VII. třída: Fosfáty, arzenáty, vanadáty

Do této třídy patří velký počet minerálních druhů různého složení. Celkový hmotnostní podíl v litosféře je však malý.

Trojmocné aniony [PO4]3-, [AsO4]3- a [VO4]3- mají velké rozměry a tvoří stálé, bezvodé sloučeniny ve spojení s velkými trojmocnými kationy. Sloučeniny s malými kationy, v souladu s pravidlem platným pro všechny kyslíkaté soli, představují mnohem častěji vodnaté normální soli (s hydratovanými kationy). Látkové složení fosfátů je odvozeno od trojsytné orto-kyseliny fosforečné H3PO4. Z fosfátů dvojmocných kovů, ale s dodatkovými aniony (OH, F, O, částečně Cl) anebo v podobě kyselých sloučenin jsou nejstálejší sloučeniny s velkými kationy (Ca, Sr, částečně Pb). Pro arzenáty a vanadáty jsou charakteristické sloučeniny s Pb a dodatkovým anionem Cl a konečně podvojné sloučeniny Pb anebo Ca s Cu, Zn, Mg a částečně s Mn2+. Vápník tvoří kromě toho i vodnaté kyselé soli.

Mezi minerály této třídy jsou hojně zastoupeny jak bezvodé, tak i vodnaté sloučeniny. Převážná část, zejména vodnatých sloučenin, vzniká při exogenních pochodech vzniku minerálů. K endogenním minerálům patří téměř výlučně fosfáty, přičemž většina z nich vzniká v konečných stádiích magmatických pochodů. Zvětráváním vznikají rozpustné fosfáty, jejichž koloběh ve svrchních částech zemské kůry vede k anorganickým i biochemickým reakcím za vzniku sekundárních fosfátů (např. guána). Hospodářsky nejvýznamnější minerál této třídy je apatit.

doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále