G9731 Nerostné suroviny Moravy a Slezska

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 11. 10. 12:00–14:00 G2,02003, Pá 15. 11. 10:00–16:00 Gs,-1011, Pá 6. 12. 9:00–10:00 G1,01004
Předpoklady
! G9730 Nerostné suroviny Moravy a Sl. &&! G9731k Nerostné suroviny Moravy a Sl. &&( PROGRAM ( D - GE4 )|| G5060 Ložisková geologie I || G5061 Ložisková geologie || G5061k Ložisková geologie ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Geneze a stavba ložisek rud, nerud a kaustobiolitů, regionální geologie ČR, historická a stratigrafická geologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem je ukázat nejdůležitější zdroje nerostných surovin v regionu a vysvětlit hlavní příčiny jejich distribuce.
Výstupy z učení
Student je schopen diskutovat historický a současný význam regionálních zdrojů nerostných surovin, udělat přehled o genetických typech surovin v oblasti, jejich geologické stavbě a vysvětlit závislost na vývoji geologických jednotek, příp. metalogenetických jednotkách.
Osnova
 • 1. Historie dobývání nerostných surovin na Moravě.
 • 2. Ropa, zemní plyn
 • 3. Uhlí, uran
 • 4a. Významnější výskyty a historická ložiska rud, subekonomické zdroje (Fe, Pb-Zn, Cu, Au, Ag), subprovincie a metalogenetická pásma.
 • 4b. Ekonomicky a nebo metalogeneticky významné endogenní mineralizace (Zlaté Hory, povariské polymetalické mineralizace)
 • 5. Ložiska průmyslových minerálů a hornin - sádrovec, vápenec, břidlice, grafit.
 • 6. Ložiska stavebních surovin - kámen, štěrkopísky, sprašové zeminy, břidlice.
 • 7. Geologické aspekty rozšíření rud, průmyslových nerostů a kaustobiolitů v regionu.
Literatura
 • CHANG, Luke L. Y. Industrial mineralogy : materials, processes, and uses. New Jersey: Upper saddle river, 2002. viii, 472. ISBN 0-13-917155-X. info
 • KRAUS, Ivan a Miloš KUŽVART. Ložiska nerud. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. 228 s. info
 • BERNARD, Jan Hus a Zdeněk POUBA. Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 320 s. : i. info
 • DOPITA, Miloslav, Václav HAVLENA a Jiří PEŠEK. Ložiska fosilních paliv. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 263 s. info
Výukové metody
přednáška, cvičení - demonstrace typických surovin, vyhodnocování jejich znaků
Metody hodnocení
praktické přezkoušení-diskuse o regionálních aspektech, písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
V kurzu jsou průběžně demonstrovány typické vzorky surovin a geologické profily ložisky.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G9731