FF FDLIAJkSKO Intermediální a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FF D-LIAJ_ Literatury v angličtině

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška je tvořena třemi tematickými okruhy.

Po dohodě se školitelem a předsedou komise si kandidát nastuduje:
a. prameny k jednomu tématu ze specifikované oblasti
(např. intermedialita, adaptace. mediální specifičnost, kritika, období, teorie žánrů)
b. prameny k jednomu tématu z problematiky základních metodologických přístupů (etnických, genderových, queer, postkoloniálních, regionalistických aj.)
c. prameny k jednomu tématu ze zvoleného hlavního kulturního okruhu (britské a irské literatury a kultury, severoamerické literatury a kultury, australské a novozélandské literatury a kultury, literatury a kultury další anglofonní země).

Smyslem SZZ je především ověření, že uchazeči mají náležité znalosti o oboru v jeho celkové šíři a jsou dostatečně teoreticky disponováni.
Členové komise ověřují schopnost kritické reflexe a aplikace nabytých vědomostí a odborných přístupů, jak vzhledem k problematice vlastního výzkumu, tak i v širších kulturních souvislostech.

Studijní a výzkumné povinnosti

Specializace spojuje anglisticko-amerikanistický základ se specializační orientací povinných a specializačních předmětů k intermedialitě a mezikulturní komunikaci. Klíčové součásti studijních povinností jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu. Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu.

Mezi povinnosti studenta patří tyto aktivity:
- absolvování povinných předmětů: AJ 34003 - Konference I (5 kreditů), AJ 34004 - Konference II (5 kreditů), AJ 34006 - Publikace I (10 kreditů), AJ 34009 - Zahraniční stáž I (5 kreditů), AJ 34010 - Cizí jazyk (4 kredity), AJ 34030 - Pramenné studium (10 kreditů), AJ 34110 - Literární anglistika (15 kreditů) (5 blokových seminářů), AJ 34120 - Literární hodnoty a kanonicita (15 kreditů) (5 blokových seminářů), AJ34140 - Vybrané kategorie teorie literatury a kultury (15 kreditů) (5 blok.sem.), AJ 34210 - Doktorský seminář I (5 kreditů), AJ 34350 - Doktorská zkouška (10 kreditů), AJ 38400 - Teze disertační práce (5 kreditů) (blokový seminář), AJ 39400 - Doktorská práce (25 kreditů), NARD50 - Metodologie literární vědy (15 kreditů) (blokové semináře),PHDZ1 - Filozofie pro doktorské studium 1(10 kreditů) (3x2 hodiny). Oborově zaměřené povinné předměty doplňuje kurz společného základu Filozofie pro doktorské studium (PHDZ1) a některý z cizích jazyků.

Dále je nutné absolvovat tyto specializační předměty: AJ 34130 Sociologie literárního textu (15 kreditů, 5 blokové semináře), AJ 34160 Filmové adaptace anglofonních zemí (15 kreditů, 3 blokové semináře), CLDS_a27 Intrmedialita a adaptace (15 kreditů, bloková výuka), FAVh012 Teorie vyprávění ve filmu (5 kreditů, Kobinovaná forma, 16 hodin/semestr a ROMDJK Vícejazyčnost a kulturní rozhraní (15 kreditů, bloková výuka).

Zbývající kredity si studenti doplní z nabídky (povinně) volitelných předmětů dle dohody se školitelem.

Publikací se rozumí zveřejnění výsledků výzkumu v recenzovaném akademickém časopise
Účastí na konferencích se rozumí účast na domácí či zahraniční konferenci pořádané na půdě respektované univerzity, a to s vlastním příspěvkem.
Minimální rozsah zahraniční stáže/studijního pobytu u studentů je jeden měsíc. Doporučená délka stáže/studijního pobytu je jeden semestr.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Obhájené disertace:

Zuzana Klímová: Shaping the Text, Shaping the Mind: Role of Transcultural Imagination on the Building of Spiritual Bridges of Solidarity Across Boundaries of Difference (2016)
https://is.muni.cz/th/145169/ff_d/?lang=en
Jiří Šalamoun: The New Satire of Ismaeal Reed against the New Racism of the United States of America (2016)
https://is.muni.cz/th/108994/ff_d_b1/?lang=en
Veronika Vencúrik Pituková: Murder Taken out of the Venetian Vase and Dropped into the Alley: Adapting Hard-boiled Masculinity and Femininity (2016)
https://is.muni.cz/th/271191/ff_d/?lang=en;id=287384
Dušan Kolcún: Good Death in Vietnam War Literature (2016)
https://is.muni.cz/th/181019/ff_d/?lang=en
Antonín Zita: How We Read: The Reception of the Beat Generation
in the United States of America and the Czech Lands (2016)
https://is.muni.cz/th/179209/ff_d/
Lucie Seibertová: Translations as Original Works of Literature (2017)
https://is.muni.cz/th/108795/ff_d_b1/?studium=166092;vysl=91413;lang=en
Asma Hussein: Alternative Semantics of Water: Watery Images in Derek Walcott's Poetry (2017)
https://is.muni.cz/th/346509/ff_d/?fakulta=1433;obdobi=6184
Dita Hochmanová: Henry Fielding between Satire and Sentiment (2018)
https://is.muni.cz/th/178804/ff_m/?lang=en;id=243975
Petra Kalavská: The Shift in the (Feminist) Discourse as Reflected in the Plays of the 1980s and 1990s by British Women Playwrights (2018)
https://is.muni.cz/th/80384/ff_d/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34003Konference I T. Pospíšilz 0/0/05 2Z
FF:AJ34004Konference II T. Pospíšilz 0/0/05 4Z
FF:AJ34006Publikace I T. Pospíšilz 0/0/010 3Z
FF:AJ34009Zahraniční stáž I T. Pospíšilz 0/0/05 3Z
FF:AJ34010Cizí jazyk I J. Chamonikolasovázk 0/0/04 3Z
FF:AJ34030Pramenné studium T. Pospíšilz 0/0/010 1Z
FF:AJ34110Literární anglistika M. Horákovázk 0/0/0 Bloková výuka.15 2P
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 3P
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 4P
FF:AJ34210Doktorský seminář I T. Pospíšilz 0/0/05 1Z
FF:AJ34350Doktorská zkouška T. Pospíšilz 0/0/010 8Z
FF:AJ38400Teze disertační práce T. Pospíšilz 0/0/0 Blokový seminář.5 7Z
FF:AJ39400Disertační práce T. Pospíšilz 0/0/025 8Z
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 1P
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 5x2 hodiny.10 1Z
154 kreditů

Specializační předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34130Sociologie literárního textu J. Chamonikolasovázk 0/2/010 3P
FF:AJ34160Film Adaptations of English Speaking Literatures T. Pospíšilzk 0/0/0 Bloková výuka.15 2P
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 1P
FF:FAVh012Teorie vyprávění ve filmu R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:ROMDJKVícejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 4P
60 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34005Konference III T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34007Publikace II T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34008Publikace III T. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:AJ34011Zahraniční stáž II T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34012Zahraniční stáž III T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34013Zahraniční stáž IV T. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:AJ34014Textový seminář T. Pospíšilz 0/0/020 --
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekzk 0/0/0 blok.15 --
105 kreditů