru do jiného studia a vybraného semestru.

Volba semestru

Nově je možné při přidávání předmětů ze šablon zvolit, do kterého semestru se mají předměty vložit. Tím odpadá nutnost přesouvat předměty z pravého panelu (sekce Uložené předměty), kam byly původně vkládány.

Hromadné volby

Pro pohodlnější práci s plánem přibyly možnosti hromadných akcí s předměty, např. přesunout všechny naplánované předměty do panelu nebo do popelnice.

Obr. 2: Ukázka rozšíření Hromadné volby

Věříme, že nové vlastnosti Plánovače přispějí k jeho oblíbenosti a děkujeme všem uživatelům, kteří se s vývojáři dělí o své zkušenosti a podněty na jeho zlepšení.

Not read yet0 commentspermalink
3. 5.
2019

Vzájemné hodnocení – nástroj k rozvoji schopností studentů

Interesting | 4 | 4
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) vytvořil aplikaci Vzájemné hodnocení, která podporuje didaktický záměr učitele, kdy se studenti hodnotí navzájem mezi sebou, přičemž může vyučující hodnotit i samotné hodnotitelé za jejich zpětnou vazbu. Jejím základem byl světově známý a využívaný peer assessment, ačkoliv aplikace v IS nabízí mírné odlišnosti. Klíčovým mechanismem zůstává proces sběru a distribuce úkolů a poskytování výsledků zpětné vazby při vzájemném hodnocení studentů jednoho či více předmětů.

Kritéria hodnocení určí podle svého uvážení vyučující pomocí hodnotícího formuláře v aplikaci. Jejím prostřednictvím také všechny zúčastněné informuje o jejich rolích i celém harmonogramu hodnocení.

Vyučující do aplikace vstupuje v Záznamníku učitele zvoleného předmětu. Při nastavování nového hodnocení určí, kteří studenti jsou odevzdávajícími a kdo budou jejich hodnotitelé. Vyučující přitom může hodnotitele vybírat nejen z řad studentů svých předmětů a seminářů, ale i mezi ostatními uživateli IS MU. Odevzdané práce tak mohou hodnotit i doktorští studenti či jeho kolegové, kteří daný předmět jinak neučí.

Obr. 1: Ukázka uživatelského rozhraní pro nastavení Vzájemného hodnocení

Vyučující má možnost všechny zúčastněné informovat o jejich rolích ve Vzájemném hodnocení pomocí e-mailů, které aplikace posílá automaticky podle nastaveného harmonogramu – odevzdávajícím přijde e-mail v době zveřejnění aktivity, hodnotitelům potom v době začátku hodnocení. Součástí takto posílaného oznámení je harmonogram vzájemného hodnocení, informace o roli uživatele nebo o skrytí identity ostatních účastníků. Součástí e-mailů je i odkaz vedoucí jednotlivé uživatele do příslušných částí aplikace.

O přenechání hodnocení odevzdaných prací studentům se vyučující mohou rozhodnout také dodatečně, tedy i po naplnění příslušné odevzdávárny studentskými pracemi, kdy již není možné jejich další vkládání. V aplikaci lze buďto vybrat odevzdávárnu, která již v předmětu existuje, nebo při nastavování založit novou. Aplikace zároveň umožňuje navzájem skrýt identitu odevzdávajícího a hodnotitele, aby byla podpořena nestrannost poskytované zpětné vazby.

Obr. 2: Ukázka rozcestníka k jednotlivým vzájemným hodnocením z pohledu učitele

Studentům je aplikace dostupná v sekci Student, v záložce Výuka. Zde se jim zobrazuje uživatelské rozhraní pro obě role, odevzdávajícího i hodnotitele, které jim ve Vzájemném hodnocení mohou být přiděleny. Osoby, jimž je v předmětu svěřena pouze role hodnotitelů, ale jinak s ním nemají nic společného, vstupují do aplikace skrze dlaždici E-learning na titulní straně IS MU.

Obr. 3: Ukázka rozcestníka k jednotlivým vzájemným hodnocením z pohledu odevzdávajícího studenta

Apliakce přináší hodnocenému studentovi zpětnou vazbu nejen od vyučujícího, ale také možnost seznámit se s názorem na svou práci ze strany spolužáků, kteří mají stejnou nebo podobnou úroveň znalostí. Student při formulování hodnocení rozvíjí své argumentační dovednosti, přesnost vyjadřování a v neposlední řadě také svoji schopnost poskytovat konstruktivní kritiku. Během vyplňování hodnotícího formuláře tvořeného otázkami zadanými vyučujícím, je navíc veden k promýšlení řešení jiného studenta a tím i k nutnosti hlubšího porozumění probírané látce. Vyučující zase z hodnocení studentů získají plastičtější náhled na způsob jejich uvažování o probírané látce i na to, do jaké míry látce porozuměli.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace a jejích dalších možnostech se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → Vzájemné hodnocení.

Not read yet0 commentspermalink
3. 5.
2019

Průvodce e-learningem pro učitele

Not rated yet.
Novinky – e-learning

E-learningové prvky a elektronická podpora výuky jsou přirozenou součástí téměř poloviny všech vyučovaných předmětů na Masarykově univerzitě. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) vyučujícím nově připravil průvodce, který je základním nastavením e-learningu provádí krok za krokem.

V případě, že předmět ve zvoleném semestru žádné studijní materiály v systému ještě nemá, je jako první nabídnuto jejich zkopírování z předchozích období nebo prvotní nahrání z počítače. Vyučující mohou pomocí této aplikace také zakládat nové interaktivní osnovy, odevzdávárny nebo funkcí drag & drop přetáhnout výukové prezentace či dokumenty rovnou ze svého počítače. K dispozici je dále rozcestník odkazující na vytvoření testů v podobě odpovědníků ve dvou krocích – sestavení nové sady testových otázek a nastavení testu.

Obr. 1: Ukázka Průvodce e-learningem

Průvodce e-learningem se v Záznamníku učitele automaticky zobrazí vždy, když ve vybraném předmětu nejsou žádné e-learningové materiály. Jinak jej vyučující naleznou v Záznamník učitele → Studijní materiály → Průvodce e-learningem.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  ... 133 »