MB141 Lineární algebra a diskrétní matematika

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (přednášející)
Mgr. David Kruml, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mária Šimková (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! NOW ( MB151 Lineární modely ) && ( ! MB151 Lineární modely || ! MB154 Diskrétní matematika ) && ( ! MB101 Lineární modely || ! MB104 Diskrétní matematika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktické seznámení se základy lineární algebry, analytické geometrie a elementární teorií dělitelnosti
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět základním konceptům lineární algebry; aplikovat tyto koncepty na iterované lineární procesy; řešit základní úlohy analytické geometrie; aplikovat elementární teorii čísel v kryptografii.
Osnova
  • Obsah kurzu Lineární:
  • 1. Geometrie v rovině. Komplexní čísla. 2. Soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace. 3. Počítání s maticemi, inverzní matice a determinant. 4. Vektorové prostory, báze, dimenze, souřadnice. 5. Lineární zobrazení, vlastní čísla a vektory. 6. Lineární procesy. 7. Afinní geometrie. 8. Skalární součin, eukleidovská geometrie. 9. Lineární optimalizace. 10. Elementární teorie dělitelnosti. 11. Kongruence. 12. Aplikace v kryptografii.
Literatura
Výukové metody
Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové cvičení. Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady. Cvičení zaměřené na zvládnutí početních úloh.
Metody hodnocení
Během semestru jsou dvě povinné vnitrosemestrální písemky, každá na max 10 bodů. Ve cvičení se píše 5 malých písemek. Cvičení je celkově ohodnoceno max 5 body. Studenti, kteří během celého semestru (tj. ze cvičení a z vnitrosemestrálních písemek) nasbírají méně než 8 bodů, budou hodnoceni známkou F a k závěrečné zkoušce mohou jít až k opravnému termínu. Závěrečná písemná zkouška je na max 20 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu (hodnocení minimálně E) je zapotřebí získat alespoň 22 bodů a aspoň 5 ze závěrečné písemky.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/ucitel/?fakulta=1433;obdobi=7644
Podrobnější popis přednáškek a cvičení lze najít v ISu předmětu ve studijních materiálech a v interaktivní osnově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2021/MB141