VSHE0322p Histologie a embryologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (přednášející)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (přednášející)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Baltasová (pomocník)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D., MBA (pomocník)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Eva Mecová (pomocník)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
VSHE0221c Histologie a embryologie I -c && VSBI0222c Biologie II-cvičení && VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět sestává ze dvou relativně samostatných disciplin – histologie a embryologie. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: v části histologické - porozumět a vysvětlit stavbu buňky, základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně, identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech; popsat mikroskopickou stavbu jednotlivých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů; uplatnit princip korelace mezi stavbou a funkcí na úrovni tkání a orgánů; v části embryologické - popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze; správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur; charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje; na základě znalosti normálního průběhu vývoje jednotlivých orgánových systémů vysvětlit mechanismus vzniku některých vývojových vad.
Osnova
 • 1. Mikroskopická stavba jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva.
 • 2. Mikroskopická stavba jater a slinivky břišní. Přehled vývoje trávicí trubice.
 • 3. Mikroskopická stavba a vývoj močového systému. Nefron - stavba a funkce. Ureter, močový měchýř, urethra.
 • 4. Mikroskopická stavba mužských pohlavních orgánů: varle, odvodné cesty semenné. Spermatocytogeneze (spermatogeneze), spermatohistogeneze (spermiogeneze).
 • 5. Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů: ovarium, děloha, vagina. Ovulační a menstruační cyklus - vzájemné vztahy. Oogeneze.
 • 6. Přehled vývoje pohlavního systému.
 • 7. Mikroskopická stavba a vývoj žláz s vnitřní sekrecí. Hypofýza, gl. thyreoidea, gll. parathyreoideae, nadledvina, epifýza, Langerhansovy ostrůvky.
 • 8. Mikroskopická stavba a vývoj centrálního a periferního nervového systému. Mozek, mozeček, nervová ganglia, periferní nerv.
 • 9. Mikroskopická stavba smyslových orgánů I. Orgán zraku. Stavba oční koule, víčka a slzného ústrojí. Přehled vývoje oka.
 • 10. Mikroskopická stavba smyslových orgánů II. Orgán sluchu a rovnováhy. Přehled vývoje ucha.
 • 11. Mikroskopická stavba kůže a kožních adnex. Přehled vývoje kůže.
 • 12. Vývoj coelomu.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 140 s. ISBN 8021038543. info
 • HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 2. nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 353 s. ISBN 802103775X. info
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1. info
 • MESCHER, Anthony L. Junqueira's basic histology : text and atlas. 13th ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2013, xi, 544. ISBN 9781259072321. info
 • MOORE, Keith L., T. V. N. PERSAUD a Mark G. TORCHIA. The developing human : clinically oriented embryology. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, 2013, xix, 540. ISBN 9781437720020. info
  neurčeno
 • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 255 s. ISBN 9788024712673. info
 • SADLER, T. W. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2011, xviii, 414. ISBN 9788024726403. info
 • KAPELLER, Karol a Viera POSPÍŠILOVÁ. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001, 370 s. ISBN 80-8063-072-0. info
 • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. Translated by Radomír Čihák. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012, xx, 556. ISBN 9788024737294. info
 • OVALLE, William K., Patrick C. NAHIRNEY a Frank H. NETTER. Netter's essential histology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2013, xv, 517. ISBN 9781455706310. info
 • YOUNG, Barbara. Wheater's functional histology : a text and colour atlas. 5th ed. [Oxford]: Churchill Livingstone, 2006, x, 437. ISBN 044306850X. info
 • SADLER, T. W. a Jan LANGMAN. Langman's medical embryology. Illustrated by Jill Leland. 11th ed. Baltimore, Md.: Lippincott Williams & Wilkins, 2010, ix, 385. ISBN 9781605476568. info
 • LOWE, James S. a Peter G. ANDERSON. Stevens and Lowe´s Human Histology. 4th. Elsevier, 2015. ISBN 978-0-7234-3502-0. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška se skládá z praktické a teoretické části. V části praktické musí student správně identifikovat nejméně 7 z 10 histologických preparátů. Teoretická část je písemná a ústní. V ústní části student zodpoví 1 otázku histologickou a 1 otázku embryologickou. Podrobný popis průběhu a hodnocení najdete na stránkách ústavu (http://www.med.muni.cz/histology/education)
Zkoušku může student skládat až po získání zápočtu z předmětu Histologie a embryologie II - cvičení.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Veškeré informace o výuce včetně zkušebních termínů jsou zveřejněny na vývěsce Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3 před mikroskopickým sálem a rovněž na www. stránkách ústavu. Studenti mohou pro přípravu ke zkoušce využívat elektronické atlasy na adrese http://www.med.muni.cz/histology/atlasy.htm
Zkoušku může student skládat až po získání zápočtu z předmětu Histologie a embryologie II - cvičení.
Information about HE teaching is available on the Department poster in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education.
A necessary condition for admission to exam is to obtain credit from the Histology and Embryology II-practice.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2016/VSHE0322p