Plán: PdF NFY2vk Učitelství fyziky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-FY2_ Učitelství fyziky pro základní školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:
- Fyzika a didaktika fyziky
- Druhý obor včetně oborové didaktiky
- Obhajoba diplomové práce
- Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium
-------------
Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Pozn.: Všechny práce jsou uloženy v archivu MU, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI: www.is.muni.cz,

Aplikace vyučovacích metod ve výuce fyziky pro ZŠ
Fyzikální jevy a metody v biologii
Možnosti optimalizace fotovoltaických elektráren
Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích
Meteorologie
Rozbor výukového software pro fyziku


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2001Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.4 1Z
PdF:FC2002Project of Physics P. Sládekzk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC2004Úvod do studia pevných látek a polovodiče P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.4 2Z
PdF:FC2007Elektronika P. Sládekzk 1/0/1 8 hodin.3 3P
PdF:FC2008Ekopraktikum P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC2010Historie fyziky P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2011Kompendium fyziky s didaktikou P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 4-
PdF:FC2101Fyzika a technika P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2102Významné fyzikální experimenty P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
24 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2003Školní pokusy z fyziky 1 P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC2005Didaktika fyziky 1 P. Sládekzk 1/2/0 12 hodin.3 2Z
PdF:FC2006Školní pokusy z fyziky 2 P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.2 2P
PdF:FC2009Didaktika fyziky 2 P. Sládekzk 2/2/0 16 hodin.4 3Z
11 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 J. Nehybaz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe J. Nehybaz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:Fy6002Učitelská praxe 2 P. Sládekz 0/0/5 50 hodin.2 2P
PdF:Fy6003Učitelská praxe 3 P. Sládekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů