VH_01a Úvod do hudební vědy

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Propedeutická přednáška seznamuje posluchače, kteří začínají studovat hudební vědu, se základy obecného vědosloví (definice a klasifikace věd, Kuhnova teorie vědních paradigmat) i se specifickými vědoslovnými a metodologickými otázkami muzikologie (klasifikace muzikologických disciplín, historická a systematická hudební věda, interdisciplinární vazby muzikologie, hudba a univerzum hudby jako předmět muzikologie, metody oborově specifické i převzaté z jiných oborů). Vyložena je též historie oboru včetně jednotlivých disciplín a fyziognomie hlavních badatelských škol (české země, mimočeský terén). Zvláštní pozornost je věnována produkci českých muzikologů.
Osnova
 • Plán přednášek
 • I.
 • Úvod
 • Muzikologické propedeutiky
 • Organizace výuky muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Jan Racek: Methoda, smysl a poslání vědeckého studia. In: Úvod do studia hudební vědy. Praha 1949, str. 9 - 23. II.
 • Obecně k vědě, její metodologii a terminologii
 • Hudební věda jako disciplína z hlediska vědosloví a tzv. klasifikace věd
 • Interdisciplinární vztahy hudební vědy k jiným vědním oborům Předmět, metody a cíle hudební vědy
 • Kuhnova teorie paradigmat
 • Literatura ke studiu:
 • Jiří Fukač, Jiří Vysloužil: Muzikologie. In: SČHK. Praha 1997, str. 584-591.
 • III.
 • Vymezení termínu hudba a musica, definice, terminologické otázky Literatura ke studiu:
 • Jiří Fukač, Ivan Poledňák: Termín a pojem hudba jako problém. In: Hudba a její pojmoslovný systém. Studie ČSAV č. 14, 1981. Praha, Academia 1981, str. 9 až 26.
 • IV. K dějinám světové muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Vznik a vývoj muzikologie jako moderní vědy. In: kolektiv autorů: Hudební věda I. Praha 1988, str 70-135.
 • V. K dějinám české muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Česká hudební věda po roce 1945. In: kolektiv autorů: Hudební věda I. Praha 1988, str.217-259.
 • VI.
 • Pokusy o systematiku muzikologických disciplín
 • Literatura ke studiu:
 • Systematiky hudobnej vedy. In: Elschek, Oskar: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava 1984, str. 17-60.
 • VII.
 • Aspektové disciplíny muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Otakar Hostinský: Umění a společnost. (výběr). In: Hostinský, Otakar: Studie a kritiky. Praha 1974, str. 199-226.
 • VIII.
 • Syntetizující disciplíny muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Vladimír Helfert: Periodizace dějin hudby. Příspěvek k otázce logiky hudebního vývoje. In: Musikologie I, 1938, str. 7-26. Nově přetištěno: Helfert, Vladimír: Vybrané studie I. O hudební tvořivosti. František Hrabal (ed.). Praha 1970, str. 355-384.
 • IX.
 • Nově se krystalizující disciplíny muzikologie
 • Prakticko-aplikační vyústění muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Theodor W. Adorno: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi sluchu. In: Divadlo 1964, č. 1, 2
 • X.
 • Nejdůležitější osobnosti světové a české muzikologie
 • Muzikologické instituce univerzitního a mimouniverzitního typu
 • Literatura ke studiu:
 • Jiří Vysloužil: Die musikwissenschaftliche Kolloquien in Brünn in den Jahren 1966-1989. In: Prof. Jiří Fukač Festschrift. Hradec Králové/Náchod 1998, str. 168-174.
Literatura
 • POLEDŇÁK, Ivan a Jiří FUKAČ. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. 146 s. ISBN 8070674962. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 1, Dějiny hudební vědy ; Teorie hudební vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 2, Disciplíny hudební vědy. Část 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • Hudební věda. 3, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : hudebně vědecká dokumentace. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s. info
 • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Hudba a její pojmoslovný systém : otázky stratifikace a taxonomie hudby. Praha: Academia, 1981. info
 • FUKAČ, Jiří. O studiu hudební vědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 202 s. info
Výukové metody
Přednášky; diskuse; domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou formou písemného testu.
Informace učitele
Další literatura:
Hugo Riemann: Einführung in die Musikwissenschaft (Leipzig 1908)
Guido Adler: Methode der Musikgeschichte (Leipzig 1919)
Jan Racek: Úvod do studia hudební vědy (Praha 1949)
Jozef Kresánek: Úvod do systematiky hudebnej vedy (Bratislava 1980)
Oskár Elschek: Hudebná veda súčasnosti (Bratislava 1984)
Joseph Kerman: Musicology (London 1985)
Nicole Schwindt-Gross: Musikwissenschafliches Arbeiten (Kassel 1992)
Fukač, Jiří, Vysloužil, Jiří, Macek, Petr (ed.): Slovník české hudební kultury. Praha 1997.
Kol. autorů: Hudební věda I., II, III. Praha 1988.
DAHLHAUS, CARL (ed.): Einführung in die systematische Musikwissenschaft. Laaber 1988.
KERMAN, JOSEPH: Musicology. London 1985.
ELSCHEK, OSKÁR: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava 1984.
KRESÁNEK, JOZEF: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava 1980.
RACEK, JAN: Úvod do studia hudební vědy. Praha 1949.
Příslušná hesla v hlavních muzikologických encyklopediích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.