VH_01b Hudební historiografie

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 N41
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. &&(( VH_03a Dějiny hudby I. ) || ( VH_801a Dějiny hudby I. A )&&( VH_802a Dějiny hudby II. A ))&& VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza && VH_11a PVH
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou na konci kurzu schopni:
definovat základní pojmy z oblasti metodologie historického výzkumu;
vysvětlit základní pojmy, postupy a metody kritiky pramenů;
charakterizovat hlavní žánry hudební historiografie;
identifikovat základní metodologické pozice významných reprezentantů hudební historiografie;
zařadit hlavní historiografické koncepce do historického kontextu vývoje humanitních věd a hudební vědy;
aplikovat teoretické koncepty na metodologickou analýzu konkrétních textů z oblasti hudební historiografie.
Osnova
 • Vymezení hudební historiografie, její místo mezi muzikologickými disciplinami.
 • Obecná historiografie (vnímání historického času a filozofie dějin, historiografie jako věda, historismus a metodologické charakteristiky historiografie)
 • Dějiny hudební historiografie (světová, česká)
 • Metodologické problémy hudební historiografie (autonomie a heteronomie dějin hudby, periodizace dějin hudby, hodnotové soudy a hodnocení, pokrok a vývoj v dějinách hudby)
 • Edice pramenů (kritika pramenů, typy edic, hudební filologie)
 • Žánry hudební historiografie (všeobecné dějiny hudby, národní dějiny hudby, biografie a monografie, sociální dějiny hudby, dějiny recepce, feminismus)
 • Osobnosti české hudební historiografie (Nejedlý, Helfert)
 • Koncepce a metodologické problémy dějin hudby českých zemí (česká hudba, hudba v Čechách a na Moravě)
 • Stav bádání a perspektivy v hlavních oblastech hudebně historického výzkumu v českých zemích
Literatura
  povinná literatura
 • Černý, Miroslav K. - Fukač, Jiří: 'Hudební historiografie', in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 306-314.
 • Vysloužil, Jiří: Moravská hudba, in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 571-573.
 • Solomon, Maynard: 'Biography', Grove Music Online ed. L. Macy , http://www.grovemusic.com.
 • Vysloužil, Jiří - Fukač, Jiří: Hudba Němců z českých zemí, in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 287-289.
 • Stanley, Glenn: 'Historiography', Grove Music Online ed. L. Macy , http://www.grovemusic.com.
 • Vysloužil, Jiří - Fukač, Jiří: Česká hudba, in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 124-127.
 • Vysloužil, Jiří - Fukač, Jiří: Sudetendeutsche Musik, in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 884-885.
 • Střítecký, Jaroslav - Hanzal, Josef: Předmulva k výboru Zdeněk Nejedlý, Umění staré a nové, Praha 1978, s. 5-37.
 • PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana Brno. Akademické nakladatelství CERM a Nakladatelství NAUMA, 2003. 232 s. Edice Osobnosti, sv. 20. ISBN 80-7204-284-X. info
 • Kritika hudebního textu :metody a problémy hudební filologie. Edited by Maria Caraci Vela - Alena Jakubcová - Angela Romagnoli - Jiří Kroup. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 457 s. ISBN 80-85917-57-2. info
 • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 2., přepracované a doplněné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 260 s. ISBN 80-244-0285-8. info
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8. info
 • OTTLOVÁ, Marta a Milan POSPÍŠIL. Bedřich Smetana a jeho doba :vybrané studie. Praha: Lidové noviny, 1997. 144 s. ISBN 80-7106-256-1. info
 • ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu : archetypy a opakování [30632]. Praha: ISE, 1993. ISBN 80-85241-51-X. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 1, Dějiny hudební vědy ; Teorie hudební vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • Hudební věda. 3, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : hudebně vědecká dokumentace. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s. info
 • HELFERT, Vladimír. O hudební tvořivosti [13302/1]. Praha, 1970. info
 • HELFERT, Vladimír. Tvůrčí rozvoj Bedřicha Smetany : preludium k životnímu dílu. 2. vyd., 1. vyd. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 150 s. : p. info
 • HELFERT, Vladimír. Státní hudebně-historický ústav. V Praze: Hudební matice Umělecké besedy, 1945. info
 • HOSTINSKÝ, Otakar. Bedřich Smetana : a jeho boj o moderní českou hudbu : vzpomínky a úvahy. Edited by Bohuslav Hostinský. 2., dopl. vyd. V Praze: Jan Laichter, 1941. xix, 502 s. info
 • BERNHEIM, Arnošt. Úvod do studia dějepisu [Jan Laichter, 1931]. V Praze: Jan Laichter, 1931. 190 s. info
  doporučená literatura
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 8020702067. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
 • Dějiny české hudební kultury, 1890/1945. [D] 2, 1918/1945. Praha: Academia, 1981. info
 • Dějiny české hudební kultury, 1890/1945. [D] 1, 1890/1918. Praha: Academia, 1972. info
 • Dějiny české hudební kultury, 1890/1945. [D] 1, 1890/1918. Praha: Academia, 1972. info
 • BEK, Josef [hudební vědec]. Československá vlastivěda. D. 9, Umění. Sv. 3, Hudba. Praha: Horizont, 1971. info
 • NEJEDLÝ, Zdeněk. Richard Wagner : zrození romantika. Edited by Jaroslav Jiránek. 2. vyd., (1. v SHV). Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961. 466 s. : p. info
 • NEJEDLÝ, Zdeněk. Bedřich Smetana. Kn. 7, Ve společnosti. 2. vyd., (v nakl. Orbis vyd. Praha: Orbis, 1954. 774 s., [2. info
 • HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích : Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916. info
 • NEJEDLÝ, Zdeněk. Česká moderní zpěvohra po Smetanovi. V Praze: J. Otto, 1911. 364 s. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů, diskuse, domácí úkol.
Metody hodnocení
Esej, písemný test.
Informace učitele
Přesný rozpis povinné literatury podle jednotlivých témat a termínů je uveden v agendě Studijní materiály v IS. Tuto literaturu musí studenti vždy prostudovat předem. Většina literatury bude vložena v elektronické podobě do IS.
Závěrečná zkouška probíhá písemně. Během semestru jsou vyžadovány další písemné práce. Výuka má formu přednášky spojené se cvičením, účast na cvičení je povinná. Další povinnosti: Předložení recence cizojazyčné biografické monografie o skladateli či jiném hudebníkovi v délce 5000 znaků včetně mezer ( 500 znaků). Zpracování probíhá v těchto termínech: Písemné elektronické podání návrhu prostřednictvím IS do 15.3. Předložení textu elektronicky prostřednictvím IS do 30.4.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/VH_01b