V. třída: Nitráty, karbonáty, boráty

Nitráty (dusičnany)

Jsou ve vodě snadno rozpustné soli kyseliny dusičné. Z nerostných nitrátů jsou nejdůležitější bezvodé dusičnany alkalických kovů. Nitráty jsou téměř výhradně recentního původu a vyskytují se především v suchých (aridních) pouštních oblastech. V přírodě jsou velmi vzácné.

Karbonáty (uhličitany)

Jsou soli málo disociované kyseliny uhličité. Nejčastější jsou uhličitany dvojmocných kovů Ca, Mg, Fe, Mn, vzácněji se vyskytují bazické uhličitany Cu. Nerostné karbonáty představují typickou skupinu minerálů nejsvrchnější části zemské kůry. Vyskytují se v sedimentech, hojně jsou také zastoupeny v některých metamorfovaných horninách a rudních žilách. Ve vyvřelinách se vyskytují vzácněji. Všechny mají v čerstvém stavu nejčastěji světlé barevné tóny, poměrně malou tvrdost a jsou snadno rozpustné v kyselinách. Vykazují mimořádně vysoký dvojlom světla. Patří mezi ně jeden z nejrozšířenějších minerálů kalcit a některé z nich jsou důležitými surovinami pro výrobu cementu, umělých hnojiv a žáruvzdorných surovin.

Pro vysvětlení principu krystalové struktury karbonátů (uhličitanů) je nejvhodnější kalcit. Karbonát samotného kalcia je dimorfní, tj. může krystalizovat ve dvou soustavách – klencové (trigonální) a kosočtverečné (rombické). Krystalovou strukturu trigonální modifikace CaCO3 lze odvodit ze stlačené kubické (krychlové) mřížky NaCl podél trojspirálové osy tak, že mezi plochami budou úhly 101°55', což je plošně centrovaná romboedrická (tzn. plochy kosočtverečného tvaru) mřížka kalcitu. Ionty Ca zaujímají místa Na, komplexní aniony [CO3] místa Cl. Krystalová struktura rombické (kosočtverečné) modifikace CaCO3 - aragonitu se liší od struktury kalcitu jen tím, že ionty Ca2+ a [CO3]2- jsou uspořádány podle nejhustějšího hexagonálního (šesterečného) uspořádání strukturních jednotek. Jak v mřížce kalcitu, tak i v mřížce aragonitu obklopuje každý iont [CO3]2- šest iontů vápníku.

Boráty (syn. boritany)

Jsou soli různých boritých kyselin, v přírodě v nerostné podobě se vyskytují velmi vzácně. Jsou výhradně sedimentárního mořského nebo jezerního původu. Hospodářské využití mají v chemickém průmyslu jako zdroj bóru.

Třída je tvořena třemi odděleními:

  • oddělení A - nitráty
  • oddělení B - karbonáty
  • oddělení C - boráty
doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále