PdF NAJ2vk Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-AJ2 Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ z anglického jazyka se skládá ze 3 složek: lingvistické, literární a didaktické. Ve všech případech je součástí hodnocení i úroveň mluveného projevu studenta. Zkouška vychází z prostudované literatury a je odbornou diskuzí, během které studenti prokáží schopnost argumentace a konfrontace různých názorů a nastíní možnosti aplikace získaných poznatků a dovedností ve své pedagogické praxi.
Ústní zkouška z lingvistiky, která vychází ze studia odborné lingvisticky zaměřené literatury, prokazuje schopnosti studentů posoudit a představit názory odborníků, porovnat je s vlastními poznatky a zdůvodnit své postoje k dané tematice. Studenti povinně prostudují vybrané odborné publikace z vymezených oblastí lingvistiky (odpovídajících studovaným povinným předmětům lingvistického zaměření) a během odborné diskuse předvedou schopnost argumentace a konfrontace různých názorů a nastíní možnosti aplikace získaných poznatků ve své pedagogické praxi.
Další informace jsou dostupné na http://katedry.ped.muni.cz/anglictina/current-students/ucitelstvi-pro-zs/state-exam-format/linguistics-necessary-publications.
Okruh 1 – Základní směry v obecné lingvistice. Základní lingvistické pojmy. Lingvistické disciplíny a přístupy k analýze jazyka. Diversifikace a vývoj anglického jazyka.
Okruh 2 – Lingvistické teorie a specifické analytické přístupy ke studiu jazykových jevů.
Okruh 3 – Základní charakteristika jednotlivých lingvistických disciplín z hlediska profese učitele anglického jazyka.

Při ústní zkoušce z literatury student prokáže schopnost kritické analýzy a nezávislé argumentace v rámci širšího teoretického zázemí na základě rozboru konkrétního literárního textu z období po r. 1945. Úkolem studenta je prezentovat původní, avšak odborně podložený argument na základě autonomní práce s textem a obhájit jej v následné diskusi, která dokládá studentovu čtenářskou a jazykovou erudici a schopnost aplikace, prohloubení, rozvíjení a propojování nabytých znalostí.

Zkouška z didaktiky vychází z tematických okruhů, které propojují teoretické znalosti studentů s jejich pedagogickou zkušeností. Studenti ke zkoušce povinně prostudují základní didaktickou literaturu (povinná literatura u všech didakticky orientovaných povinných předmětů) a předloží portfolio prokazující praktickou aplikaci teoretických poznatků i sebereflektivní kompetenci. U zkoušky jsou příklady materiálů z portfolia užívány k ilustrování diskutované problematiky. Velký důraz je kladen na propojování teorie a praxe.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ve vedlejším studijním plánu se diplomová práce nepíše.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ9101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1P
PdF:AJ9102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ9201Lexikologie O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 1P
PdF:AJ9202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ9301Současná britská literatura a společnost Z. Janíkk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ9302Současná americká literatura a společnost Z. Janíkk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 2P
PdF:AJ9303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 3P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ9401Didaktika anglického jazyka 1A S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1Z
PdF:AJ9402Didaktika anglického jazyka 1B S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 2Z
PdF:AJ9403Didaktika anglického jazyka 2A S. Hanušovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 3Z
PdF:AJ9404Didaktika anglického jazyka 2B S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:AJ6005Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:AJ6006Učitelská praxe 3 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů