KR015 Klasická řečtina pro neoborové studenty III

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
KR014 Klasická řečtina II
Gramatika probíraná v řečtině I a II (KR013 a KR014).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pokračování výkladu normativní mluvnice attického dialektu staré řečtiny. Hlavním cílem kurzu je rozšířit znalost starořecké gramatiky o další morfologické (jmenné i slovesné) a syntaktické kategorie, aby bylo možno přejít k překladu neupravených originálních textů. Studenti jsou vybízeni a vedeni k tomu, aby používali pomůcky pro práci s řeckými texty (elektronické slovníky, databáze, seznamy nepravidelných sloves, gramatiky).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zcela se orientovat v systému řeckých substantiv a adjektiv;
- najít jakékoli řecké substantivum ve slovníku;
- rozumět systému řeckých participií a umět je adekvátně překládat do češtiny;
- chápat princip kontrakce samohlásek;
- rozeznat a určovat stažená slovesa;
- chápat funkci řeckého konjunktivu;
- analyzovat delší řecká souvětí a poznat druhy vedlejších vět;
- vysvětlit použití jednotlivých gramatických jevů v konkrétních větách;
- za pomoci slovníku porozumět originálnímu řeckému textu.
Osnova
 • 1. Pasivní aorist a futurum.
 • 2. Soustava řeckých participií.
 • 3. Skloňování participií.
 • 4. Participiální konstrukce, adekvátní překlad řeckých participií.
 • 5. Principy kontrahování samohlásek.
 • 6. Stažená slovesa.
 • 7. III. deklinace: s-kmeny (substantiva, adjektiva, vlastní jména).
 • 8. III. deklinace: vokalické kmeny, diftongické kmeny.
 • 9. Konjunktiv: tvoření.
 • 10. Použití a význam konjunktivu.
 • 11. Přehled vedlejších vět s konjunktivem.
Literatura
  povinná literatura
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 288 s. ISBN 8070212837. 1998. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
  doporučená literatura
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena. 1181 s. 1892. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press. ISBN 0-674-36250-0. 2002. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
  neurčeno
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.]. 135 s. 1988. info
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • MENGE, H. Repetitorium der griechischen Syntax. Wolfenbüttel, 1914. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení (gramatická cvičení), četba řeckých textů, opakování. Během semestru je student povinen plnit domácí úkoly a aktivně se účastnit seminářů.
Metody hodnocení
Při výuce je vyžadováno aktivní zapojení studenta včetně domácí přípravy. Zápočet se uděluje na základě úspěšného písemného testu (70% úspěšnost). Protože stěžejní částí testu je překlad souvislého neznámého neupraveného starořeckého textu, je nezbytné, aby se student orientoval i v gramatice předcházejících semestrů. Na text navazují gramatická cvičení: morfologické určování jmenných i slovesných tvarů, rozpoznání probraných syntaktických struktur
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=799
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.