SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michaela Stoilová (přednášející)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. František Trapl, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6022/01: každé sudé úterý 14:00–17:50 učebna 24, F. Trapl
SZ6022/02: každé liché úterý 14:00–17:50 učebna 24, F. Trapl
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/48, pouze zareg.: 1/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/48
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výchova k hodnotám jako nedílná součást výchovy člověka, prostřednictvím aktivního vystoupení v seminářích si studenti uvědomují vlastní hodnoty a hodnoty svých kolegů, tématem je rovněž hodnotová orientace dospívající generace v kontextu současného světa. V rámci seminářů si studenti osvojí různé přístupy k tématu hodnot a jejich možné implementace do pedagogických činností.
Výstupy z učení
Každý student si zpracuje svoje vidění světa prostřednictvím vlastních hodnot nebo hodnoty a v libovolné formě nebo metodě s těmito hodnotami pracuje v rámci svého vystoupení v semináři. Součástí je diskuse k tématům. Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s tématem hodnot v kontextu pedagogické práce.
Osnova
 • I. Každý student si zpracuje svoje vidění světa prostřednictvím vlastních hodnot nebo hodnoty a v libovolné formě nebo metodě s těmito hodnotami pracuje v rámci svého vystoupení v semináři. Součástí je diskuse k tématům.
 • II. Práce ve skupinách – studenti se rozdělí do skupin a zpracují výzkumné šetření na téma hodnot vybrané skupiny lidí – prezentace v semináři podle dohody. Analýza drobného výzkumného šetření bude vložena do ISu.
 • III. Výstupem z předmětu je esej zaměřená na témata, která se vztahují k hodnotám, k vlastnímu žebříčku hodnot, případně se lze na pěti a více stranách zamýšlet nad hodnotami v kontextu současné doby. Dalším úkolem je recenze na jakékoliv dílo, které řeší téma vztahující se k hodnotám, ke smyslu života; rozbor recenzí bude součástí semináře.
Literatura
  doporučená literatura
 • SANDEL, Michael J. Spravedlnost: co je správné dělat. Translated by Tomáš Chudý. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, 303 stran. ISBN 9788024630656. info
 • VALACH, Milan. Sociální spravedlnost. ČR: OSBL, 2010, 8 s. ISSN 1213-1792. URL info
 • DOROTÍKOVÁ, Soňa. Filosofie hodnot : problémy lidské existence, poznání a hodnocení. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998, 162 s. ISBN 808603979X. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996, 213 s. ISBN 8071131695. info
 • VELEHRADSKÝ, Antonín. Hodnocení a hodnoty v činnosti člověka. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1978, 182 s. URL info
Výukové metody
Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je aktivní vystoupení v semináři. Předmět je ukončen závěrečnou rozpravou; studenti si připraví na předposlední seminář krátký vstup, zamyšlení, případně přinesou „předmět, myšlenku, nápad“ , o nichž se domnívají, že by mohl přispět ke „zlepšení světa“.
Metody hodnocení
final (group) project
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6022