ZLHE0711p Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Veronika Chuchmová (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 7. 10. 15:30–18:00 B11/334, Čt 8. 10. 15:00–17:30 B11/334, Út 1. 12. 14:00–16:30 B11/334, Pá 18. 12. 14:00–16:30 B11/334, Po 11. 1. 14:00–16:30 B11/334
Předpoklady
ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOP0622p Orální patologie II -přednáška && ( ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. || ZLKZL051p Konzerv. zubní lék. I - před. ) && ( ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. || ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška ) && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Pre-rekvizity dle studijního řádu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen rozumět a interpretovat význam hlavních protektivních a rizikových faktorů a jejich podíl na ochraně a podpoře zdraví jednotlivce i populace, se zvláštním zaměřením na problematiku zubního lékařství. Bude chápat hlavní cíle a priority primární prevence v oblasti výživy a pohybové aktivity populace, omezení autoagresivního chování (kouření, abusus alkoholu a drog), a vytváření nerizikového a ergonomického pracovního prostředí. Bude znát markery profesionálních poškození klinicky se manifestující v dutině ústní. Na základě pochopení epidemického procesu šíření infekčních onemocnění bude schopen tvořit a aplikovat protiepidemické postupy ve své praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát hlavní rizikové faktory životního prostředí a způsobu života a jejich klinické projevy, včetně základních mechanismů působení.
- bude se orientovat ve faktorech, které mají pro zdraví protektivní význam.
- Bude schopen navrhnout účinná primárně preventivní opatření pro zmírnění či odstranění rizika, včetně těch, která jsou obsažena v doporučeních WHO.
- Bude umět způsoby získávání hlavních ukazatelů zdravotního stavu a jejich porovnávání se zahraničními daty.
- Bude mít znalosti o principech šíření infekčních onemocnění a učinných protiepidemických opatření.
Osnova
 • Hygiena, preventivní lékařství – rámec, cíle, hlavní principy. Determinanty zdraví, jejich kombinované působení a výsledný efekt. Prevence nemocí: základní druhy, cíle metody. Hlavní preventabilní rizikové faktory kardiovaskulárních a nádorových onemocnění.
 • Výživová doporučení. Potravinová pyramida. Specifické výživové faktory v ochraně a podpoře zubního zdraví, jejich přirozené zdroje.
 • Profesionální rizika a prevence nemocí z povolání: profesní rizikové faktory se specifickým zřetelem na zubní zdraví. Markery profesionální expozice v dutině ústní. Rtuť jako environmentální a profesionální riziko; příspěvek zubní lékařské péče k celkové expozici rtuti. Specifika zubní péče u těhotných. Profesní rizikové faktory ve zdravotnictví. Zásady ochrany zdraví pracujících na rizikových pracovištích.
 • Epidemiologie infekčních nemocí –obecná: Terminologie. Proces šíření nákazy v podmínkách jejich přirozeného výskytu. Způsoby přenosu, vnímavost organizmu, sporadický, epidemický, endemický výskyt infekcí. Přírodní faktory, sociálně ekonomické faktory. Globální epidemiologie. Prevence infekčních chorob. Obecné metody. Hlášení infekčních nemocí. Represivní opatření v ohnisku nákazy. Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace.
 • Epidemiologie - parenterálně přenosné nákazy.
Literatura
 • Provazník K aj.: Manuál prevence v lékařské praxi. 3. LF UK Praha, SZÚ Praha, 2003, 2004
 • CHLÍBEK, Roman. Očkování dospělých. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 455 stran. ISBN 9788020446244. info
 • MATOUŠKOVÁ, Ivanka a Eva SEDLATÁ JURÁSKOVÁ. Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 126 stran. ISBN 9788027100774. info
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231. info
Výukové metody
Přednášky, semináře. Nedílnou součástí je předmět "praktická cvičení".
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích. Kontrolní písemné testy z témat společných seminářů, ústní zkouška z preventivního lékařství a epidemiologie infekčních nemocí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLHE0711p