FSS DSAJ01 Sociology
Název anglicky: Sociology
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-SAJ_ Sociology

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Smyslem státní doktorské zkoušky je prověření teoretického a metodologického rozhledu uchazeček a uchazečů o titul Ph.D. Opírá se o vybranou předepsanou literaturu, která reprezentuje tyto okruhy: základní vědeckometodologické přístupy, zásadní sociologická teoretická paradigmata a aktuální diskursy o povaze i o probíhajících změnách společností a teorii, vážící se ke zvolenému tematickému okruhu disertace.
Státní doktorská zkouška se koná před komisí, jejímiž členy jsou profesoři/profesorky a docenti/docentky, které jmenuje děkan na návrh oborové rady (popřípadě další odborníci jmenovaní děkanem na návrh oborové rady a po schválení vědeckou radou fakulty). Komise má 5 až 9 členů/členek a nejméně dva z nich nejsou vůči Masarykově univerzitě v pracovním poměru.
Termíny a náležitosti (včetně způsobu hodnocení) jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem MU a harmonogramem akademického roku FSS. Státní doktorská zkouška musí být vykonána v souladu se schváleným Rámcovým studijním plánem studenta/studentky, tedy nejpozději do ukončení 4. roku studia.
Přihláška se podává na Oddělení pro výzkum a projektovou podporu FSS v jím stanovených termínech podle harmonogramu ak. roku (viz https://www.fss.muni.cz/students/bachelor_and_master_studies/schedule_and_timetable).
Seznam literatury k státní doktorské zkoušce
Výběr literatury zkoušené při státní doktorské zkoušce: Student/ka předkládá spolu s přihláškou ke zkoušce a následně zkušební komisi seznam literatury, kterou si vybral/a pro státní doktorskou zkoušku. A to: čtyři tituly z obecné sociologie (po jednom titulu z každé skupiny), tři tituly z metodologické literatury (po jednom titulu z každé skupiny) a pět titulů, vztahujících se k tématu jeho/její disertace. Celkem tedy 12 knih.
Seznam knih, z nichž studující vybírají je součástí "Pravidel doktorského studijního programu..." (viz http://soc.fss.muni.cz/studies/phd_studies).

Obhajoba probíhá před komisí, jejímiž členy jsou habilitované osoby, které jmenuje děkan na návrh oborové rady (popřípadě další odborníci jmenovaní děkanem na návrh oborové rady a po schválení vědeckou radou fakulty). Komise má 5-9 členů a nejméně dva členové komise nejsou vůči Masarykově univerzitě v pracovním poměru. Školitel/ka je členem/členkou komise, nesmí ji však předsedat. Děkan jmenuje též, na návrh oborové rady dva oponenty/oponentky disertační práce (jeden/jedna nesmí být vůči Masarykově univerzitě v pracovním poměru). Obhajoba disertační práce je veřejná a předkladatel/ka práce v ní musí též prokázat znalost základní literatury týkající se předmětného obsahu práce i její metodologie. Obvykle trvá dvě hodiny.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studující musejí splnit 240 kreditů.
Studující jsou po celou dobu svého studia povinni dodržovat Rámcový studijní plán, který si na začátku studia stanoví se svým školitelem/svou školitelkou a ve kterém jsou rozepsány dílčí kroky a jednotlivé povinnosti do jednotlivých let studia.
Kontrola Rámcových studijních plánů je upravována pokyny proděkana pro výzkum a doktorské studium a pokyny oborové rady doktorského studia sociologie. Kontrola se děje prostřednictvím IS MU.
Mimo absolvování předmětů a zkoušek platí pro studující doktorského studijního programu sociologie zejména tyto povinnosti:
Udržovat aktivně komunikaci se školitelem/školitelkou a informovat ho/ji o průběhu studia a o dílčích výsledcích dosažených při psaní disertační práce a poskytovat mu/ji podklady pro posouzení návrhu studenta/studentky na změnu/zpřesnění plánu plánování a k hodnocení průběhu studia.
Publikovat nejméně dvě recenze klíčových titulů pro disertaci – (první do konce druhého ročníku, druhá do konce studia).
Pedagogická asistence není v tomto studijním programu vyžadována, je nicméně možná ve formě povinně volitelného kurzu (SOC906).
Publikace ve formě odborné statě/monografie prezentující výsledky (typicky dizertačního) výzkumu.
Aktivní vystoupení s prezentací výsledků doktorského studia na nejméně jedné či dvou domácích nebo lépe zahraničních odborných konferencích do předložení disertace.
Pro interní studující platí požadavek jejich účasti na veřejných prezentacích (SOC939) jejich kolegů/kolegyň a všem se doporučuje účast na obhajobách jejich disertací stejně jako pravidelná účast na badatelských odpoledních katedry sociologie/Ústavu populačních studií.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Z prací obhájených v posledních 5 letech uvádíme např.:
Kotišová, Johana "Freezing: An ethnography of crisis reporters" (škol. Doc. Szaló a Dr. Ch. Dubois, obhájeno 2018, Archiv práce přístupný na https://is.muni.cz/th/akipt/?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dkoti%C5%A1ov%C3%A1%26start%3D1;info=1)
Porkertová Hana "Nevidomá zkušenost: disabilita jako asambláž a vztah mezi diskurzem, tělem a zkušeností" (škol. Doc. Nedbálková, obájeno 2017, Archiv práce přístupný na https://is.muni.cz/th/dq71v/?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DPorkertov%C3%A1%20agenda:th%26start%3D1;info=1)
Jana Obrovská "Rituály s těmi druhými: Etnografie etnicit a etnizací v desegregované školní třídě" (škol. Doc. Marada, obhájeno 2017, Archiv práce přístupný na https://is.muni.cz/th/k5x75/?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dobrovsk%C3%A1%26start%3D1;info=1)
Janoušková, Miroslava "Active participants or passive patients? Representation of problems in Czech mental health policy and their effects on the subjectification of people with mental illness" (škol. Prof. Saxonberg, obhájeno 2016, Archiv práce přístupný na https://is.muni.cz/th/tszfx/?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Djanou%C5%A1kov%C3%A1%26start%3D1)
Potančok Juraj "Perception of Fatherhood by Young Fathers in the Changing Contemporary Family" (obhájeno 2015, škol. Prof. Možný, Archiv práce přístupný na https://is.muni.cz/th/mcra5/)

Doporučený průchod studijním plánem

Required courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCd0112Publikace/ Publications C. Szalók 0/0/020 8-
FSS:SOCd0114Publikace II C. Szalóz 0/0/020 --
FSS:SOCd0130Seminář k disertační práci M. Kreidlk 0/0/025 4-
FSS:SOCd0103Texty z obecné sociologie I C. Szalóz 0/0/015 --
FSS:SOCd0106Creative Writing in Sociology B. Jaworskyz blokově - Termíny budou/jsou určeny v sylabu ( Manipulace se studijními materiály)20 2-
FSS:SOCd0107Recenze I M. Kreidlz 0/0/02 4-
FSS:SOCd0108Recenze II M. Kreidlz 0/0/03 7-
FSS:SOCd0111Veřejná prezentace disertační práce M. Kreidlk 0/0/015 7-
FSS:SOCd0101Seminář k disertačním projektům M. Kreidlk 0/0/020 --
FSS:SOCd0102Metodologický seminář K. Nedbálkovák 0/0/015 --
FSS:SOCd0109Příprava disertace M. Kreidlk 0/0/020 --
FSS:SOCd0110Prezentace na konferenci M. Kreidlz 0/0/05 --
180 kreditů

Required internship

Studující musejí absolvovat alespoň 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 4-
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/020 4-
40 kreditů

Selective courses

Studující musejí absolvovat alespoň 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0905Francouzský jazyk pro doktorské studium K. Sedláčkovázk 0/0/04 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 4-
FSS:FSSd0920Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0/015 3-
FSS:SOCd0115Semináře na jiných univerzitách L. Rabušicz 0/0/015 5-
FSS:SOCd0116Řízená účast na výuce C. Szalóz 0/0/0- 3-
FSS:SOCd0119Seminář k dokončení disertační práce I L. Rabušick 0/0/020 8-
FSS:SOCd0120Seminář k dokončení disertační práce II L. Rabušick 0/0/020 9-
FSS:SOCd0121Seminář k dokončení disertační práce III L. Rabušick 0/0/020 10-
FSS:SOCd0122Seminář k dokončení disertační práce IV L. Rabušick 0/0/020 11-
FSS:SOCd0123Seminář k dokončení disertační práce V L. Rabušick 0/0/020 12-
FSS:SOCd0124Seminář k dokončení disertační práce VI L. Rabušick 0/0/020 13-
FSS:SOCd0125Seminář k dokončení disertační práce VII L. Rabušick 0/0/020 14-
FSS:SOCd0126Seminář k dokončení disertační práce VIII L. Rabušick 0/0/020 15-
FSS:FSSd0902Německý jazyk pro doktorské studium R. Heroutzk 0/0/04 --
FSS:FSSd0903Ruský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/04 --
FSS:FSSd0904Španělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/04 --
FSS:SOCd0113Analýza dat T. Katrňákz 0/0/020 --
230 kreditů