PdF NVZ2vk Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Studium vedlejšího programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z výchovy ke zdraví s didaktikou. Ta se skládá z části biomedicínské, části společenskovědní a části didaktické. V části biomedicínské a části společenskovědní si student/ka vylosuje tematické okruhy a odpovídá na dílčí otázky uvedené ve vylosovaných okruzích. Tematické okruhy státní zkoušky jsou zveřejněny na stránkách katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
Pro oblast didaktiky je důležité, aby student/ka propojoval poznatky ze studia odborné literatury se svou dosavadní pedagogickou zkušeností, dokázal obojí kriticky zhodnotit a využít při formulaci vlastních přístupů k řešení oborově didaktické problematiky. Didaktickou připravenost prokazuje formou obhajoby didaktického projektu. Téma projektu si student/ka vybírá ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví pro obor Výchova ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Student/ka si promyslí didaktickou transformaci tématu a koncipuje její konkrétní realizaci ve vyučovacím procesu.
Státní zkouška je hodnocena dvěma známkami: z pedagogiky a psychologie a z výchovy ke zdraví s didaktikou. Hodnocení probíhá podle sady kritérií, které jsou studentům známy.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Rámcové tematické okruhy diplomových prací v programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy:

Implementace výchovy ke zdraví do školní praxe;
Rozvoj zdravotní gramotnosti dětí a dospívajících;
Implementace první pomoci do školní praxe;
Psychodidaktika výchovy ke zdraví, pedagogický konstruktivismus ve výchovy ke zdraví;
Školní vzdělávací programy a výchova ke zdraví;
Optimalizace výuky výchovy ke zdraví.

Příklady obhájených diplomových prací:

Modelové uspořádání obsahu základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví
Diplomová práce Bc. Zdenka Brázdová,7. 2. 2011, archiv: http://is.muni.cz/th/136438/pedf_m/

Znalosti a postoje žáků 2. stupně vybraných ZŠ ke kouření tabáku
Diplomová práce Bc. Kateřina Vývodová, 30. 5. 2011, archiv: http://is.muni.cz/th/209935/pedf_m/

Využití projektové výuky k informovanosti žáků základní školy v oblasti problematiky genderu
Diplomová práce Bc. Lenka Říhová, 28. 5. 2012, archiv: http://is.muni.cz/th/209920/pedf_m/

Návrh výuky genetiky v přírodopisu a výchově ke zdraví
Diplomová práce Bc. Hana Byrtusová, 29. 5. 2013, archiv: http://is.muni.cz/th/284031/pedf_m/

Výukový program asistované reprodukce pro žáky druhého stupně ZŠ
Diplomová práce Bc. Ivana Řehořková, 29. 5. 2013, archiv: http://is.muni.cz/th/264997/pedf_m/

Výchova k odpovědnosti a etickému vztahu ke zvířatům u žáků na 2. stupni základní školy
Diplomová práce Bc. Michaela Havlíková, 7. 6. 2017, archiv:
Archiv: http://is.muni.cz/th/397218/pedf_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkM11Alternativní léčebné metody J. Slaná Reissmannovák 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:VZkM13Osobnostní a sociální rozvoj A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:VZkM21První pomoc ve školním prostředí J. Slaná Reissmannovázk 0/0/1 12 hodin.5 2P
PdF:VZkM22Sociálně patologické jevy A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.3 2P
PdF:VZkM23Právo pro učitele výchovy ke zdraví J. Dudovák 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:VZkM33Podpora psychického zdraví E. Řehulkak 0/0/.3 4 hodiny.2 3P
PdF:VZkM34Zátěžové, ohrožující a krizové situace E. Řehulkak 0/0/.7 8 hodin.3 3P
PdF:VZkM41Aktuální témata výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/0/.7 8 hodin.3 4P
PdF:VZkM43Internacionalizace ve výchově ke zdraví V. Mužíkz 0/0/01 4-
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkM12Didaktika výchovy ke zdraví 1 V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 1Z
PdF:VZkM31Didaktika výchovy ke zdraví 2 V. Mužíkk 0/0/.7 8 hodin.3 3Z
PdF:VZkM32Problematika ochrany a podpory zdraví L. Mužíkovák 0/0/.7 8 hodin.3 3Z
PdF:VZkM42Didaktika výchovy ke zdraví 3 V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:VZ6005Učitelská praxe 2 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:VZ6006Učitelská praxe 3 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů