Segmenty těla, těžiště těla

Mechanika pohybu živých organismů

Jedním z podstatných projevů živých organismů je pohyb chápaný a posuzovaný z fyzikálního hlediska. Tělo živých organismů má různé formy, různé uspořádání orgánů zabezpečujících pohyb. Organismy se na zemi můžou pohybovat v různém prostředí: na pevné zemi (chůze, běh, lezení, plazení), ve vzduchu (létání, plachtění), ve vodě (plavání). Většina lidských pohybů se uskutečňuje na rozhraní prostředí. Člověk se pohybuje na rozhraní pevné země a vzduchu pomocí bipedální lokomoce. Všechny vývojové cesty vedly k tvorbě takového uspořádání segmentů těla, které zabezpečuje základní lokomoci a různé modifikované pohyby těla jako celku. Podstatným faktorem ovlivňujícím tvorbu stavby těla byla zemská přitažlivost a z ní vyplývající následky (setrvačnost, odstředivá a dostředivá síla, tření, apod.). Vytvořilo se tak postavení těla se svislou orientací, aby nevznikaly velké momenty sil.

Segmenty lidského těla

Z mechanického hlediska je lidské tělo chápáno jako hmotná soustava neboli systém tvořený hmotnými tělesy – segmenty. Tyto části těla pružně propojené tvoří synergetický celek, který je schopný vytvářet širokospektrální pohybovou skladbu. Při analýzách takového složitého segmentálního pohybu je potřeba znát nejen pohyb v centrálním těžišti, ale i pohyby jednotlivých segmentů. Segment tvoří dlouhá kost nebo více kostí (např. stehno – kost stehenní, noha – mnoho kostí) (Kovařík, Langer, 1994).

segmenty těla
Segmenty těla
SEGMENTY TĚLA
Hlava 
Trup 
Horní končetinapaže
předloktí
ruka
Dolní končetinastehno
bérec
noha

Každý ze segmentů se v dané mikrofázi pohybu zúčastňuje na centrálním pohybu svými fyzikálními vlastnostmi – rozměry, hmotnost, poloha segmentálního těžiště, moment setrvačnosti. Délky a hmotnosti je možné vyjádřit v absolutních hodnotách (kg, m) nebo v relativních hodnotách (%) vzhledem k výšce těla nebo jeho hmotnosti.

Těžiště segmentů těla
Těžiště segmentů těla

Hmotnost jednotlivých segmentů u 70 kg muže (dle Balatky, 2002):

Segment Podíl segmentů z celkové hmotnosti člověka
Hlava 7%
Trup 46,4%
Paže 2,7%
Předloktí 1,4%
Ruka 0,6%
Stehno 13,4%
Bérec 3,7%
Noha 1,5%

Kinematická dvojice

Je základní pojem, který vyjadřuje vazbu mezi dvěma sousedními segmenty. V technické praxi rozlišujeme dvojici rotační, posuvnou, valivou a obecnou. Jestliže segmenty těla tvoří mnohoúhelník, jehož vrcholy jsou biokinematické dvojice, dostáváme biokinematickou smyčku. (Janura, 2003)

Kinematický řetězec

Vzniká doplněním kinematické dvojice o další segmenty. Kinematický řetězec je pro každý pohyb specifický, mění se i v průběhu složitějšího pohybového sledu. Podle zakončení řetězce rozeznáváme pohybové řetězce otevřené (poslední článek je volný, neobsahuje smyčku) nebo zavřené (není volného konce). (Kovařík a Langer, 1994)

Svaly spolupracující na pohybu nebo izometrickou činností na fixaci kinematického řetězce označujeme jako svalovou smyčku.

kinematický řetězec
Kinematický řetězec

Při popisu potřebujeme systém souřadnic vztahovat na tělo sportovce, které je umístěné v prostoru. Vhodné je položit počátek souřadnicového systému x, y, z do těžiště a vhodně nazvat tímto systémem vytvořené roviny (Baláž a kol., 2005)

Při pohybech ve sportovních disciplínách nás často zajímá rychlost, se kterou sportovec, například při běhu na 100 metrů, a nebo výška, kterou dosáhne gymnasta při saltu. V tom okamžiku se hodnoty rychlosti a nebo výšky vztahuje i na těžiště těla a ne na jeho libovolnou část. Proto v mechanice musíme v těchto případech chápat tělo sportovce jako hmotný bod. Kinematika k názornému popisu hmotného bodu zavádí veličiny: rychlost a zrychlení. (Baláž a kol., 2005)

Těžiště lidského těla

Na každé hmotné těleso, tedy i všechny segmenty těla působí tíhová síla. Sečtením všech těchto sil získáváme výslednou tíhovou sílu, jejíž působiště se nachází v těžišti tělesa. Při řešení úloh z oblasti pohybových aktivit pracujeme s těžištěm tehdy, jestliže pohyb těla redukujeme na pohyb hmotného bodu. Např. zajímá – li nás rychlost sprintera při běhu na 100 metrů, nebo výška, které dosáhne gymnasta při saltu. V tom okamžiku se rychlost či výška vztahuje na těžiště těla, ne na jeho libovolnou část. Proto v některých případech musíme chápat tělo sportovce jako hmotný bod. Těžiště se nachází ve středu hmotnosti těla, v základním anatomickém postavení to je v malé pánvi ve výšce druhého nebo třetího křížového obratle. Při změně vzájemného postavení segmentů se s přesunutím části hmotnosti těla mění i poloha centrálního těžiště lidského těla. Těžiště může při některých polohách těla ležet i mimo tělo.

Ženy stejné tělesné výšky mají těžiště těla níže než muži. (Balatka, 2002)

těžiště
Těžiště
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.