VLPA0521p Patologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
3/0/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
MUDr. Iva Svobodová (přednášející)
Linda Penčová (pomocník)
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Sylva Hotárková (přednášející)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (přednášející)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Velecký (přednášející)
MUDr. Lukáš Frola (cvičící)
MUDr. Jitka Hausnerová (cvičící)
MUDr. Jitka Kyclová (cvičící)
MUDr. Ctirad Macháček (cvičící)
MUDr. Katarína Múčková (cvičící)
Markéta Grozertová (pomocník)
Dana Navrátilová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (50,00 %), Ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (50,00 %)
Předpoklady
( VLFY0422p Fyziologie II - přednáška || VSFY0422p Fyziologie II - přednáška ) && ( VSBC041p Biochemie II - předn. || VLBC0422p Biochemie II - přednáška ) && ( VLAN0222p Anatomie II - přednáška || VSAN0333p Anatomie III - př. ) && ( VLHE0322p Histologie a embryologie II -p || VSHE0322p Histologie a embryologie II -p ) && VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Při výuce se klade důraz na morfologický substrát jednotlivých poruch z makroskopického i mikroskopického hlediska. Hlavní cíle kurzu patologie (patologická anatomie) jsou: porozumět základním patologickým procesům (regresivní změny, zánět, onkologie, imunitní poruchy); pochopit a umět aplikovat základní klasifikaci onkologických procesů; porozumět základní klasifikaci etiologicky definovaných procesů (zejm. infekčních chorob); seznámit se se základními metodikami praxe i výzkumu (zpracování tkání, speciální barvení, histochemie, imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulární patologie); seznámit se s nemocemi s ohledem na jednotlivé orgány a orgánové skupiny; seznámit se s průběhem pitvy (cíl, provedení, hodnocení, pitevní protokol); seznámit se prakticky s laboratorním zpracováním tkání (příjem, popis, výběr vzorků);
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu:
- umí vysvětlit jednotlivé probírané pojmy.
- umí rozpoznat a popsat makroskopickou morfologii základních jednotek a onemocnění.
- umí rozpoznat a popsat mikroskopickou morfologii základních jednotek a onemocnění.
- zná etiologie základních onemocnění.
- umí popsat patofyziologii základních onemocnění.
- umí popsat základní symptomy základních onemocnění.
Osnova
 • Obecná patologie
 • Definice oboru, význam patologie v současné medicíně.
 • Metody patologie: pitva, korelace klinicko patologické diagnózy, bioptické vyšetření, způsoby odběru a fixace materiálu.
 • Cytologické vyšetření.
 • Nemoc, její definice, charakteristika, průběh. Příčiny zevní, vnitřní. Prevence.
 • Zánik organismu, smrt klinická, biologická. Známky smrti.
 • Regresivní změny, nekróza: druhy, příčiny. Atrofie: prostá, numerická. Základní příčiny. Dystrofie: poruchy metabolismu bílkovin, glycidů, tuků, vody, minerálů a pigmentů.
 • Zánět: definice, projevy místní a celkové, makroskopické a mikroskopické. Příčiny a formy zánětu, klasifikace, názvosloví. Poruchy imunity, transplantace.
 • Progresivní změny. Regenerace, reparace, hojení ran. Hypertrofie, hyperplazie, metaplazie, dysplazie. Pseudotumory: cysty, pseudocysty, zánětlivé tumory. Poruchy embryonálního vývoje.
 • Nádor: definice, obecné vlastnosti, příčiny vzniku, prekancerózy. Biologická povaha nádorů: nádory benigní, maligní, nejisté biologické povahy. Systematika nádorů: epitelové, mezenchymální, hemoblastózy a lymfomy, neuroektodermální, germinální, smíšené, choriokarcinom, mezoteliom.
 • Speciální patologie
 • Onemocnění srdce, oběhu krve a lymfy: Srdeční vady vrozené, získané, změny tvaru a velikosti srdce, patologický obsah perikardu, záněty, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu. Projevy oběhové nedostatečnosti. Hypertenzní choroba. Nemoci tepen a žil: arterioskleróza, výdutě, záněty, odchylky v množství a složení krvé, anémie, polycytémie. Místní poruchy oběhu: trombóza, embolie. Krvácení. Poruchy oběhu. Lymfadenitidy. Nádory.
 • Onemocnění dýchacího traktu: Patologie horních cest dýchacích: rýma, záněty dutin, hrtanu, průdušek, změny průsvitu, nádory nepravé a pravé. Změny vzdušnosti plic, cirkulační poruchy (venostáza, edém, indurace, infarkt, embolie), zaprášení plic. Záněty plic povrchové, intersticiální a specifické (TBC). Nádory plic. Patologie pleury.
 • Onemocnění zažívacího traktu: Patologie dutiny ústní, hltanu, tonzil a jícnu. Gastritidy, vředová choroba, nádory žaludku. Patologie střev: poruchy cirkulace, záněty. Apendicitida, malabsorpční syndrom. Získané změny polohy a průsvitu střeva: ileus, kýly, nádory. Záněty pobřišnice a patologický obsah dutiny břišní.
Literatura
  povinná literatura
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011, xiii, 290. ISBN 9788072627738. info
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Speciální patologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-494-2. info
  doporučená literatura
 • MAČÁK, Jirka, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2012, 347 stran. ISBN 9788024735306. info
  neurčeno
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě přednášek (3 hodiny týdně) a praktických cvičení (4 hodiny týdně; zahrnující dvě základní části – histologická a pitevní praktická cvičení). Přednášky jsou společné pro studenty absolvující výuku na obou ústavech patologie LF MU a jsou poměrně rozděleny mezi vyučující obou pracovišť. Témata přednášek jsou v souladu s obsahem základní doporučené studijní literatury, tj. celostátními učebnicemi obecné i speciální patologie, obsah přednášek koreluje s požadavky ke zkoušce. Informace z přednášek tvoří nedílnou součást doporučených studijních materiálů a jsou vyžadovány u zkoušky. Rozvrh přednášek (včetně přednášejících) je zveřejněn na příslušných pracovištích patologie vždy před začátkem příslušného semestru a studenti jsou s ním seznámeni v úvodních praktických cvičeních. V rámci histologických praktik je v návaznosti na přednášky prezentován teoretický základ probírané výukové jednotky za pomoci audiovizuální techniky, jsou prezentovány histopatologické morfologické nálezy základních patologických lézí prostřednictvím preparátů, fyzických či digitalizovaných, vzorků nekroptických i bioptických. U vybraného spektra histopatologických nálezů je student povinen zvládnout popis morfologie histopatologického nálezu a tyto vybrané nálezy/léze jsou pak součástí zkušební sady preparátů k praktické zkoušce (jejich seznam je vždy nejpozději na začátku letního semestru zveřejněn). Při výuce se využívá i hypertextových výukových materiálů, které jsou dostupné v učebnách ÚPA a pro všechny studenty pak v rámci individuální přípravy prostřednictvím internetu (www.muni.cz/atlases). Na začátku zimního semestru student absolvuje v rámci pitevních praktik nejméně 2 demonstrační pitvy prováděné vyučujícím s komentářem na demonstrační pitevně. Po seznámení se se základy pitevní techniky postupně aktivně participuje na pitvě všech orgánových systémů, které jsou předmětem patologicko-anatomické pitvy. Pitevní praktika jsou ukončena makroskopickým popisem nálezů na jednotlivých orgánových systémech a shrnutím nekroptického nálezu. Při nedostatku pitevního materiálu může být ve výjimečných případech pitevní praktkum nahrazeno demonstracemi nekroptických nálezů z databáze příslušného pracoviště patologie včetně demonstrace histologických nekroptických nálezů a demonstracemi bioptického laboratorního provozu tak, aby byl student v průběhu semestru seznámen se základními principy práce v laboratořích patologie včetně metodiky přikrajování biopsií
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní teoretickou zkouškou, zkoušeny jsou 3 otázky z okruhů obecná patologie, speciální patologie a onkologie. Seznam zkušebních otázek je zveřejněný na is.muni nejpozději před začátkem letního semestru a je závazný pro ÚPA i I. PAÚ. Klasifikace se řídí studijním a zkušebním řádem LF MU. Předpokladem absolvování ústní teoretické zkoušky je zápočet a úspěšné vykonání praktické zkoušky. Podmínkou pro udělení zápočtu je pravidelná účast na praktických cvičeních (povoleny 2 omluvené absence), znalosti základů pitevní techniky a zvládnutí makroskopického popisu patologických změn orgánů/orgánových soustav při pitvě. Předmětem praktické zkoušky je popisné zhodnocení dvou histopatologických preparátů (fyzických či digitalizovaných), základní diferenciální diagnostika sledované léze a teoretické minimum k dané problematice. Stanovení přesné histopatologické diagnózy není pro úspěšné absolvování zkoušky požadováno. V případě neúspěchu u praktické zkoušky není student připuštěn k teoretické zkoušce a je klasifikován F. Úspěšně vykonanou praktickou zkoušku v případě následného neúspěchu v teoretické části zkoušky již student neabsolvuje.
Informace učitele
http://www.muni.cz/atlases
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na vývěskách obou ústavů patologie, na kterých probíhá výuka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2024/VLPA0521p