FF FNIJpJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-IJ_ Italský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

ATTENZIONE: griglia valida per gli studenti iscritti a partire dall'autunno 2023.
Gli studenti che hanno cominciato il corso di laurea magistrale in italianistica in 
semestri precedenti devono far riferimento soltanto alla griglia di controllo (kontrolní šablona)


CZ: 
Student, který si zvolil jednooborový studijní program si vybere ideálně mezi filologicko-literárním a lingvistickým zaměřením. Kromě osmi povinných předmětů (32 kreditů) musí splnit 53 kreditů typu B, z toho většinu v rámci vybraného zaměření (ideálně alespoň 32 kreditů, podle aktuální nabídky) a alespoň 16 kreditů ze skupiny PV předmětů společné oběma zaměřením (blok 5). Dále bude psát diplomovou práci (2 diplomové semináře s celkovou hodnotou 30 kreditů) v rámci vybraného zaměření: u filologicko-literárního zaměření může psát práci na téma z dějin literatury nebo italské filologie (textové kritiky); u lingvistického zaměření může psát práci na téma z oblasti lingvistické, dialektologické nebo historie jazyka. V prvním semestru se doporučuje volit volitelné předměty z obou zaměřeni. V případě pochybností kontaktujte garanta. 

 

EN: 
Students who choose a "single-subject" study programme in Italian studies will ideally choose between a philologically-literary curriculum and a curriculum in linguistics. In addition to the eight compulsory courses (32 credits), they must take 53 credits of type B, most of which within the selected curriculum (ideally at least 32 credits, subject to the actual offer) and 16 from the 5th group of subjects (which is common to both curricula). Students will write a diploma thesis (two thesis seminars with a total value of 30 credits) within the scientific area of the selected curriculum: within the philological-literary curriculum, they can write a work in history of literature or Italian philology (textual criticism); within the curriculum in linguistics, they can write a thesis in linguistics, dialectology, or history of Italian language. In the first semester, students are advised to take subjects from both curricula. In case of doubts, please contact the guarantor. 

Povinné předměty (32 kr.)

CZ / IT:
Splnit vše.

Si osservi che alcuni corsi obbligatori devono essere frequentati in un ordine determinato.
Così la serie di filologia e letteratura, quattro corsi in tre semestri, nell'ordine:

 1. IJ2A221 Filologia italiana I
 2. IJ2A222 Storia della letteratura italiana I (dalle Origini a Dante)
  IJ2A224 Filologia italiana II
 3. IJ2A225 Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco)
E la serie di storia della lingua, due corsi in due semestri:
 1. IJ2A231 Storia della lingua italiana I
 2. IJ2A232 Storia della lingua italiana II


EN:
Students must take all these courses.
Please note that some of these compulsory courses must be taken in a certain order.
The philological-literary series, four subjects on three semesters, in this order:
 1. IJ2A221 Textual Criticism I
 2. IJ2A222 History of Italian Literature I (from the Origins to Dante)
  IJ2A224 Textual Criticism II
 3. IJ2A225 History of Italian Literature II (from Petrarch to Baroque)
And the history of language series, two subjects on two semesters (the first two courses are offered in the same semester and must be taken together in the very same semester), in this order:
 1. IJ2A231 History of Italian Language I
 2. IJ2A232 History of Italian Language II

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A221Filologia italiana I P. Diviziazk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A222Storia della letteratura italiana I (dalle origini a Dante) P. Diviziazk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A224Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/04 2Z
FF:IJ2A225Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco) P. Diviziazk 2/0/04 3Z
FF:IJ2A231Storia della lingua italiana I (dal latino volgare a Dante) P. Diviziazk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A232Storia della lingua italiana II P. Diviziazk 2/0/04 2Z
FF:IJ2A235Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 1/1/04 1Z
FF:IJ2A236Linguistica delle origini P. Diviziazk 2/0/04 2Z
32 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A054Prova scritta finale P. Diviziaz 0/0/0 3 hodiny.- 4P
FF:IJ2A055comEsami finali laurea magistrale (completus) P. DiviziaSZk 0/0/0- 4-
0 kreditů

Povinně volitelné předměty (58 kr.)

CZ: 

Student si ideálně vybere filologicko-literární (bloky 1+2) nebo lingvistické (bloky 3+4) zaměření a musí splnit 58 kreditů typu B, z toho většinu v rámci vybraného zaměření (ideálně alespoň 32 kreditů, podle aktuální nabídky) + 16 kreditů ze skupiny společných předmětů v bloku 5. Téměř všechny PV předměty nabízené na italianistice mohou být navštěvovány opakovaně, protože program kurzů je každý rok obměňován. Je doporučeno, aby si student vybíral zaměření PV kurzů s ohledem na budoucí téma diplomové práce. Student může konzultovat vhodnost výběru předmětů s garantem studijního programu a předpokládaným vedoucím své diplomové práce. V prvním semestru se doporučuje volit volitelné předměty z obou zaměřeni. Předměty, které nejsou uvedeny v šabloně (kromě kurzů navštěvovaných v zahraničí, např. v rámci programu Erasmus+), nelze zaúčtovat jako povinné volitelné kredity.

  

EN: 

Students ideally choose either the philological-literary curriculum (blocks 1+2) or the curriculum of linguistic (blocks 3+4), then they must take 58 credits of type B, most of which within the selected curriculum (ideally at least 32 credits, subject to the actual offer), plus 16 credits from the group of common subjects (block 5). Almost all the compulsory-optional subjects offered by the section of Italian studies can be taken more than once because the programme of the courses changes every year. It is recommended that students choose the curriculum with regard to the future topic of the diploma thesis. Students can consult the suitability of selection of subjects with the guarantor of the study programme and the supervisor of the diploma thesis. In the first semester, students are advised to take subjects from both curricula. Subjects that are not listed within the template (except for courses attended abroad, for example within the framework of the Erasmus+ programme) cannot be accounted for as credits of type B.

Bloky 1-4 - filologicko-literární zaměření nebo lingvistické zaměření (min. 38 kr.)

Blok 1+2 - filologicko-literární zaměření
Blok 1 - filologicko-literární zaměření (P)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B001Letteratura italiana antica (A) P. Diviziazk 2/0/04 1P
FF:IJ2B002Letteratura italiana antica (B) P. Diviziazk 2/0/04 2P
8 kreditů
Filologia italiana II (facoltativa per gli studenti dei vecchi piani)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A224Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/04 2P
FF:IJ2B004Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/04 2P
8 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B005Filologia italiana III P. Diviziazk 0/0/24 3P
FF:IJ2B006Filologia italiana IV P. Diviziazk 0/0/24 4P
FF:IJ2B009Letteratura italiana moderna e contemporanea (A) P. Diviziazk 2/0/04 1P
FF:IJ2B010Letteratura italiana moderna e contemporanea (B) P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B011Filologia d'autore P. Diviziaz 2/0/01 -P
17 kreditů
Blok 2 - filologicko-literární zaměření (-)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A312Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 2-
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobězk 2/0/04+1 2-
FF:LJMedA05Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Urbanovák 1/1/04 1-
FF:LJMedA06Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. P. Mutlovázk 1/1/04 2-
FF:LJMedB26Středověká putování do záhrobí L. Mazalovák 2/0/0 0.3 --
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě D. Kalhousz 3/0/03 2-
FF:SJ2A003Literatura hispanoamericana D. Vázquez Touriñozk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 --
FF:SJ2B006Teatro español contemporáneo D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
33 kreditů
Blok 3+4 - lingvistické zaměření
Blok 3 - lingvistické zaměření (P)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B051Lessicologia e semantica E. Mocciarozk 1/1/04 1P
FF:IJ2B053Dialettologia italiana E. Mocciarozk 2/0/04 1P
FF:IJ2B054Sociolinguistica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:IJ2B055Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 2/0/04 3P
FF:IJ2B058Linguistica delle origini P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B060Linguistica dell'italiano in prospettiva tipologica E. Mocciarozk 2/0/04 2P
24 kreditů
Blok 4 - lingvistické zaměření (-)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2B036Využití počítačů ve francouzské filologii Ch. Cusimanozk 0/2/05 2-
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 2-
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I D. Stehlíkovák 0/2/04 1-
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II P. Mutlovák 0/2/04 2-
FF:PLIN035Počítačová lexikografie Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN041Vývoj počítačové lingvistiky K. Osolsoběz 2/0/04 --
26 kreditů

Blok 5 - kurzy společné pro všechny studenty (12 kr.)

CZ:
Student musí získat alespoň 16 kreditů z povinně volitelných předmětů tohoto bloku, nezávisle na vybraném zaměření.

EN:
Students must take at least 16 credits from the compulsory-optional subjects of this block, independently of the curriculum they have chosen.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS004Homér a evropská literatura I. Radovák 2/0/05 --
FF:ARTS016Literární život na středověkých univerzitách P. Mutlovák 2/0/05 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 2-
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/04 3-
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV P. Ševčíkzk 1/1/04 4-
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/01 1-
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/01 2-
FF:ROM2B107Filologia romanza A P. Diviziazk 2/0/04 3-
FF:ROM2B108Filologia romanza B P. Diviziazk 2/0/04 4-
40 kreditů

Diplomová práce (30 kr.)

CZ:
30 kr (Seminář I: 15 kr; Seminář II: 15 kr)

Diplomová práce musí být psána v rámci vybraného zaměření:
- pokud si student vybere filologicko-literární zaměření, může psát diplomovou práci na téma z dějin literatury nebo italské filologie;
- pokud si vyberet lingvistické zaměření, může psát práci na téma z oblasti lingvistické, dialektologické nebo historie jazyka.


EN:

30 credits (Seminar I: 15 credits; Seminar II: 15 credits)
 
The diploma thesis must be written within the selected curriculum:
- students who choose the philological-literary curriculum can write a work in history of literature or Italian philology (textual criticism);
- students who choose the curriculum of linguistics can write a work in linguistics, dialectology, or history of Italian language.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A051Seminario per la tesi magistrale I P. Diviziaz 0/0/015 3P
FF:IJ2A052Seminario per la tesi magistrale II P. Diviziaz 0/0/015 4P
FF:IJ2A053Magisterská diplomová práce P. Diviziaz 0/0/0- 4P
30 kreditů