SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6020/01: St 11:00–12:50 učebna 41, M. Košatková, M. Kurowski
SZ6020/02: St 9:00–10:50 učebna 41, M. Košatková, M. Kurowski
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 43/44, pouze zareg.: 1/44, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/44
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Seminář nabídne teoretický a metodický vhled do problematiky vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Studenti získají přehled o možnostech zapojení žáků s OMJ do běžné výuky a pochopí principy podpůrných opatření, která dává česká školská legislativa k dispozici. Osvojí si i základní kompetence spojené s metodickými přístupy umožňujícími toto zapojení žáků s OMJ. Důraz bude kladen především na interaktivní metody výuky a metody aktivizující studenty ke spolupráci. Studenti se budou orientovat v existujících materiálech pro praxi, budou schopni využívat různé zdroje informací a kriticky je reflektovat.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět: • popsat cílové skupiny žáků s OMJ a představit tuto problematiku v kontextu České republiky • orientovat v základních principech inkluzivního vzdělávání a tyto principy kriticky reflektovat • orientovat se v systému podpůrných opatření, v alternativních přístupech podpory žáků s OMJ (popř. v alternativách klasifikace žáků s OMJ) • charakterizovat instituce a organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání žáků s OMJ • aktivně využívat podpůrné informační a metodické materiály
Osnova
  • 1. Migrace, cizinci v České republice 2. Inkluze ve vzdělávání: cizinci a vzdělávání v ČR 3. Začlenění žáka s OMJ do vzdělávacího systému v ČR (zařazení do ročníku, IVP, podpora asistenta) 4. Multikulturní výchova aneb začlenění žáka s OMJ do třídního kolektivu 5. Čeština jako druhý jazyk 6. Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem (praktické tipy ke konkrétním předmětů) 7. Příklady dobré praxe, odborná literatura a metodické materiály
Literatura
  • • KOSTELECKÁ, Yvona a kol. Žáci-cizinci v základních školách – Fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Univerzita Karlova, 2013.
  • • Kolektiv autorů. Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení. Praha: META, o.p.s., 2014. (dostupné zde: http://meta-ops.cz/sites/default/files/pp_blok_web_final_1.pdf)
  • • Jazyková a kulturní rozmanitost. Goethe-Institut, Praha 2012.
  • • ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra; ŠKODOVÁ, Svatava.: Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole. MŠMT, Praha 2012. Dostupné z .
Výukové metody
workshop
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětu je žádoucí aktivní účast na výuce a splnění jednoho písemného výstupu: reflexe rozhovoru s člověkem jiného etnika/ národnosti.
Informace učitele
Další literatura: • RADOSTNÝ, Lukáš. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. 1. vyd. Praha: Meta - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011, 76 s. ISBN 978-80-254-9175-1. (Dostupné také zde:http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf) • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 3. Praha: Portál, 2011, 207 s. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-262-0044-4. • MOREE, Dana. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. 1st ed. Praha: Člověk v tísni, 2008, 110 s. ISBN 978-80-86961-61-3. (dostupné zde: http://www.mezikulturnidialog.cz/res/data/011/001326.pdf) • JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ, Jana OBROVSKÁ a Adéla SOURALOVÁ. Etnická rozmanitost ve škole: stejnost v různosti. Vydání první. Praha: Portál, 2015, 255 stran. ISBN 9788026207924.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6020