SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6015/01: Po 12:00–13:50 učebna 33, H. Horká
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s průřezovými tématy v RVP. Pojmenovává hodnoty spojené s průřezovými tématy a konceptualizuje průřezová témata jako významné výchovné oblasti v současném vzdělávání. Ukazuje možnosti začlenění průřezových témat do kurikula. Studenti si poté vyberou jedno z průřezových témat, navrhnou, v seminární skupině realizují a poté vyhodnotí výchovně vzdělávací aktivitu v rámci tohoto tématu. Získají zpětnou vazbu od spolužáků a vyučujících a sami budou reflektovat tuto aktivitu, včetně návrhu možných alterací. Výstupem je také tvorba metodiky této aktivity. Nejlepší metodika bude nabídnuta k publikaci v časopisu Komenský.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
 charakterizovat průřezová témata RVP jako výchovná témata v kurikulu;
 pojmenovat hodnoty spojené s průřezovými tématy;
 navrhnout začlenění průřezových témat do ŠVP;
 navrhnout, realizovat a vyhodnotit dílčí aktivitu v rámci průřezových témat;
 vytvořit metodiku dílčí výchovné aktivity v rámci průřezového tématu.
Osnova
 • 1. Průřezová témata RVP jako odraz hodnot ve vzdělávání. Průřezová témata jako výchovná témata v současné škole. Hodnoty v průřezových tématech. Zařazení průřezových témat do kurikula.
 • 2. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Ukázky projektů a aktivit.
 • 3. Průřezové téma Výchova demokratického občana. Ukázky projektů a aktivit. Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Ukázky projektů a aktivit.
 • 4. Průřezové téma Multikulturní výchova. Ukázky projektů a aktivit.
 • 5. Průřezové téma Environmentální výchova. Ukázky projektů a aktivit.
 • 6. Průřezové téma Mediální výchova. Ukázky projektů a aktivit. 7. Realizace výchovně vzdělávací aktivity v rámci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Zpětná vazba, reflexe k aktivitě a k vytvořené metodice.
 • 8. Realizace výchovně vzdělávací aktivity v rámci průřezového tématu Výchova demokratického občana. Zpětná vazba, reflexe k aktivitě a k vytvořené metodice.
 • 9. Realizace výchovně vzdělávací aktivity v rámci průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Zpětná vazba, reflexe k aktivitě a k vytvořené metodice.
 • 10. Realizace výchovně vzdělávací aktivity v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova. Zpětná vazba, reflexe k aktivitě a k vytvořené metodice.
 • 11. Realizace výchovně vzdělávací aktivity v rámci průřezového tématu Environmentální výchova. Zpětná vazba, reflexe k aktivitě a k vytvořené metodice.
 • 12. Realizace výchovně vzdělávací aktivity v rámci průřezového tématu Mediální výchova. Zpětná vazba, reflexe k aktivitě a k vytvořené metodice. Shrnutí, reflexe semináře, sebereflexe.
Literatura
  povinná literatura
 • Gulová, L. (2012). Kompendium multikulturní výchovy: výukové materiály. Brno: Masarykova univerzita.
 • Demokracie versus extremismus: výchova k aktivnímu občanství. (2013). Praha: Asi-milování.
 • Šišková, T. (1998). Výchova k toleranci a proti rasismu: hry a cvičení pro žáky a studenty. Praha: Portál.
 • Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis.
 • Šmajs, J. (2014). O smiřování kultury s přírodou: čtyři rozhovory a tři dokumenty. Brno: Miloš Vávrů.
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido, 2007, 157 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2. info
  doporučená literatura
 • Hudson, R. A. (Ed.). (1999). The sociology and psychology of terrorism: Who becomes a terrorist and why? Washington: Library of Congress.
 • Binka, B. (2008). Environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita.
 • Šalamounová, Z. (2015). Když to bylo ve zprávách, musí to být pravda: jak ve výuce interpretovat novinové zprávy. Komenský, 140(4), 55−57.
 • Lojdová, K. (2013). Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě. Komenský, 137(3), 34−37.
 • Vidláková, J. (2011). Hlas žáků jako součást jejich participace na životě školy (Disertační práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/40185/ff_d/
 • Charvát, J. (2007). Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál.
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Socializace do subkultury skinheads. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, 1., s. 141-150. ISSN 1211-6971. URL info
Výukové metody
projekty, reflexe, diskuse
Metody hodnocení
Realizace a reflexe vybrané výchovně vzdělávací aktivity, tvorba metodiky k této aktivitě. Nejlepší metodika bude nabídnuta k publikaci v časopisu Komenský.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6015