SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Létalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Oksana Yuriyivna Stupak, Ph.D., DrSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6120/01: Po 9:00–10:50 učebna 55, H. Horká
SZ6120/02: Po 11:00–12:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6120/03: Po 13:00–14:50 učebna 55, O. Stupak
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6118 Učíme (se) v kruhu )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 68 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 65/68, pouze zareg.: 0/68, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/68
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s různými typy situací, ve kterých vyučující přistupuje k žákům výchovně. Prostřednictvím relevantních teoretických konceptů, výsledků výzkumů a kurikulárních dokumentů, které se vztahují k výchovné složce práce učitele, budou studenti seznámeni s dynamikou, možnými příčinami i řešeními nevhodného chování ve školním prostředí. Těžiště semináře spočívá v praktické aplikaci osvojených teoretických poznatků. Za pomocí kazuistik se studenti obeznámí s technikami a postupy, které jsou klíčové pro zvládnutí problémových situací ve třídě. Jednotlivé techniky budou studenti trénovat v rámci modelových situací ve skupinách
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- Charakterizuje význam výchovné složky práce učitele
- Hodnotí a srovnává různé výchovné strategie
- Identifikuje situace ve třídě, které vyžadují učitelovu výchovnou intervenci
- Rozklíčuje dynamiku problémového chování žáků a navrhuje možná řešení různých výchovných situací
- Uvažuje a diskutuje o nástrojích, jimiž jako učitel může ovlivňovat klima třídy a předcházet nežádoucím projevům chování žáků
- Posoudí kazuistiku žáka a navrhne možné výchovné přístupy a řešení, která podloží adekvátními argumenty
- Formuluje vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí učitelské profesi, z něhož je patrný kritický přístup k nastudovaným odborným zdrojům
Osnova
 • 1. Výchova v práci učitele
 • 2. Sociální a osobnostní rozvoj třídy, techniky práce se třídou
 • 3. Výchovné oblasti v kurikulu jako nástroj k rozvíjení postojů a hodnot
 • 4. Etická výchova v kurikulu základní školy
 • 5. Prostředky výchovné práce. Metodické pokyny MŠMT
 • 6. - 7. Práce s pravidly ve třídě, neklid ve třídě, vyrušování
 • 8. - 9. Projevy a příčiny nevhodného chování žáků
 • 10. Průřezová témata RVP ZV jako nástroj k rozvíjení postojů a hodnot
 • 11. Řešení výchovných situací – principy a postupy
 • 12. Shrnutí, prezentace studentských pojetí výchovy a reflexe semináře
Literatura
 • ROGERS, Bill. Classroom behaviour: a practical guide to effective teaching, behaviour management and colleague support. 4. vyd. Los Angeles: SAGE, 2015. 324 s. ISBN 978-1-4462-9533-5.
 • SVOBODA, Jan a Leona JOCHMANNOVÁ. Krizové situace výchovy a výuky. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 211 stran. ISBN 9788073879358.
 • KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ a Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála, 2008. 286 stran. ISBN 9788090403000.
 • HOLEČEK, Václav. Aplikovaná psychologie pro učitele. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 109 s. ISBN 8070828099.
 • BRÉDA, Jiří, Robert ČAPEK, Eva DANDOVÁ a Jitka KENDÍKOVÁ. Třídní učitel jako kouč. 1. vyd. Praha: Raabe, 2017. 125 s. ISBN 978-80-7496-293-6.
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vydání první. Praha: Portál. 289 stran. ISBN 8071780146. 1994. info
Výukové metody
Znalostní zakotvení v tématu, skupinová diskuse, práce ve dvojicích, práce ve skupinách, práce s odbornou literaturou, rozbor kazuistik, nácvik řešení modelových situací
Metody hodnocení
- 80% účast v semináři
- Pravidelná příprava na výuku, studium doporučené literatury
- Aktivní participace v semináři
- Odevzdání zadaného seminárního úkolu
Informace učitele
Zadání seminárního úkolu:
1. krok:


• Na základě svých zkušeností popište nevhodné/problémové chování žáka/žáků – aktéry, průběh, podmínky, kontext … co se stalo?


2. krok:


• Analyzujte možné příčiny takového jednání… proč se to stalo?


3. krok:


• Uveďte řešení situace, které jste zažil/a jako žák/žákyně, student/studentka, učitel/učitelka. K uvedenému řešení zaujměte stanovisko. Navrhněte Váš vlastní způsob řešení a zdůvodněte … jak byla situace řešena/ jak mohla být řešena?

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6120