2 Průpravná cvičení

Průpravná cvičení jsou tvořena velkým souborem dílčích pohybových aktivit vedoucích k postupnému osvojování konkrétních poloh a pohybů, které po jejich zvládnutí využijeme při nácviku složitějšího pohybového komplexu. Mohou být všeobecně rozvíjející nebo speciální – zaměřené na nácvik konkrétního pohybového tvaru. Příkladem mohou být průpravná cvičení pro nácvik odrazu rukou při přeskoku přes kozu. Nejdříve zkoušíme odrazy pažemi od stěny, od podlahy apod., které mohou být zařazeny buď v rámci honiček a her, nebo mohou být cíleným cvičením v hlavní části hodiny. Po zvládnutí těchto jednoduchých cvičení přistupujeme k nácviku odrazu rukou od kozy a teprve po zvládnutí všech ostatních přípravných cvičení na jednotlivé části přeskoku můžeme přistoupit k samotnému provedení přeskoku nářadí s využitím nacvičeného odrazu rukou.

Průpravnými cvičeními rozvíjíme sílu, obratnost, rychlost i vytrvalost, které jsou potřebné pro zvládnutí konkrétních gymnastických prvků. Pro lepší přehlednost jsme průpravná cvičení rozdělili podle zaměření na nářadí:

  1. Průpravná cvičení pro akrobacii
  2. Průpravná cvičení pro šplh a hrazdu
  3. Průpravná cvičení pro přeskok

Uváděná cvičení lze různě kombinovat a využívat při nácviku různých prvků tak, aby byl žák pohybově připraven k jejich zvládnutí.

2.1 Průpravná cvičení pro akrobacii

Průpravná cvičení pro akrobacii rozvíjí všestranně pohybový aparát žáků, obratnost, koordinaci pohybů v čase a prostoru i houževnatost. Zaměřujeme se na rotační pohyby, orientaci v prostoru, zpevňovací cvičení a sílu. Mezi tato cvičení náleží např. převaly, kolébky, obraty, poskoky, skoky, zpevňovací cvičení, cvičení kloubní pohyblivosti, rychlosti i vytrvalosti.

Video 2.1: Průpravná cvičení pro akrobacii

2.2 Průpravná cvičení pro šplh a hrazdu

V průpravných cvičeních pro šplh a hrazdu se zaměřujeme na sílu svalů trupu a paží, zpevnění trupu, orientaci v prostoru a rotaci těla. Zařazujeme různé přitahování vleže na lavičkách či šikmých lavičkách, houpání na laně, akrobatická cvičení či průpravná cvičení pro akrobacii, zpevňovací cvičení bez nářadí a na nářadí, cvičení na žebřinách apod.

Video 2.2: Průpravná cvičení pro šplh a hrazdu

2.3 Průpravná cvičení pro přeskok

Pro přípravu na zvládnutí přeskoku přes kozu roznožkou nebo skrčkou zařazujeme cvičení zaměřená na správnou techniku běhu, jeho stupňování, odraz na můstku, odraz pažemi od kozy, letovou fázi a doskok. Jde tedy o cvičení především obratnosti, rychlosti a síly. Využíváme různých her a cvičení, během nichž se žáci učí dílčí části přeskoku nebo se pomocí těchto aktivit dovídají o tom, jak se jejich tělo při přeskoku chová a co mohou očekávat.

Video 2.3: Průpravná cvičení pro přeskok