7 Přeskok

Přeskok je souborný název pro skupinu cvičení spočívajících v překonávání různého nářadí skokem. Na prvním stupni se z nářadí k přeskokům nejčastěji využívají koza (našíř a nadél) a švédská bedna (našíř).
Výběr přeskokových cvičení musí odpovídat schopnostem, dovednostem, věku a velikosti dětí.

Před zahájením přeskoků je proto naprosto nezbytné zabezpečit nářadí (pečlivá kontrola všech jistících prvků a konstrukce) a doskokovou plochu (dostatečná vrstva a rozloha žíněnek za nářadím). U menších dětí bývá nářadí (koza, švédská bedna) nižší a můstek blíž k nářadí, s postupujícím věkem a dovednostmi lze nářadí zvyšovat, můstek oddalovat a případně před kozu a za kozu vkládat další překážky (molitanové kvádry apod.)

U přeskoků musí bezpodmínečně kvůli bezpečnosti asistovat učitel. Z tohoto důvodu není možný hromadný nácvik. Aby děti příliš dlouho neotálely v zástupu při čekání „až na ně přijde řada“ a současně aby mohla být poskytnuta dostatečná dopomoc a záchrana, zařazujeme přeskok jako jedno ze stanovišť při cvičení na stanovištích.

S průpravnými cvičeními pro přeskok lze začít již v prvním ročníku. V tomto období můžeme také nacvičovat stupňovaný běh (využíváme atletickou abecedu) a správný odraz obounož (na zemi, na trampolínce, na odrazovém můstku, s výskokem na švédskou bednu apod.). Teprve po zvládnutí rozběhu a odrazu lze přistoupit k nácviku celého přeskoku kozy roznožkou nebo skrčkou (což zpravidla bývá ve druhém, třetím nebo čtvrtém ročníku podle šikovnosti dětí).
Přeskok přes kozu probíhá v několika fázích: stupňovaný rozběh – náskok na můstek a odraz z něj – první letová fáze – dohmat na nářadí a odraz pažemi od nářadí, přesun těla nad nářadím – druhá letová fáze – doskok.

Technika provedení

Po stupňovaném rozběhu se děti odrazí (poslední krok je před můstkem) a doskočí snožmo na můstek tak, že první jsou v kontaktu s můstkem špičky. Paty se k můstku jen přiblíží. Ze zpevněných nohou dochází k odrazu. S náskokem jsou ruce v mírném zapažení a při odrazu švihají vpřed a vzhůru. Tělo je zpevněné, hlava v prodloužení trupu. Následuje první letová fáze, při které opouští cvičenec můstek, pohybuje se vzduchem a paže jsou připraveny na dohmat shora na nářadí (nejdříve dohmátne cvičenec prsty, po té celou dlaní). Dohmat je velmi krátký a ihned následuje intenzivní odraz od nářadí z napnutých paží. Tělo přechází přes nářadí a ve druhé letové fázi se napřimuje (pomáhají mu paže, které jdou do vzpažení). Současně se nohy připravují na doskok mírným přednožením. Let ve druhé letové fázi by měl být dlouhý. Zpevněný cvičenec doskakuje přes špičky do podřepu na podložku a následně se napřimuje. Paže jsou v závěru přeskoku ve vzpažení zevnitř nebo v upažení.

Metodický postup:

K přeskokům přes nářadí mají děti různorodý vztah – některé přeskok milují a dožadují se jeho častého opakování, jiné se přeskoku bojí a odmítají ho. Abychom předešli zbytečným obavám z přeskoku, začínáme od nejjednodušších prvků a teprve po jejich zvládnutí přecházíme k prvkům složitějším.

 1. Průpravná cvičení pro zpevnění těla
 2. Průpravná cvičení pro odraz snožmo a odraz pažemi
 3. Stupňovaný běh
 4. Odraz snožmo na můstku (bez překážky)
 5. Odraz snožmo na můstku (s překážkou)
 6. Odraz pažemi (od podlahy, stěny, od nářadí)
 7. Odraz na můstku s oporou paží o nářadí (roznožení, skrčení dolních končetin; žebřiny, koza, švédská bedna…)
 8. Náskok na můstek a přeskok přes kozu z krátkého rozběhu
 9. Přeskok přes kozu s postupným prodlužováním rozběhu (na 10 – 15 metrů)
 10. Přeskok přes zvýšené nářadí s oddalováním můstku, příp. Přidáváním dalších překážek

Dopomoc a záchrana

Záchranu poskytuje učitel VŽDY podle druhu přeskoku buď za nářadím (roznožka) nebo vedle nářadí (skrčka).

Při odrazech na můstku s výskokem a dopadem na podložku stojí učitel tak, aby mohl případně špatně doskočivšího žáka zachytit.

Při nácviku odrazu z můstku do dřepu na nářadí (na švédskou bednu nebo kozu) drží učitel žáka jednou rukou nad loktem a druhou rukou nad zápěstím tak, aby žák nemohl spadnout vzad.

Motivace

 • „Gymnastický závod“
 • „Maxipes Fík – Pružina“
 • „Odražený míč“

Chyby

 • Rozběh: není zrychlený běh s maximální rychlostí před odrazem na můstek, běh po patách a v záklonu, zpomalení nebo zastavení před můstkem
 • Náskok na můstek a odraz: krátký náskok na můstek (poslední krok před doskokem snožmo na můstek by měl být delší, odraz před můstkem), poslední krok na můstku, krčení kolen při odrazu, odraz na můstku z celých chodidel (paty by se měly pouze přiblížit k můstku, správný odraz je z přední části chodidel), odraz na můstku jednonož nebo střídnonož, nezpevněné dolní končetiny, rozmyšlení si přeskoku – nebezpečné, častý zdroj úrazů, nesprávná práce paží
 • První letová fáze: nedostatečná letová fáze – malá vzdálenost můstku od nářadí, nezpevněné tělo, hlava v záklonu nebo v předklonu, vysazená pánev, prohnutá záda, pokrčené paže
 • Dohmat a odraz rukama: pokrčené paže, „zapadení do ramen“, dlouhá fáze odrazu, dohmat střídnoruč
 • Druhá letová fáze: po chybném provedení předchozích fází krátký let (dopad těsně za nářadí), po odrazu rukou předklon hlavy a trupu, nesprávná práce paží (zůstanou směrem dolů nebo mezi nohama)
 • Doskok: doskok bez podřepu (tzv. „na tvrdé nohy“), předčasný doskok (následují další kroky, poskoky nebo pád), nezpevněné tělo, hlava v předklonu nebo záklonu, paže připažené

Hry a činnosti pro nácvik a výcvik rozběhu, odrazu a dopadu při přeskoku

 • Honička „Na klokana“. Kdo je chycen, stává se klokanem a musí poskoky snožmo zdolat předem určenou dráhu. Po splnění se vrací zpět do hry. Honiče po určitém čase měníme.
 • Honička „Hop“. Určíme 2 – 3 honiče, které viditelně označíme (např. drží šátek, švihadlo…). Je-li někdo chycen, přebírá od honiče viditelné znamení a honí místo něj. Dříve, než se původní honič vrátí do hry jako honěný, odběhne na předem určené místo, kde jsou připraveny lavičky. Tady provede předem zadaný počet výskoků snožmo na lavičku a zpět. Teprve po splnění se může vrátit do hry.
 • Výskoky snožmo a roznožmo u žebřin.
 • Přeskoky snožmo přes krátkou tyč. Skupinu rozdělíme na dvě části, první skupina je rozestavěna do kruhu nebo stojí v zástupu s rozestupy a drží tyče vodorovně nad zemí. Druhá skupina tyče přeskakuje snožmo. Skupiny vystřídáme.
 • Výskoky na lavičku, přeskoky lavičky nebo laviček nebo jiných pomůcek (např. molitanové kostky, nízké tyče, míče, rozložené díly švédské bedny apod.).
 • Výskoky snožmo na různě vysokou švédskou bednu bez můstku nebo s můstkem.
 • Přeskoky přes švihadlo (více v publikaci Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky).
 • Přeskoky přes kroužící lano – přeskoky jednotlivců, dvojic, trojic, skupin.
 • Odrazy pažemi od stěny, v kleku/kliku od podložky.
 • „Kánon“ – děti stojí v řadě před stěnou. Jeden cvičenec prochází uličkou mezi dětmi a stěnou, úkolem ostatních je po projití cvičence provést odraz pažemi od stěny.
 • Atletická abeceda, stupňovaný běh.
 • „Sprinteři“ – na pokyn učitele děti co nejrychleji střídají klus a sprint.
 • Opakované výskoky na můstku nebo trampolínce, varianty výskoků, sestava výskoků – s dopomocí za ruce.
 • Náskok na můstek z kroku, z chůze, z rozběhu, náskok na můstek přes nízkou překážku.
 • „Terč“ – náskok na můstek do označeného prostoru, doskok na žíněnku do označeného prostoru.
 • „Akrobati“ – využití dvou můstků a lavičky: běh po lavičce – seskok na první můstek – skok na druhý můstek – doskok na žíněnku; z kroku odraz na můstku a skok na lavičku – běh po lavičce – seskok na druhý můstek, odraz – dopad na žíněnku apod.
 • Rozběh – odraz na můstku – výskok s dosáhnutím na zavěšený předmět (např. švihadlo zavěšené na kruhách) – dopad na žíněnku.
 • Odrazem na můstku výskok do dřepu na švédskou bednu, seskok na žíněnku.

Video 7: Přeskok přes kozu

7.1 Roznožka

Roznožka náleží do skupiny tzv. přímých přeskoků. Název zřetelně vypovídá o způsobu přeskoku nářadí (kozy). Cvičenec se po rozběhu odráží na můstku a v okamžiku dohmatu na nářadí rychle a co nejvíce roznoží s lehkým vysazením pánve. Ve druhé letové fázi opět nohy spojuje a mírně přednožuje tak, aby provedl doskok do podřepu.

Metodický postup:

 1. Průpravná cvičení zaměřená na zpevnění a posílení svalů těla, odraz, kloubní pohyblivost
 2. Rozběh, odraz na můstku
 3. Opakované výšvihy roznožmo s dohmatem na nářadí
 4. Přetah cvičence přes nářadí – cvičenec se z mírného rozběhu odráží na můstku do výskoku s roznožením, učitel stojící za nářadím ho za nadloktí přetáhne přes nářadí
 5. Roznožka (učitel za nářadím, usměrňuje doskok)
 6. Roznožka přes zvýšené nářadí s oddalováním můstku, příp. přidáváním dalších překážek nebo se zášvihem apod.

Dopomoc a záchrana

Záchranu poskytuje učitel vždy ZA nářadím, usměrňuje doskok. Učitel NESMÍ stát během přeskoku vedle nářadí – nebezpečí úrazu cvičence i učitele.

Dopomoc a záchranu provádí učitel soustředěně – stává se, že cvičenci málo roznoží, čímž se zabrzdí nárazem o nářadí, a následuje pád.

Učitel musí na začátku upozornit cvičence, že po započetí rozběhu si přeskok již nesmějí rozmyslet – nebezpečí úrazů při nárazu do nářadí nebo chybném provedení z důvodu strachu, nesoustředěnosti apod.

Chyby

 • nedostatečné roznožení
 • předčasné roznožení (hned po odrazu na můstku)
 • dlouhé vysazení pánve, předklon trupu
 • nedostatečný odraz rukama
 • další chyby uvedeny v části přeskok – chyby

Video 7.1: Roznožka

7.2 Skrčka

Skrčka, podobně jako roznožka, náleží do skupiny tzv. přímých přeskoků. Jde však o náročnější cvičební tvar. Název zřetelně vypovídá o způsobu přeskoku nářadí (kozy). Cvičenec se rozbíhá a doráží se na můstku. Po odrazu dohmátne na nářadí, vysazuje pánev a krčí nohy. Dále se odráží pažemi a po přeletu nářadí nohy propíná a připravuje na doskok do podřepu.

Metodický postup:

 1. Průpravná cvičení zaměřená na zpevnění a posílení svalů těla, odraz, kloubní pohyblivost
 2. Rozběh, odraz na můstku
 3. Opakované výšvihy skrčmo s dohmatem na nářadí – kolena cvičenec přitahuje k bradě
 4. Výskok do vzporu DŘEPMO na nářadí (švédskou bednu, kozu…) – DŮLEŽITÉ: neprovádíme do vzporu klečmo z důvodu špatného zafixování polohy nohou při přeskoku skrčkou – pozdější nebezpečí pádu a úrazu při přeskoku skrčkou
 5. Přetah cvičence přes nářadí dvěma dopomáhajícími – tito stojí z boku nářadí, cvičence drží za záloktí a přetáhnou ho přes nářadí. Usměrňují doskok.
 6. Skrčka (učitel vedle nářadí, drží cvičence za záloktí a usměrňuje doskok)
 7. Skrčka přes zvýšené nářadí s oddalováním můstku, příp. přidáváním dalších překážek nebo se zášvihem apod.

Dopomoc a záchrana

Při výšvizích skrčmo dopomáhá učitel cvičenci zepředu za záloktí (pozor na střet hlavami – cvičenec se při cvičení vychyluje vpřed).

Záchranu poskytuje učitel VEDLE (šikmo vpřed) nářadí za záloktí a usměrňuje doskok. (Možná je také dopomoc druhou rukou zezadu uchopením pod hýžděmi.)

Dopomoc a záchranu provádí učitel soustředěně – stává se, že cvičenci málo přitáhnou nohy k hrudníku (zakopnou o nářadí), čímž se nárazem o nářadí zabrzdí, a následuje pád.

Učitel musí na začátku upozornit cvičence, že po započetí rozběhu si přeskok již nesmějí rozmyslet – nebezpečí úrazů při nárazu do nářadí nebo chybném provedení z důvodu strachu, nesoustředěnosti apod.

Chyby

 • nedostatečné skrčení nohou
 • předčasné skrčení (hned po odrazu na můstku)
 • dlouhé vysazení pánve, předklon trupu
 • nedostatečný nebo opožděný odraz rukama („průvlek“)
 • další chyby uvedeny v části přeskoky – chyby

Video 7.2: Skrčka