VLPS071 Posudkové lékařství

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Libuše Čeledová, PhD. (přednášející)
MUDr. Rostislav Čevela, PhD (přednášející)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
MUDr. Ivana Bogrová, PhD (cvičící)
MUDr. Petr Malenka, Ph.D. (cvičící)
Ivana Kamínková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. || VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška || VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. || VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. || VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
VSPF0622p && VSPA0622p && VSIP0622c && VLCP0622c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Minimum přihlášených - 10 studentů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je, aby si studenti osvojili základy posudkové problematiky, objasnili si podmínky vzájemné součinnosti ošetřujících a posudkových lékařů a získali zásadní poznatky o činnosti posudkové služby, které by jim pomohly v orientaci při řešení sociálních důsledků zdravotních postižení pacientů. Studenti získají informace o metodice posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, důchodového pojištění, sociálních služeb, dávek osobám se zdravotním postižením a pro účely sociálně právní ochrany dětí.
Osnova
  • Systém sociálního zabezpečení a zaměstnanosti v České republice, role a význam lékařské posudkové služby. Součinnost zdravotnických zařízení a lékařské posudkové služby. Základní pojmy posudkového lékařství. Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, základní životní potřeby, posudkově rozhodné skutečnosti zvládání základních životních potřeb. Principy a zásady posuzování stupně závislosti. Kompetence lékařské posudkové služby. Úloha ošetřujících lékařů. Sociální šetření. Nemocenské pojištění, základní pojmy nemocenského pojištění, druhy dávek, posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, úloha lékařské posudkové služby, úloha ošetřujících lékařů. Nejčastější příčiny dočasné pracovní neschopnosti, povinnosti a práva ošetřujících lékařů, povinnosti a práva pojištěnců, kontrola dodržování režimu práce neschopného pojištěnce, tiskopisy: Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, náhradní hlášení,Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschoposti nebo karantény. Důchodové pojištění, základní pojmy. Invalidní důchod, invalidita, stupně invalidity. Posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a invalidity. Úloha lékařské posudkové služby. Úloha ošetřujících lékařů. Pracovní schopnost, podmínky určování poklesu pracovní schopnosti, invalidní důchod v mimořádných případech. Základní pojmy. Konkrétní program výuky je uveden níže v oddílu Informace učitele.
Literatura
    doporučená literatura
  • ČELEDOVÁ, Libuše a Rostislav ČEVELA. Posudkové lékařství pro studenty lékařských fakult. Edited by Petr Brhel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 80 s. ISBN 978-80-210-5950-4.
  • ZVONÍKOVÁ, Alena, Libuše ČELEDOVÁ a Rostislav ČEVELA. Základy posuzování invalidity. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 357 s. ISBN 9788024735351. info
  • ČEVELA, Rostislav, Libuše ČELEDOVÁ a Alena ZVONÍKOVÁ. Posudkové lékařství : vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 143 s. ISBN 9788024732855. info
  • ČELEDOVÁ, Libuše a ČEVELA, Rostislav. Laskavý průvodce po sociálních dávkách. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2019. 253 s. ISBN 978-80-246-4410-3.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a samostudia. Praktický nácvik se uskuteční na terénním pracovišti posudkové služby- LPS Městské správy sociálního zabezpečení Brno, Gajdošova 7.
Metody hodnocení
Požadována je 75% účast ve výuce. K jednotlivým tématům probíhá skupinová diskuse. Předmět je ukončen udělením zápočtu.
Informace učitele
Výuka bude probíhat v 7 termínech v odpoledních hodinách od 14:00 h; semináře se konají podle zaslaného rozvrhu ve výukové místnosti Kliniky pracovního lékařství FN u sv. Anny v Brně na detašovaném pracovišti na Výstavní 17 (u Mendlova nám.)v 1.patře budovy. Hlavními tématy výuky v akad.škol.roce 2020/2021 jsou: 1. Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, tj. vše kolem dočasné pracovní neschopnosti. 2. Posuzování zdravotního stavu pro účely důchodového pojištění, tj. vše kolem invalidity. 3. Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb, posuzování zdravotního stavu pro účely dávek osobám se zdravotním postižením. 4. Praktika na LPS Městské správy sociálního zabezpečení Brno + posuzování zdrav. stavu pro účely zaměstnanosti, status osoby zdravotně znevýhodněné. Před zahájením výuky obdrží zapsaní studenti emailem výukové materiály. Zápočet se uděluje za účast ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 4x3 hodiny za semestr.
Praktická výuka probíhá na MěSSZ v Brně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.