VLPF0521p Patologická fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 20. 10. až St 8. 12. St 13:35–15:15 B22/116 aula; a St 22. 9. 13:35–15:15 B22/116 aula, St 29. 9. 13:35–15:15 B22/116 aula, St 6. 10. 13:35–15:15 B22/116 aula, St 13. 10. 13:35–15:15 B11/334, St 15. 12. 13:35–15:15 B22/116 aula
Předpoklady
( VLFY0422p Fyziologie II - přednáška || VSFY0422p Fyziologie II - přednáška ) && ( VSBC041p Biochemie II - předn. || VLBC0422p Biochemie II-předn. ) && ( VLAN0222p Anatomie II - přednáška || VSAN0333p Anatomie III - př. ) && ( VLHE0322p Histologie a embryologie II -p || VSHE0322p Histologie a embryologie II -p ) && VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič.
K pochopení patofyziologie nemocí je nezbytná solidní znalost většiny teortických předmětů předcházejících v kurikulu tento předmět. Zejména anatomie (pro představu o lokalizaci daného patologického procesu a sousedících strukturách), biochemie (především intermediární metabolismus), fyziologii (principy fungování zdravého tela jako východisko úvah o vlivu nemoci), immunologie (vzhledem k tomu, že imunitní systém je zavzat určitým způsobem do etiopatogeneze většiny nemocí) a mikrobiologie (pathogeny reprezentují důlěžitý zevní faktor vzniku nemocí).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Patofyziologie je obor, který se zabývá příčinami (etiologie) a mechanismy rozvoje nemocí (patogeneze) a změnami funkcí organismu při nemoci. Nemoc je zpravidla déledobý proces, který zůstáva po určitou dobu asymptomatický a teprve za určitých okolností se stává klinicky zjevnou chorobou. Snažíme se studenty induktivně vést v jejich pochopení PROČ a JAK k daným změnám dochází. Naší snahou je pomoci studentům pochopit etiopatogenezu nemocí od počátečních molekulárních a genetických alterací, přes změny buněčné, tkáňové a orgánové až po případný systémový proces. Patologická fyziologie je z hlediska výuky na lékařské fakultě klíčovým oborem, který integruje teoretickou a preklinickou část studia a tvoří přímé spojení s obory klinickými. Rovněž se snažíme, bez ohledu na dominantně teoretickou povahu disciplíny, ve studentech pomoci budovat paradigma „medicíny založené na důkazech“ doplněné o koncept smysluplné personalizace („precision medicine“).
Výstupy z učení
Student charakterizuje stav zdraví a nemoci z hlediska různých koncepcí
Student vyjmenuje hlavni zdroje interindividuální variability
Student diskutuje vlivy, které determinují frekvence alel v populaci
Student rozlišuje typy mutací podle mechanizmu
Student popíše základní principy metod sloužících k analýze lidského genomu a jeho variability
Student shrne základní typy reparace DNA
Student charakterizuje základní rysy monogenních nemocí
Student diskutuje základní principy a indikace genové terapie
Student zná význam pojmu farmakogenetika
Student demonstruje pochopení charakteru působení zevních faktorů na vznik nemocí
Student charakterizuje základní rysy komplexních nemocí
Student shrne význam znalosti epigenetiky
Student popíše patofyziologie stresové reakce
Student definuje pojem homeostáza
Student dokáže popsat základní principy fungování mnohobuněčného organizmu
Student identifikuje poruchy vývoje a růstu z hlediska ontogeneze
Student popíše důsledky hypoxie (vč. aktivního hypoxií indukovaného „buněčného programu“)
Student vysvětlí rozdíl mezi lokálním a systémovým zánětem
Student vysvětlí Starlingovy síly a jejich úlohu v patogenezi edému
Student diskutuje etiopatogenezi nejdůležitějších poruch iontové rovnováhy
Student rozlišuje základní poruchy acidobazické rovnováhy a možnosti jejich kompenzace
Student aplikuje znalosti regulace objemu a tonicity
Student diskutuje roli destiček a fyziologického endotelu při udržení antiagregačního stavu a rozumí základním principům a místům působení běžných antiagregancií
Student zná princip a provedení běžných koagulačních testů
Student vysvětlí průběh hojení ran a uvede příklady patologického hojení
Student zná patofyziologii vybraných urgentních stavů ve vztahu k nádorovému onemocnění
Student zdůvodní význam abnormalit nejdůležitějších mikronutrientů
Student zná důsledky poruch v hladinách vitamínů
Student vysvětlí mechanismus genomických i negenomických účinků vitaminů rozpustných v tucích
Student diskutuje problematiku metabolismu bílkovin
Student ovládá základní principy glukoregulace
Student interpretuje znalosti principů imunologické rekognice vlastních a cizích struktur na příkladech orgánově specifických a systémových nemocí
Student interpretuje imunologické znalosti hypersenzitivních mechanismů v patofyziologii atopických a alergických stavů
Student popíše vznik, projevy a důsledky remodelace srdce a cév
Student aplikuje znalosti o chronobiologii k vysvětlení různých typů fyziologických i jejich patofyziologických změn
Osnova
 • T1: Patofyziologie oběh. systému I – metabolismus myokardu - ateroskleróza – ischemická choroba srdce [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T2: Patofyziologie oběh. systému II - angina pectoris – akutní koronární syndromy – komplikace infarktu myokardu [Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.]
 • T3: Vymezení oboru patologická fyziologie - zdraví a nemoc - obecné příčiny nemocí - etiologie a patogeneze – syndrom/symptom s využitím tématu PF oběhového systému [[Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T4: Patofyziologie oběh. systému III – tlakové a objemové přetížení srdce (zejm. systémová arteriální hypertenze, srdeční vady, kardiomyopatie) - systolická a diastolická dysfunkce - remodelace myokardu - srdeční selhání [Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.]
 • T5: Patofyziologie dýchacího systému I – obstrukční nemoci (astma bronchiale a CHOPN) [Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.]
 • T6: Buňka / tkáň / orgán / mnohobuněčný organismus - regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk (nekróza vs. apoptóza v patofyziologickém kontextu), tkáňové poškození – cytokiny a chemokiny, akutní zánět, reakce akutní fáze - regenerace / reparace - hojení ran a jeho poruchy [Prof. RNDr. Monika Pávková-Goldbergová, PhD.]
 • T7: Patofyziologie dýchacího systému II – poruchy výměny plynů v plicích – kr. plyny, řízení ventilace – ventilačně-perfuzní nepoměr – hypoxická vazokonstrikce - syndromy respirační insuficience [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T8: Patofyziologie dýchacího systému III – poruchy cirkulace v plicích – plicní hypertenze - klasifikace plic. edémů – embolie – surfaktant a syndromy dech. tísně - vybraná restrikční onemocnění plic [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T9: Akutní zánět jako fyziol. obrana vs. chronický zánět jako patologický proces – příčiny, průběh, lokální vs. systémový, příklady v jednotl. lokalizacích, sepse, SIRS, MODS a šok [Prof. MUDr. Julie Dobrovolná, PhD.]
 • T10: Státní svátek
 • T11: Nádor jako systémová choroba - paraneoplastické syndromy – nádorová kachexie - akutní stavy v onkologii [Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.]
 • T12: Patofyziologie vylučovacího systému I – regulace glomerulární hemodynamiky – GFR a její stanovení – patologie glom. filtrační membrány – proteinurie, nemoci glomerulů (glomerulopatie a glomerulonefritidy) [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T13: Patofyziologie vylučovacího systému II – akutní a chronické selhání ledvin [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • T14: Patofyziologie vnitřní sekrece I – homeostáza, principy regulace a jejich poruchy - stresová reakce a stres jako patofyziologický fenomén [Prof. MUDr. Julie Dobrovolná, PhD.]
Literatura
  povinná literatura
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 s. ISBN 80-246-0051-X. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 9788024606750. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
  doporučená literatura
 • PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika. Patofyziologie v obrazech. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 stran. ISBN 9788021083233. info
  neurčeno
 • KUMAR, Vinay, Abul K. ABBAS a Jon C. ASTER. Robbins & Cotran pathologic basis of disease. 9th ed. Philadelphia: Saunders, 2015. xvi, 1391. ISBN 9780323266161. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
K úspěšnému absolutoriu patří účast na přednáškách a maximálně jedna neúčast v praktických cvičeních za semestr. Průběžná kontrola znalostí v praktických cvičeních je zcela v kompetenci vyučujících (zadávání esejí, testy apod.). K zápočtu budou předloženy adekvátně zpracované protokoly k jednotlivým praktickým cvičením.
Informace učitele
https://patfyz.med.muni.cz/
Vzhledem k momentální aktivitě epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a souvisejícím vládním, krajským a univerzitním opatřením budeme kombinovat formu výuky prezenční (praktická cvičení) s prezenční formou přednášky (do kapacity rozvrhované učebny) doplněnou jejím synchronním streamem. Materiály k výuce a další příp. zdroje budou, jak je zvykem, dostupné v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.