6 Cvičení na hrazdě

S cvičením na hrazdě se děti seznamují již v předškolním věku. Nejde sice o cvičení jako takové, ale děti si v tomto věkovém období rády hrají na průlezkách různých tvarů a materiálů (např. v parcích, v přírodě apod.). Díky rozmanitosti a tvarovým možnostem průlezek objevují děti nové polohy hlavou dolů, rozvíjejí orientaci v prostoru a posilují svaly těla. Pro předškolní období však platí zásada, že visy a vzpory nezařazujeme jako řízené činnosti (mohlo by dojít k přetížení struktur kolem kloubů), ale ponecháváme je jako spontánní aktivity.
Na prvním stupni základních škol by mělo cvičení na nářadí odpovídat hmotnosti a velikosti dětí. U cvičení na hrazdě začínáme jednoduchými průpravnými cvičeními a navazujeme na ně složitějšími cvičebními tvary. Visy a vzpory zařazujeme krátce, aby nedošlo k přetížení.
Před cvičením na hrazdě je naprosto nezbytné zabezpečit nářadí (pečlivá kontrola všech jistících prvků a konstrukce) a doskokovou plochu (podložení nářadí žíněnkami) tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost cvičících dětí. Nezbytnou součástí bezpečnosti při cvičení je správné poskytování dopomoci a záchrany a také správný úchop hrazdy cvičencem.
Při cvičení na hrazdě se používá hmat, při němž stojí palec proti ostatním prstům („palcový hmat“). U dětí je třeba úchop neustále kontrolovat, často připojují palec k ostatním prstům. Z hmatů se nejčastěji používá nadhmat a dále podhmat či dvojhmat (jedna ruka je v nadhmatu, druhá v podhmatu).

Výšku hrazdy volíme ve školní tělesné výchově podle konkrétního cvičebního tvaru po ramena, po bradu nebo po čelo cvičence. U dětí se nejčastěji využívá hrazda po ramena. Pro zlepšení přilnavosti dlaně k hrazdě potíráme dlaně magneziem.

U cvičení na hrazdě musí z důvodu bezpečnosti asistovat učitel. Z tohoto důvodu není možný hromadný nácvik nových prvků, ale cvičení na hrazdě zařazujeme jako jedno ze stanovišť při cvičení na stanovištích.
V popisu dopomoci a záchrany uvádíme také prostor, ve kterém by měl učitel záchranu a dopomoc poskytovat. Termíny „před“ nebo „za“ hrazdou označují místo postavení pro učitele z bočního pohledu:
„před“ hrazdou = učitel – hrazda – cvičenec
„za“ hrazdou = hrazda – cvičenec a učitel vedle cvičence nebo za ním

Video 6: Cvičení na hrazdě

6.1 Přešvih skrčmo

Přešvih skrčmo náleží k prvkům, které si děti snaží osvojit již brzy po seznámení s hrazdou či prolézačkami s hrazdou. Před nácvikem v tělesné výchově zařazujeme průpravná cvičení zaměřená na posílení jednotlivých částí i celého těla (kapitola Průpravná cvičení pro hrazdu a šplh). Podmínkou zvládnutí prvku je dostatečná síla paží a svalů trupu. Při správném provedení přešvihu skrčmo by se dolní končetiny neměly dotknout hrazdy. Dopomoc zabezpečujeme uchopením za zápěstí.

Technika provedení

Výchozím postavením je shyb stojmo nadhmatem (paže v šíři ramen). Ze shybu stojmo přitáhne cvičenec dolní končetiny mezi paže, provede svis a přetočí se do svisu vzadu stojmo. Při zpětném pohybu cvičenec ze svisu vzadu stojmo odrazem nebo tahem krčí dolní končetiny, protáhne je mezi pažemi a celý prvek končí ve shybu stojmo. Chodidla se nedotýkají hrazdy.

Metodický postup:

 1. Průpravná cvičení zaměřená na zpevnění a posílení svalů těla
 2. Přešvih skrčmo s dopomocí
 3. Přešvih skrčmo

Dopomoc a záchrana

Záchranu poskytuje učitel vždy za zápěstí cvičence.

Dopomoc provádí učitel současně se záchranou. Jednou rukou poskytuje záchranu a druhou dopomáhá cvičenci tlakem do beder nebo dolních končetin.

Při přešvihu skrčmo pohybem vzad stojí učitel „před“ hrazdou, aby mohl neomezeně dopomáhat, před zpětným pohybem cvičence (směrem vpřed) se učitel přesune „za“ hrazdu a přechytne si žákovo zápěstí druhou rukou.

Motivace

 • „Jablko na větvi“
 • „Baňka na stromečku“

Chyby

 • Nejčastější začátečnickou chybou je nedostatečná svalová síla cvičence potřebná pro zvládnutí prvku. Cvičenec se snaží si pomoci odrazem a zachycením chodidly o hrazdu.
 • Zachycení chodidel o hrazdu.
 • Nedostatečné skrčení dolních končetin.
 • Ze shybu stojmo cvičenec přednoží vzhůru pokrčmo jednu nohu a zachytí chodidlo o hrazdu.
 • Vysoko umístěná žerď, takže cvičenci nejsou schopni zahájit rotaci těla ze svisu vzadu stojmo.

Hry a činnosti pro nácvik a výcvik přešvihu skrčmo

 • Kotouly – nácvik sbalení.
 • Honička „Na melouny“. Určíme honiče. Kdo je chycen, provede dřep s maximálním sbalením, paže obejmou holeně. Chce-li jiný hráč chyceného zachránit, obejde ho ve vzporu stojmo.
 • „Kuře na grilu“. Posilovací cvičení na hrazdě. Snaha zachytit obě nohy na hrazdě současně.
 • „Padací most“. Ze závěsu v podkolení, dlaně na podložce provést závěs v podkolení (ruce na hrazdě) a zpět. Několikrát zopakovat.
 • Kdo provede přešvih skrčmo tam a zpět nejrychleji?
 • Kdo provede nejvíc přešvihů skrčmo bez dotyku nohama žerdě?

Varianty přešvihu skrčmo a vazby – příklady

 • Ze shybu stojmo přešvih skrčmo do svisu vzadu stojmo – odrazem zpět závěs v podkolení – svis vzadu stojmo – přešvih skrčmo do shybu stojmo
 • Ze shybu stojmo přešvih skrčmo do svisu vzadu stojmo – odrazem zpět závěs v podkolení – ruce na podložku a odrazem nohou (jednonož nebo obounož) od hrazdy stoj
 • Ze shybu stojmo přešvih skrčmo do svisu vzadu stojmo – stoj, hluboký předklon, dlaně na podložku – stoj, hluboký předklon, zapažit a uchopit žerď – ze svisu vzadu stojmo přešvih skrčmo do shybu stojmo
 • Ze shybu stojmo přešvih skrčmo do svisu vzadu stojmo – svis vznesmo/střemhlav – svis vzadu stojmo – ze svisu vzadu stojmo přešvih skrčmo do shybu stojmo
Video 6.1: Přešvih skrčmo

6.2 Svis vznesmo

Svis vznesmo náleží ke statickým cvičením. Začíná podobně jako přešvih skrčmo ze shybu stojmo nadhmatem. Po provlečení nohou mezi pažemi tyto cvičenec napíná a udržuje je vodorovně. Cvičenec je v poloze hlavou dolů, díky čemuž je cvik náročný na prostorovou orientaci. Před nácvikem prvku zařazujeme průpravná cvičení zaměřená na posílení svalů těla (kapitola Průpravná cvičení pro hrazdu a šplh). Při správném provedení svisu vznesmo by se dolní končetiny neměly dotknout hrazdy.
Při cvičení dodržujeme bezpečnost podáním záchrany za zápěstí.

Technika provedení

Výchozím postavením je shyb stojmo nadhmatem (paže v šíři ramen). Ze shybu stojmo přitáhne cvičenec dolní končetiny mezi paže a napne je vodorovně pod žerdí. Hlavu cvičenec mírně předkloní („hlava ke kolenům“). Chodidla se při provádění nedotýkají hrazdy. Po provedení svisu vznesmo může cvičenec přetočit trup do svisu vzadu stojmo nebo může dolní končetiny skrčit a dokončit prvek do shybu stojmo nadhmatem. Další možností je následné provedení závěsu v podkolení, svisu střemhlav nebo jiného prvku.

Metodický postup:

 1. Průpravná cvičení zaměřená na zpevnění a posílení svalů těla
 2. Leh vznesmo
 3. Svis vznesmo s dopomocí
 4. Svis vznesmo

Dopomoc a záchrana

Záchranu poskytuje učitel vždy za zápěstí cvičence.

Dopomoc provádí učitel současně se záchranou. Jednou rukou poskytuje záchranu a druhou dopomáhá cvičenci s vodorovným udržováním dolních končetin. Učitel stojí „za“ hrazdou, vedle cvičence.

Motivace

 • „Ozdoba na vánočním stromečku“
 • „Kukla motýla“

Chyby

 • Nedostatečná svalová síla cvičence potřebná pro zvládnutí prvku. Cvičenci se snaží si pomoci odrazem a zachycením chodidly o hrazdu.
 • Nepropnutí dolních končetin v poloze hlavou dolů.
 • Záklon hlavy.
 • Neschopnost udržet rovnováhu.

Hry a činnosti pro nácvik a výcvik svisu vznesmo

 • Kotouly – nácvik sbalení + leh vznesmo.
 • „Číslice“. Leh vznesmo, psát za hlavou prsty dolních končetin číslice (po zemi nebo ve vzduchu).
 • „Vyjmenovaná slova“. Cvičenci v dřepu v řadě před žíněnkami. Postupně odříkávají vyjmenovaná slova. Kdo řekne vyjmenované slovo, provede leh vznesmo a zpět.
 • „Socha“. Skupiny po 5 cvičencích. Cvičenec se posadí a provede hluboký předklon. Zpevní se. Ostatní cvičenci s ním opatrně manipulují (na bok, leh vznesmo apod.), cvičenec nesmí původní polohu porušit. Výměna cvičenců.
 • Honička „Na motýly“. Hráči běhají po prostoru, pažemi napodobují pohyb křídel. Kdo je chycen, běží na předem určené místo, zakuklí se (leh vznesmo) a napočítá do deseti (nebo odříká násobilku, vyjmenovaná slova apod.). Po splnění se vrací zpět do hry. Honiče střídáme.
 • Svis vznesmo na kruzích.

Svis vznesmo – příklady vazeb

 • Shyb stojmo – svis vznesmo – shyb stojmo, výpon
 • Shyb stojmo – svis vznesmo – svis vzadu stojmo – výkrokem pravé/levé stoj spatný před hrazdou
 • Ze svisu stojmo odrazem svis vznesmo – svis vzadu stojmo
 • Ze shybu stojmo přešvih skrčmo do svisu vzadu stojmo – svis vznesmo – svis vzadu stojmo – ze svisu vzadu stojmo přešvih skrčmo do shybu stojmo
 • Ze shybu stojmo přešvih skrčmo do svisu vzadu stojmo – odrazem zpět svis vznesmo – závěs v podkolení – svis vzadu stojmo – přešvih skrčmo do shybu stojmo
 • Ze shybu stojmo přešvih skrčmo do svisu vzadu stojmo – odrazem zpět svis vznesmo – závěs v podkolení – ruce na podložku a odrazem nohou (jednonož nebo obounož) od hrazdy seskok – stoj
 • Shyb stojmo – svis vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – shyb stojmo
Video 6.2: Svis vznesmo

6.3 Svis střemhlav

Svis střemhlav náleží podobně jako svis vznesmo ke statickým cvičením. K jeho nácviku přistupujeme po cvičencově zvládnutí svisu vznesmo, který je vhodnou výchozí polohou pro svis střemhlav. Po provlečení nohou mezi pažemi tyto cvičenec napíná do svisuvznesmo a následně je zvedá do svislé polohy. Cvičenec je hlavou dolů, díky čemuž je cvik náročný na prostorovou orientaci. Před nácvikem prvku zařazujeme průpravná cvičení zaměřená na posílení svalů těla (kapitola Průpravná cvičení pro hrazdu a šplh). Při cvičení dodržujeme bezpečnost podáním záchrany za zápěstí.

Technika provedení

Ze svisu vznesmo cvičenec zvedá dolní končetiny vzhůru, dotýká se jejich zadní stranou žerdi a pohyb dokončí až do mírného (!!!) prohnutí těla. Hlava z počátečního mírného předklonu postupně přechází do mírného záklonu v závěru provedení, tělo je zpevněné, nohy snožené. Při zpětném pohybu se obě nohy současně sklápí zpět do svisu vznesmo a hlava se postupně předklání.

Metodický postup:

 1. Průpravná cvičení zaměřená na zpevnění a posílení svalů těla
 2. Leh vznesmo, stoj na lopatkách a jejich kombinace
 3. Svis střemhlav s dopomocí
 4. Svis střemhlav

Dopomoc a záchrana

Záchranu poskytuje učitel vždy za zápěstí cvičence.

Dopomoc provádí učitel současně se záchranou. Jednou rukou poskytuje záchranu a druhou dopomáhá cvičenci tlakem na přední stranu dolních končetin se získáním svislé polohy a jejím udržením. Učitel stojí „za“ hrazdou, vedle cvičence.

Motivace

 • „Protinožci“
 • „Stěžeň na lodi“

Chyby

 • Nedostatečná svalová síla cvičence potřebná pro zvládnutí prvku.
 • Nezpevněný trup a dolní končetiny.
 • Nepropnutí nebo roznožení dolních končetin v poloze hlavou dolů.
 • Velký záklon hlavy.
 • Velké prohnutí těla nebo ohnutí těla (hýždě u žerdě, nedotažené nohy padají dolů)
 • Pád nohou na zem při zpětném pohybu.

Hry a činnosti pro nácvik a výcvik svisu střemhlav

 • Kotouly – nácvik sbalení + stoj na lopatkách.
 • Honička „Na topoly“. Určíme honiče. Kdo je chycen, běží k předem připraveným žíněnkám a zde provede stoj na lopatkách. Výdrž s úkolem (počítá listy – např. 1 – 20, násobky dvou, odříkat si v duchu básničku…). Po provedení se hráč opět zapojuje do hry. Honiče střídáme.
 • „Svíčka“. Stoj na lopatkách střídavě s oporou paží a bez opory paží („plamínek se střepotá“).
 • „Mexická vlna I“. Cvičenci si lehnou do řady. Na povel udělají stoj na lopatkách. Jeden po druhém provedou leh vznesmo a vrátí se zpět do stoje na lopatkách.
 • „Mexická vlna II“. Cvičenci si dřepnou do řady před žíněnkami. Jeden po druhém provedou stoj na lopatkách a zpět.
 • „Závory“. Cvičenci si lehnou do dvou řad hlavami k sobě a provedou leh vznesmo. Učitel nebo vybraný žák prochází vzniklou uličkou. Aby mohl projít, závory se musí zvednout (= stoj na lopatkách).
 • „Násobilka“. Učitel říká různá čísla. Pokud je jmenované číslo násobkem 3 (2,4,8…), provedou cvičenci stoj na lopatkách.
 • Svis střemhlav na kruzích.
 • Svis střemhlav na žebřinách.

Svis střemhlav – příklady vazeb

 • Shyb stojmo – svis vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – shyb stojmo
 • Shyb stojmo – svis vznesmo (propnout, ohnout a propnout špičky) – svis střemhlav (propnout, ohnout a propnout špičky) – svis vznesmo (propnout, ohnout a propnout špičky) – shyb stojmo
 • Shyb stojmo – svis vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – shyb stojmo (nebo svis vzadu stojmo) – kotoul
 • Ze svisu dřepmo svis vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – závěs v podkolení – ruce na podložku a odrazem nohou (jednonož nebo obounož) od hrazdy seskok
 • Ze shybu stojmo přešvih skrčmo do svisu vzadu stojmo – odrazem zpět svis vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – závěs v podkolení – ruce na podložku a odrazem nohou (jednonož nebo obounož) od hrazdy seskok
Video 6.3: Svis střemhlav

6.4 Vzepření na hrazdě, seskok zášvihem, sešin

Vzepření na hrazdě je pohyb, kterým se cvičenec dostane do podporu. Na prvním stupni základních škol je touto podporovou pozicí nejčastěji vzpor na hrazdě (cvičenec se opírá o nářadí napjatými pažemi a vyvíjí na nářadí tlak shora). Jde o výchozí nebo závěrečnou statickou pozici jiných prvků (např. točů, výmyků apod.). Děti se nácvikem vzepření do vzporu na hrazdě (ze základního postavení shyb stojmo/shyb podřepmo odrazem směrem vzhůru dokončit pohyb vzporem na hrazdě) připravují na náročnější prvky na hrazdě.
Nejjednoduššími způsoby, jak se vrátit ze vzporu na hrazdě zpět do základního postavení na podložce, jsou seskok zášvihem a sešin. Jde o zcela rozdílné způsoby. Seskok zášvihem se provádí švihem dolních končetin, odrazem paží od hrazdy a doskočením na podložku. Naopak u sešinu jde o rotaci těla kolem hrazdy a pomalé spuštění dolních končetin na podložku. Děti tento prvek nazývají „kotoul na hrazdě“.
Při cvičení učitel poskytuje cvičenci záchranu za zápěstí.

Hry a činnosti pro nácvik a výcvik vzepření na hrazdě, seskoku zášvihem a sešinu – příklady

 • Kotouly – nácvik sbalení.
 • „Kdo skočí nejdál?“ Na žebřiny zavěsíme lavičku a na druhé straně ji podepřeme bednou. Cvičenci provedou vzpor na lavičce. Odrazem paží a zášvihem se snaží doskočit co nejdál od lavičky. Totéž lze zkoušet na vysoké kladině nebo na koze.
 • „Pomalá svíčka“. Cvičenci si lehnou, paže podél těla. Pomalým přednožením provedou stoj na lopatkách, výdrž a zpět. Učitel může udávat tempo pohybu, nebo ho může ponechat na cvičencích.
 • Klik vysazeně, odrazy dlaní od podložky.
 • Na žebřinách: pomalé spouštění dolních končetin z přednožení.
Video 6.4: Vzepření na hrazdě, seskok zášvihem, sešin

6.4.1 Vzepření do vzporu na hrazdě

Technika provedení

Ze základního postavení shyb stojmo/shyb podřepmo se cvičenec odrazí směrem vzhůru. Pohyb dokončí vzporem napjatými pažemi o nářadí. V této pozici se vytahuje z ramen (hrazdu „tlačí dolů“) a je mírně prohnutý. Hlava je v protažení trupu.

Metodický postup:

 1. Průpravná cvičení zaměřená na zpevnění a posílení svalů těla
 2. Vzpor na hrazdě vyvýšené plochy
 3. Opakované odrazy na můstku, vzepření z vyvýšené plochy (např. bedny)
 4. Vzepření do vzporu na hrazdě s dopomocí
 5. Vzepření do vzporu na hrazdě

Dopomoc a záchrana

Záchranu poskytuje učitel vždy za zápěstí cvičence.

Dopomoc provádí učitel tak, že uchopí cvičence za boky a pomůže mu se vzepřením na hrazdě. Učitel stojí za cvičencem.

Motivace

 • „Pružina“
 • „Zvědavec“

Chyby

 • Vzepření: Nezpevněné tělo, malá síla paží, nedostatečný odraz.
 • Vzpor: Nedostatečné odtlačování od žerdi („zapadení do ramen“), uvolněné nezpevněné tělo, vysazení, hlava v předklonu.

6.4.2 Ze vzporu na hrazdě zášvihem seskok

Technika provedení

Seskok zášvihem má několik fází.

 1. fáze – přípravná: Ve vzporu se cvičenec mírně nakloní vpřed a provede mírné přednožení.
 2. fáze: Cvičenec zašvihne nohy, tělo se dostává do vodorovné polohy, ramena jsou mírně před žerdí. Následuje odraz pažemi od žerdi a letová fáze.
 3. fáze – doskok: Cvičenec doskakuje na podložku čelem k hrazdě.

Metodický postup:

 1. Průpravná cvičení zaměřená na zpevnění a posílení svalů těla
 2. Doskoky snožmo z vyšší plochy (lavička, bedna, můstek)
 3. Nácvik přípravné fáze
 4. Opakované zášvihy nohou se správným postavením těla
 5. Seskok zášvihem s dopomocí
 6. Seskok zášvihem

Dopomoc a záchrana

Záchranu poskytuje učitel vždy nad zápěstím cvičence. Paži cvičence pouští až po doskoku.

Dopomoc provádí učitel současně se záchranou. Jednou rukou poskytuje záchranu a druhou při zášvihu podpírá cvičenci stehna. Učitel stojí „za“ hrazdou vedle cvičence.

Motivace

 • „Luk a šíp“
 • „Let nad městem“

Chyby

 • 1. fáze: Nedostatečný náklon a tím nedostatečné předsunutí ramen, nedostatečný nášvih, příliš pokrčené ruce, nezpevněné tělo, vysazení pánve.
 • 2. fáze: nízký zášvih, posunutí ramen příliš vzad, nedostatečný odraz pažemi, nezpevněné tělo v letové fázi, vysazení pánve.
 • 3. fáze: chybný doskok – „tvrdé nohy“, chodidla příliš oddálena, pád

6.4.3 Ze vzporu na hrazdě sešin

Technika provedení

Ze vzporu za maximálního vytažení z ramen cvičenec mírně krčí paže a předklání hlavu a trup přes hrazdu. Po přetočení trupu a započatém přepadávání boků silou břišních svalů a paží zvolna pouští nohy na podložku.

Metodický postup:

 1. Průpravná cvičení zaměřená na zpevnění a posílení svalů těla
 2. Cvičení na prostorovou orientaci (např. kotouly)
 3. Sešin s dopomocí
 4. Sešin

Dopomoc a záchrana

Záchranu poskytuje učitel vždy za zápěstí cvičence.

Dopomoc provádí učitel současně se záchranou. Jednou rukou poskytuje záchranu a druhou koriguje rychlý pád dolních končetin (nohy přidržuje). Pokud podává záchranu jiný cvičenec, může učitel dopomáhat cvičícímu za boky a nohy. Učitel stojí „za“ hrazdou, vedle cvičence.

Motivace

 • „Vodní mlýnek“
 • „Kotoul na hrazdě“

Chyby

 • Nedostatečná svalová síla cvičence potřebná pro zvládnutí prvku.
 • Přílišné pokrčení paží a tím posunutí žerdi při přetáčení do pasu.
 • Záklon hlavy.
 • Rychlý pád končetin na podložku.

6.5 Výmyk

Výmykem se cvičenec dostává ze shybu stojmo nebo z visu do vzporu na žerdi. V dětském provedení se provádí na nízké hrazdě a začíná podobně jako při přešvihu skrčmo ze shybu stojmo nadhmatem. Cvičenec má chodidla pod žerdí. Švihem jedné a odrazem druhé nohy přibližuje boky k žerdi, nohy směřují vzhůru vzad za žerď, dochází k rotačnímu pohybu a vzpřímení trupu do vzporu. Náročnější provedení se provádí odrazem snožmo. Před nácvikem prvku zařazujeme průpravná cvičení zaměřená na posílení svalů těla (kapitola Průpravná cvičení pro hrazdu a šplh). Výmyk zařazujeme do výuky gymnastiky ve 4. – 5. ročníku podle schopností a dovedností dětí.
Při cvičení dodržujeme bezpečnost podáním záchrany za zápěstí.

Technika provedení

Ze shybu stojmo (chodidla pod žerdí) švihne cvičenec jednou nohou vzhůru za současného odrazu druhou nohou, nohy spojí a směřuje je vzhůru vzad („přes žerď nahoru“). Paže jsou neustále ve shybu, hlava je předkloněná. Po přiblížení boků k žerdi a jejich položení na žerď cvičenec silou zádových svalů vzpřímí trup i hlavu a celý pohyb dokončí propnutím paží do vzporu.

Metodický postup:

 1. Průpravná cvičení zaměřená na zpevnění a posílení svalů těla (především paží a břicha), šplh
 2. Výmyk odrazem ze šikmé / vyvýšené plochy
 3. Výmyk s dopomocí
 4. Výmyk (+ zvyšování hrazdy)

Dopomoc a záchrana

Záchranu poskytuje učitel vždy za zápěstí cvičence.

Dopomoc provádí učitel současně se záchranou. Jednou rukou poskytuje záchranu a druhou dopomáhá cvičenci pod boky s přetočením a směrováním nohou. Pokud cvičenec potřebuje dopomoc oběma pažemi učitele, potom učitel pomáhá jednou rukou pod rameny a druhou pod boky. V závěru prvku pomáhá učitel cvičenci stabilizovat polohu za nohy, příp. pomáhá se vzpřímením za rameno cvičence. Učitel stojí „před“ hrazdou, vedle cvičence.

Motivace

 • „Akrobati v cirkusu“
 • „Vrtule“
 • „Silák“

Chyby

 • Záklon hlavy v první fázi pohybu.
 • Napnuté paže (a tím oddálení boků od žerdi) v první fázi pohybu.
 • Odraz a švih nohama vpřed – správně vzhůru a vzad za žerď.
 • Nedostatečná síla vzpřímit trup a hlavu.
 • Pokrčené paže ve vzporu.
 • Nezpevněné tělo, „zlomení se v pase“, nezastavení pohybu ve vzporu (pokračující pohyb nohou pod žerď)

Hry a činnosti pro nácvik a výcvik svisu střemhlav

 • Kotouly – nácvik sbalení + leh vznesmo.
 • Přešvihy skrčmo na hrazdě a na kruzích.
 • „Kopeček“ – pod žerdí vytvoříme šikmou plochu z lavičky nebo bedny, po níž mohou cvičenci vybíhat do kopečka za současného shybu na hrazdě.
 • Honička „Na siláka“. Klasická honička. Kdo je chycen, jde plnit úkol do vymezeného prostoru. Je-li chycen podruhé, plní další úkol (např. úkol 1 – posilování břišních svalů, úkol 2 – posilování paží apod.). Honiče střídáme.
 • Honička „Větrák“. Klasická honička, kdo je chycen, jde udělat výmyk na hrazdě. Honiče střídáme. Na honičku vymezíme prostor tak, aby nedošlo ke zranění o nářadí.
 • „Trám“. Skupiny cvičenců. 1 cvičenec provede leh, skrčí předpažmo, zpevní tělo a předkloní hlavu. Ostatní členové družstva s ním manipulují, „trám“ nesmí změnit podobu.

Výmyk – příklady vazeb

 • shyb stojmo – výmyk – ze vzporu zášvihem seskok
 • shyb stojmo – přešvihy skrčmo vzad a vpřed – výmyk – ze vzporu zášvihem seskok
 • shyb stojmo – výmyk – ve vzporu ručkování – seskok
 • shyb stojmo – výmyk – sešin
 • 3x přitáhnout ze svisu stojmo do shybu – výmyk – seskok
Video 6.5: Výmik