VLPF0521p Patologická fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFY0422p Fyziologie II - přednáška || VSFY0422p Fyziologie II - přednáška ) && ( VSBC041p Biochemie II - předn. || VLBC0422p Biochemie II-předn. ) && ( VLAN0222p Anatomie II - přednáška || VSAN0333p Anatomie III - př. ) && ( VLHE0322p Histologie a embryologie II -p || VSHE0322p Histologie a embryologie II -p ) && VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem oboru je naučit studenty, aby si při rozboru etiologie a patogeneze nemocí kladli stále otázku " proč" a aby byli schopni si na tyto otázky správně odpovídat.
Výstupy z učení
Student charakterizuje stav zdraví a nemoci z hlediska různých koncepcí
Student vyjmenuje hlavni zdroje interindividuální variability
Student diskutuje vlivy, které determinují frekvence alel v populaci
Student rozlišuje typy mutací podle mechanizmu
Student popíše základní principy metod sloužících k analýze lidského genomu a jeho variability
Student shrne základní typy reparace DNA
Student charakterizuje základní rysy monogenních nemocí
Student diskutuje základní principy a indikace genové terapie
Student zná význam pojmu farmakogenetika
Student demonstruje pochopení charakteru působení zevních faktorů na vznik nemocí
Student charakterizuje základní rysy komplexních nemocí
Student shrne význam znalosti epigenetiky
Student popíše patofyziologie stresové reakce
Student definuje pojem homeostáza
Student dokáže popsat základní principy fungování mnohobuněčného organizmu
Student identifikuje poruchy vývoje a růstu z hlediska ontogeneze
Student popíše důsledky hypoxie (vč. aktivního hypoxií indukovaného „buněčného programu“)
Student vysvětlí rozdíl mezi lokálním a systémovým zánětem
Student vysvětlí Starlingovy síly a jejich úlohu v patogenezi edému
Student diskutuje etiopatogenezi nejdůležitějších poruch iontové rovnováhy
Student rozlišuje základní poruchy acidobazické rovnováhy a možnosti jejich kompenzace
Student aplikuje znalosti regulace objemu a tonicity
Student diskutuje roli destiček a fyziologického endotelu při udržení antiagregačního stavu a rozumí základním principům a místům působení běžných antiagregancií
Student zná princip a provedení běžných koagulačních testů
Student vysvětlí průběh hojení ran a uvede příklady patologického hojení
Student zná patofyziologii vybraných urgentních stavů ve vztahu k nádorovému onemocnění
Student zdůvodní význam abnormalit nejdůležitějších mikronutrientů
Student zná důsledky poruch v hladinách vitamínů
Student vysvětlí mechanismus genomických i negenomických účinků vitaminů rozpustných v tucích
Student diskutuje problematiku metabolismu bílkovin
Student ovládá základní principy glukoregulace
Student interpretuje znalosti principů imunologické rekognice vlastních a cizích struktur na příkladech orgánově specifických a systémových nemocí
Student interpretuje imunologické znalosti hypersenzitivních mechanismů v patofyziologii atopických a alergických stavů
Student popíše vznik, projevy a důsledky remodelace srdce a cév
Student aplikuje znalosti o chronobiologii k vysvětlení různých typů fyziologických i jejich patofyziologických změn
Osnova
 • T1: Vymezení oboru patologická fyziologie - zdraví a nemoc - obecné příčiny nemocí - etiologie a patogeneze – syndrom/symptom – problém normality v medicíně [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T2: Patofyziologie oběh. systému I – metabolismus myokardu - ateroskleróza – ischemická choroba srdce [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T3: Patofyziologie oběh. systému II – tlakové a objemové přetížení srdce (zejm. systémová arteriální hypertenze) a remodelace srdce a periferních cév [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T4: Patofyziologie oběh. systému III – tlakové a objemové přetížení srdce (zejm. srdeční vady, kardiomyopatie) - systolická a diastolická dysfunkce - remodelace myokardu - srdeční selhání [Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.]
 • T5: Patofyziologie dýchacího systému I - krevní plyny – poruchy výměny plynů v plicích (poruchy ventilace / difuze / perfuze) – ventilačně-perfuzní nepoměr [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T6: Patofyziologie dýchacího systému II – řízení ventilace – syndromy respirační insuficience, plicní edém, syndromy dechové tísně, vybraná restrikční onemocnění plic [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T7: Patofyziologie dýchacího systému III – obstrukční nemoci (astma bronchiale a CHOPN), plicní hypertenze [Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.]
 • T8: Patofyziologie vylučovacího systému I – regulace glomerulární hemodynamiky – GFR a její stanovení – patologie glom. filtrační membrány – proteinurie, nemoci glomerulů (glomerulopatie a glomerulonefritidy) [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T9: Patofyziologie vylučovacího systému II – akutní a chronické selhání ledvin [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T10: Buňka/tkáň/orgán/mnohobuněčný organismus - regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk (nekróza vs. apoptóza v patofyziologickém kontextu), tkáňové poškození – cytokiny a chemokiny, akutní zánět, reakce akutní fáze - regenerace/reparace - hojení ran a jeho poruchy [Doc. RNDr. Monika Pávková-Goldbergová, PhD.]
 • T11: Chronický zánět jako patologický proces – příčiny, průběh, příklady v jednotl. lokalizacích, systémový zánět (vč. sepse), multiorgánová dysfunkce, SIRS, šok [Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.]
 • T12: Stresová reakce a stres jako patofyziologický fenomén [Doc. MUDr. Julie Dobrovolná, PhD.]
 • T13: Nádor jako systémová choroba - paraneoplastické syndromy – nádorová kachexie - akutní stavy v onkologii [Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.]
 • T14: Téma vyhrazeno [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
Literatura
  povinná literatura
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 s. ISBN 80-246-0051-X. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 9788024606750. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
 • Ivan Damjanov: Pathophysiology, ISBN 13: 978-1-4160-0229-1, Saunders Elsevier, 2009.
  doporučená literatura
 • PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika. Patofyziologie v obrazech. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 stran. ISBN 9788021083233. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
K úspěšnému absolutoriu patří účast na přednáškách a maximálně jedna neúčast v praktických cvičeních za semestr. Průběžná kontrola znalostí v praktických cvičeních je zcela v kompetenci vyučujících (zadávání esejí, testy apod.). K zápočtu budou předloženy adekvátně zpracované protokoly k jednotlivým praktickým cvičením.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/patfyz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/VLPF0521p