Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

5.1. Čeho si všímat


5.1.1. Nápadné projevy u dětí

Již v raném a předškolním věku si můžeme všímat různých projevů, které nás mohou včas upozornit na to, že je třeba s výtvarnými a grafomotorickými aktivitami dítěti pomoci.

Nápadné projevy při grafomotorice
Nápadné projevy při grafomotorice
 • Nerovnoměrný a opožděný vývoj

  Dítě se nachází na nižší úrovni vývoje grafomotorických činností. Málo a nerado kreslí a jeho grafický projev neodpovídá věku.

 • Nesprávný sed

  Odpovídá výška židličky a stolu? Je dítě správně usazeno? Spontánně si děti nejčastěji sedají z boku, čímž mají nesprávné těžiště těla a špatně rozloženou rovnováhu, což je činí nejistými. Pokud sedí na zemi, skládají si nohu (nohy) pod tělo, je třeba hledat vhodnou polohu sedu i papíru (balící papír na zemi, papír přichycený magnety na ledničce, tabuli apod.).

 • Úchop psacího náčiní

  Dítě může mít z počátku kreslení/psaní úchop správný, po čase ho ale mění. Znamená to, že špetkový úchop ještě není fixovaný. Dítě může při držení tužky zavírat dlaň, drží tužku křečovitě, nebo správný úchop ještě není vůbec vyvozený.

 • Vhodné psací náčiní

  V předškolním věku upřednostňujeme měkké materiály (tužka č. 1, prstové barvy, pastelky apod.). Nevhodné jsou tvrdé voskové pastely a propisky. Dítě to nutí k nesprávnému držení a zvýšenému přítlaku.

 • Silný přítlak na psací náčiní.

  Když vidíte, že dítě při kreslení nebo psaní „ryje“ do papíru, je čas přerušit práci a uvolnit ruku.

 • Lateralita

  Důležité je, aby dítě před nástupem do základní školy mělo vyhraněnou lateralitu. Ověření dominantní horní končetiny je velmi jednoduché, stačí si všímat např. do které ruky spontánně uchopuje, kterou rukou drží lžíci, čistí si zuby, češe se, sahá na kliku, odemyká klíčem, hází kostkou (míčem) ad. Pokud byste si nebyli při svém vyhodnocování jistí, je nutné provést odborné vyšetření laterality psychologem.

 • Poruchy pozornosti

  Dítě se obtížně soustředí, odbíhá od činnosti, mění způsoby polohy těla při kreslení/psaní.

 • Nezájem o kreslení

  Dítě nejeví spontánně zájem o kreslení, vyhýbá se mu. Hledáme tedy příčinu – proč? Má dostatečně vytvořené podmínky? Vidí dobře (nerozpoznaná zraková vada)?

 • Orientace v prostoru

  Dítě se neumí dobře orientovat v prostoru a na ploše papíru. Obtížně pracuje podle pokynů: vpravo, vlevo, nahoře, dole…

 • Logopedické problémy

  Pokud má dítě logopedické problémy, nabádá to k důslednějšímu sledování grafomotorického vývoje. Motorika artikulačních orgánů a motorika ruky jsou navzájem spojené, vyvíjejí se společně jako psychika a nervový systém dítěte.

5.1.2. Obtíže při grafických činnostech

Obtíže při grafomotorice

Zvláště u dětí s tělesným postižením se můžeme setkat s různými obtížemi při grafomotorických činnostech. Pokud dítě nemá dostatečně zautomatizované grafomotorické pohyby a propojené pohyby všech kloubů paže (rameno, loket, zápěstí, prsty), ztrácí při psaní rychlost. Při zvýšeném úsilí ruka často bolí a potí se. Ruka se rychle unaví, protože prsty a dlaň se dostávají do napětí a to může přecházet do celkového vnitřního napětí. U některých žáků (především u žáků s MO) zaznamenáváme obtíže při trefování do linek, zmenšování písma, vykroužkování správného tvaru písmen, obtížné napojování a snížené tempo práce. Další obtíže při grafomotorických činnostech shrnujeme v několika bodech:

 • Poruchy vnímání, koncentrace a pozornosti na podkladě narušení CNS.
 • Poruchy zpracování informací.
 • Poruchy automatizace pohybů.
 • Narušená koordinace pohybů.
 • Porucha regulace svalového napětí.
 • Porucha tempa a rytmu.
 • Zklamání ze školního neúspěchu.
 • Změny v chování (nespolupracuje, upozorňuje na sebe negativním chováním).
 • Nechuť k činnostem spojených se psaním.
 • Velké úsilí a snaha bez dosažení uspokojivého výsledku.
 • Velké úsilí rodičů a obavy.
 • Narušení vztahu rodiče a dítěte (srov. Looseová, A. C., Piekertová, N., Dienerová, G. 2007; Opatřilová, D. 2010).

Možné nápadnosti při psaní

Nápadnosti při psaní
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041