Řízení hybného systému

Pohybový projev člověka je velmi organizovaná činnost, která zajišťuje vzpřímenou polohu těla a umožňuje pohyb. Kosterní svalstvo je ovládáno somatickou složkou nervové soustavy (mozek, mícha a z nich vycházející mozkové a míšní nervy). Na řízení motoriky se podílejí prakticky všechny oddíly CNS. Předpokladem veškeré hybnosti je reflexní svalový tonus.

Motorický systém:

  • motorická jednotka – spojení míchy se svalovým vláknem – motorický nerv
  • páteřní mícha – základní postojové a pohybové reakce
  • mozkový kmen – regulace svalového napětí a kontrola pohybu
  • mozeček – udržování stoje a polohy a kontrola pohybů
  • talamus – registrace pohybů
  • bazální ganglia – modulace informací z mozkové kůry a tlumivý vliv na motoriku
  • motorická kůra – řízení
řízení hybného systému
Řízení hybného systému

SILBERNAGL Stefan, DESPOPOULOS Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. 2. vyd. Praha, Grada, 2004, ISBN 802470630)

Úmyslný pohyb

Pohyb - úmyslný pohyb - je základním předpokladem existence člověka. Nezbytným předpokladem úmyslného, cíleného pohybu je zabezpečení reflexních mimovolných pohybů, kterými je zajištěna vzpřímená poloha, svalové napětí a rovnováha těla.

Podněty pro zaujmutí a udržování polohy těla vycházejí z vestibulárního aparátu a ze svalových a šlachových receptorů (vřetének). Receptory vestibulárního aparátu informují především o poloze a pohybech hlavy. Svalová vřeténka a šlachová tělíska vysílají údaje o poloze končetin, trupu, napětí ve svalech a pohybech svalových skupin.

Všechny informace důležité pro posouzení okamžité polohy těla se scházejí na úrovni mozkového kmene, převážně v jádrech retikulární formace. Z retikulární formace vycházejí dráhy, které řídí mimovolné pohyby nutné k zaujmutí vzpřímené polohy a udržení svalového napětí, které je předpokladem pro „start“ chtěného pohybu. Činnost retikulární formace je koordinována mozečkem a podřízena mozkové kůře. Zdá se, že se mozeček uplatňuje při řízení mimovolných pohybů tak, že ze spousty informací, které přicházejí do mozkového kmene a na který je mozeček drahami napojen, vybírá ty nejvýznamnější a ostatní potlačí, utlumí. Mícha zpětně dostává pouze takové povely, které v dané situaci vedou k nejoptimálnějšímu pohybu. Mozeček tak upřesňuje a koordinuje mimovolné pohyby a významně se podílí na udržení rovnováhy při chůzi a pohybu.

Úmyslné, cílené, volní „chtěné“ pohyby jsou vyvolány impulsy vycházejícími z mozkové kůry. Chtěné pohyby jsou základem chůze, pracovní činnosti, řemeslných návyků, psaní, sportovní činnosti atd. Povely k provedení úmyslného pohybu vycházejí z rozsáhlé oblasti temenního a čelního laloku (tzv. motorická kůra, motorický korový analyzátor).

  • Od buněk této kůry vycházejí vlákna tvořící mohutný svazek tzv. pyramidové dráhy.
  • V motorické kůře jsou buňky řídící činnost určitých svalových skupin přesně rozloženy.

Drážděním jednotlivých korových okrsků lze proto např. vyvolat záškuby jedné svalové skupiny nebo i jednoho svalu. Největší plochu kůry mají „vyhrazeny“ svaly ruky (palce!), jazyka a hrtanu (řeč a práce).

Bazální ganglia

Bazální ganglia jsou velká jádra složená z nervových buněk. Ganglia jsou uložena v podkoří obou hemisfér. Skládají se z několika samostatných oddílů různého původu a různého zapojení. V činnosti bazálních ganglií a jejich podílu na řízení hybnosti je mnoho nejasného.

Poškození bazálních ganglií se projevuje nepravidelnými krouživými pohyby končetin a záškuby svalů.

Podle posledních názorů na řízení volní hybnosti u člověka se zdá nejpravděpodobnější tento výklad funkce bazálních ganglií: Bazální ganglia vytvářejí stále stejné impulsy „návody pro pohyb“. Tyto „návody“ jsou drahami převáděny do motorických oblastí kůry a kůra je upraví (vytřídí) podle informací, které sama dostává z různých receptorů a které má uložené v paměti. Upravené impulsy pak vyšle pyramidovou drahou k míšním buňkám.

Mozeček

Mozeček (cerebellum) je spojen silnými stonky s koncovým mozkem a s mozkovým kmenem. Mozeček se skládá ze dvou polokoulí (hemisfér) a spojovacího mozečkového červu (vermis). Na povrchu mozečku je silně rozbrázděná mozečková kůra, pod kterou je bílá hmota (dráhy). V bílé hmotě leží mozečková jádra. Kůra mozečku má zcela odlišnou stavbu i funkci než mozková kůra. Především nemá schopnost uchovávat paměťové stopy. Mozeček je spojen s mozkovou kůrou, s bazálními ganglii, s kmenem a s míchou. Hlavním zdrojem informací pro mozeček jsou vestibulární a míšní dráhy přivádějící údaje o poloze a pohybu hlavy a končetin.

Mozeček se účastní řízení jak mimovolních, tak chtěných pohybů. Na základě informací vestibulárního aparátu a svalových receptorů řídí kůra mozečku napětí ve svalech a zabezpečuje vzpřímenou polohu a rovnováhu těla.

Napětí svalů a stabilita těla, zajišťovaná různými svalovými skupinami, je předpokladem pro uskutečnění chtěných pohybů. Mozeček chtěné a rychlé pohyby koordinuje. Činnost mozečkové kůry: v krátkých časových impulsech vysílá signály ke svalům. Rychlý sled mozečkových impulsů je proto podkladem regulace opakovaných, rychle se střídajících pohybů.

Funkce periferního nervového systému může být rozdělena na senzorickou a motorickou část. Senzorické (dostředivé) neboli aferentní nervy přinášejí impulsy z receptorů uložených na pokožce, v kloubech, svalech a dalších části periferií do CNS. Zatímco motorické (odstředivé) neboli eferentní nervy přinášejí impulsy z CNS do jednotlivých krajin těla. Mícha obsahuje jak motorické tak senzorické nervy. Z míchy vystupuje 8 párů krčních nervů, 12 párů hrudních, 5 párů bederních, 5 párů křížových a 1 pár coccygeal nervů. (obr. str 34 Thompson)

Funkce jednotlivých nervových kořenu je uvedena v následující tabulce:

Nervový kořen Senzorická vlákna (dostředívá) Motorická vlákna (odstředivá) Reflexy Funkční aplikace
Krční větev C1 Hmat: vertex (temeno) m.sternocleidomastoideus
m. erector spinae m.
longus capitis
- -
C2 Hmat: spánek, čelo, týl m.sternocleidomastoideus
m. trapezius
m. erector spinae
m. longus capitis
- -
C3 Hmat: krk, tváře, oblast spánku, spodní čelist m.sternocleidomastoideus
m. trapezius
m. erector spinae
m. scalenus medius
m. longus coli
m. levator scapulae
m. longus capitis
diafragma
m. splenius
- Retrakce lopatek, extense krku
Cit na tvářích a po stranách krku
C4 Hmat: oblast ramene, oblast klíční kosti, horní oblast lopatky m. trapezius
m. erector spinae
m. scalenus medius
m. longus coli
m. levator scapulae
m. longus capitis
diafragma
mm. rhomboideii
- Retrakce a elevace lopatek
Cit na klíční kosti a horní části lopatky
Pažní větev C5 Hmat: oblast deltového svalu,
přední strana paže až k palci
m. erector spinae
m. scalenus anterior
m. scalenus medius
m. longus coli
m. longus capitis
diafragma
mm. rhomboideii
m. levator scapulae
m. seratus anterior
m. supraspinatus
m. infraspinatus
m. deltoideus
m. teres minor
m. pectoralis major
m. subcapularis
m. biceps brachii
m. brachialis
m. brachioradialis
m. extensor carpi ulnaris
m. biceps brachii Abdukce ramene
Cit na laterální straně paže a lokte
C6 Hmat: paže zepředu, radiální strana ruky až k palci a ukazováčku m. erector spinae
m. scalenus anterior
m. scalenus medius
m. longus coli
m. seratus anterior
m. supinator
m. latissimus dorsi
m. teres major
m. pectoralis major
m. subcapularis
m. triceps brachii
m. anconeus
m. biceps brachii
m. brachialis
m. brachioradialis
m. flexor carpi radialis
m. extensor carpi radialis longus et brevis
m. extensor carpi ulnaris
m. extensor digitorum
m. abductor pollicis longus
m. abductor pollicis brevis
m. opponens pollicis
m. biceps brachii
m. brachioradialis
Flexe lokte, extenze zápěstí
Cit na laterální straně předloktí včetně palce a ukazováčku
C7 Hmat: laterální strana paže a předloktí k ukazováčku, prostředníčku a prsteníčku m. erector spinae
m. scalenus anterior
m. scalenus medius
m. scalenus posterior
m. longus coli
m. seratus anterior
m. coracobrachialis
m. latissimus dorsi
m. triceps brachii
m. anconeus
m. pronator quadratus
m. pectoralis major
m. biceps brachii
m. extensor carpi radialis longus et brevis
m. extensor carpi ulnaris
mm. lumbricales
m. extensor indicis
m. extensor digiti minimi
m. flexor digitorum superficialis
m. extensor pollicis brevis
m. flexor pollicis longus
m. extensor pollicis longus
m. abductor pollicis longus
m. abductor pollicis brevis
m. oponens policis
m. flexor carpi radialis
m. flexor carpi ulnaris
m. triceps brachii Extenze lokte, flexe zápěstí Cit na střední a přední části předloktí a prostředníčku
C8 Hmat: mediální strana od předloktí až k prsteníčku a malíčku m. erector spinae
m. scalenus medius
m. scalenus posterior
m. longus coli
m. latissimus dorsi
m. triceps brachii
m. anconeus
m. pronator teres
m. pronator quadratus
m. pectoralis major
m. flexor carpi ulnaris
m. extensor carpi ulnaris
m. palmaris longus
mm. interossei dorsales
mm. lumbricales
m. extensor digiti minimi
mm. interossei palmares
m. abductor digiti minimi
m. flexor digitorum superficialis
m. abductor pollicis
m. adduktor pollicis
m. opponens digiti minimi
extensor palce
přitahovač palce
- Ulnární dukce, extenze palce Cit na zadní straně lokte a mediální straně předloktí k malíčku
Th1 Hmat: mediální strana paže a předloktí k zápěstí m. erector spinae
mm. intercostales
m. pronator teres
m. pronator quadratus
m. pectoralis major
mm. lumbricales
m. flexor digitorum superficialis
m. opponens digiti minimi
vnitřní svaly ruky včetně m. opponens pollicis a m. abductor pollicis brevis
- Abdukce a addukce prstů
Cit na mediální straně paže a lokte
Th2 Hmat: mediální strana horní části paže k mediální straně lokte, prsní a střední části lopatky m. erector spinae
mm. intercostales
Intercostal muscles
- Cit na mediální straně horní části paže, horní části hrudníku a střední části lopatky
Th3-Th4 Hmat: T3-T6: horní část trupu m. erector spinae
mm. intercostales
Th5-Th6 Hmat:
T3-T6: horní část trupu
T5-T7: strany trupu
m. erector spinae
mm. intercostales
m. obliques externus abdominis
Th7 T5-T7: strany trupu mm. intercostales
m. rectus abdominis
m. obliques externus abdominis
Th8-Th11 T8-T12: břicho a bederní krajina mm. intercostales
m. rectus abdominis
m. obliques externus abdominis
m. obliques internus abdominis
Th12 T8-T12: břicho a bederní krajina m. erector spinae
mm. intercostales
m. rectus abdominis
m. obliques externus abdominis
m. obliques internus abdominis
m. quadratus lumborum
Th3-Th12 Hmat: T3-T6: horní část trupu T5-T7: strany trupu T8-T12: břicho a bederní krajina Intercostal muscles, svaly břicha - Cit na hrudi, břiše a spodní části zad
Lumbosakrální větev L1 Hmat: spodní část břicha, genitálie, bederní krajina od 2. k 4. žebru, horní a vnější strana hýždí m. erector spinae
m. quadratus lumborum
- Cit na spodní části zad, nad trochanterem a genitálie
L2 Hmat: spodní bederní krajina, horní část hýždí, přední strana stehna m. erectror spinae
m. adductor longus
m. adductor brevis
m. gracilis
m. iliopsoas, m. quadriceps femoris
- Flexe kyčle
Cit na přední i zadní straně stehna ke koleni
L3 Hmat: mediální strana stehen ke kolenům, přední strana spodní třetiny stehna k patele m. erector spinae
mm. obturatorii
m. adductor magnus
m. adductor longus
m. adductor brevis
m. gracilit
m. quadriceps femoris
m. psoas
Patelární reflex nebo kolenní extenze Flexe kyčle a extenze kolen
Cit na zádech, horní části hýždí, přední straně stehen a kolen, mediální část dolní končetiny
L4 Hmat: mediální strana bérce a nohy, vnitřní okraj nohy, palec m. erector spinae
m. iliopsoas
m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus
m. glutaeus medius
m. glutaeus minimus
m. tibialis anterior
mm. obturatorii
m. tensor fasciae latae
m. adductor magnus
m. adductor brevis
m. extensor hallucis longus et brevis
m. extensor digitorum longus
m. gracilit
m. quadriceps femoris
m. extensor hallucis et digitorum Pontus, mm. peroneii
Patelární reflex nebo kolenní extenze Dorzální flexe hlezna, inverze nohy
Cit na střední části hýždí, laterální straně stehen, mediální straně dolní končetiny, zadní straně nohy a palce
L5 Hmat: laterální hranice dolní končetiny, přední část bérce, nárt k prostředním třem prstům m. erector spinae
m. iliopsoas
m. glutaeus maximus
m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus
m. glutaeus medius
m. glutaeus minimus
m. tibialis anterior
m. tensor fasciae latae
m. adductor magnus
m. triceps surae
m. tibialis posterior
m. flexor digitorum longus
m. abductor hallucis
m. flexor digitorum brevis
m. extensor hallucis longus et brevis
m. flexor hallucis longus et brevis
m. peroneus longus
m. peroneus brevis
mm. lumbricales
m. extensor digitorum longus
m. extensor digitorum brevis
m. extensor hallucis
- Extenze palce, everze nohy
Cit na laterální horní části spodní končetiny, laterální strana nohy, prostřední tři prsty
S1 Hmat: zadní strana spodní čtvrtiny dolní končetiny, zadní strana nohy, včetně paty, laterální straně nohy a chodidla m. erector spinae
m. glutaeus maximus
m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus
m. glutaeus medius
m. glutaeus minimus
m. quadratus femoris
m. piriformis
mm. gemelii
m. tensor fasciae latae
m. triceps surae
m. tibialis posterior
m. flexor digitorum longus
mm. interossei dorsales
m. abductor hallucis
m. abductor digiti minimi
mm. interossei plantares
m. flexor digitorum brevis
m. extensor hallucis longus et brevis
m. flexor hallucis longus et brevis
m. peroneus longus
m. peroneus brevis
mm. lumbricales
m. extensor digitorum longus
m. extensor digitorum brevis
m. gastrocnemius, m. soleus
Reflex Achillovy šlachy Plantární flexe hlezna, flexe kolene, everze nohy
Cit na laterální straně dolní končetiny a nohy, laterální dva prsty, plantární strana nohy
S2 Hmat: zadní strana dolní končetiny od hýždí směrem dolů m. erector spinae
m. glutaeus maximus
m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus
m. quadratus femoris
m. piriformis
mm. gemelii
m. triceps surae
mm. innterossei dorsales
m. abductor digiti minimi
mm. interossei plantares
m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus et brevis
mm. lumbricales
m. gastrocnemius, m. soleus
- Plantární flexe hlezna a flexe prstů
Cit na zadní straně stehna a horní části zadní dolní končetiny
S3 Hmat: krajina stydká, mediální část stehna ke koleni m. erector spinae
m. triceps surae
Intinsic foot muscles
- Cit na genitáliích a tříslech
S4 Hmat: perigeum, genitálie, spodní část kosti křížové m. erector spinae
močový měchýř, konečník
- Řízení vylučovacího systému
Cit na sedací části, genitáliích, řitním otvoru
S5 m. erector spinae
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.