Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HANÁK, Jakub. Česká společnost pro právo životního prostředí - člen představenstva. Česká společnost pro právo životního prostředí - člen předsednictva, 2022 - 2024.
  2. HANÁK, Jakub a Vojtěch VOMÁČKA. Existují právní překážky zavádění procesu depolymerizace odpadů do praxe? Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2022, roč. 30, č. 1, s. 115-152. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2022-1-5.
  3. HANÁK, Jakub, Dominik ŽIDEK a Robert ČERNOCKÝ. Zákon o vyvlastnění. Praktický komentář. 2., přepracované a rozšířené vydání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. 236 s. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7676-511-5.

  2021

  1. HANÁK, Jakub. Oceňování pozemků s vodními díly. TZB-info. 2021, roč. 2021. ISSN 1801-4399.
  2. HANÁK, Jakub. Oceňování věcných břemen v roce 2021: přehled a zkušenosti. Znalec. Praha: Komora soudních znalců ČR, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 24-35, 11 s. ISSN 1805-6881.
  3. HANÁK, Jakub. Průvodce znalce v roce 2021. 1. vyd. Opava: Institut technického a ekonomického znalectví, 2021. 199 s. ISBN 978-80-270-9084-6.

  2020

  1. HANÁK, Jakub. České zemědělské právo v době klimatické krize. In Zemědělské právo v době klimatické krize. Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020. s. 7-25. ISBN 978-80-210-9748-3.
  2. HANÁK, Jakub. Kompenzace za vyvlastnění v roce 2020. Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 27-41. ISSN 1211-6386.
  3. HANÁK, Jakub. Oceňování pozemků s vodními díly. In Ing. Michal Křižák, Ing. Roman Mikulec, Ing. Albert Bradáč, Ph.D. Sborník z konference ExFoS 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2020. s. 260-269. ISBN 978-80-214-5829-1.
  4. ADAMOVÁ, Hana, Luboš BRIM, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jakub HANÁK a Anna PEKAŘOVÁ. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 832 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-690-0.
  5. HANÁK, Jakub a Jana TKÁČIKOVÁ. Zákon o Státním pozemkovém úřadu: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 142 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-872-0.
  6. HANÁK, Jakub, Dominik ŽIDEK a Robert ČERNOCKÝ. Zákon o vyvlastnění. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 190 s. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7598-634-4.
  7. HANÁK, Jakub. Zemědělské právo v době klimatické krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020. 145 s. ISBN 978-80-210-9748-3.
  8. HANÁK, Jakub a Jana TKÁČIKOVÁ. Zemědělské právo v době klimatické krize. 2020.
  9. HANÁK, Jakub. Zemědělské právo v době klimatické krize. Sborník příspěvků z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 145 s. ISBN 978-80-210-9748-3.

  2019

  1. JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jakub HANÁK. Auta, auta, auta ... a životní prostředí. first edition. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 s. ISBN 978-80-210-9408-6.
  2. HANÁK, Jakub. Auta, auta, auta... a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
  3. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9409-3.
  4. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
  5. HANÁK, Jakub, Alena KLIKOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ a Michal JANOVEC. COFOLA 2019 - VII.část Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy, sborník z konference COFOLA 2019, část VII. Brno, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9421-5.
  6. HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ. Opatření na ochranu vody & půdy: vzájemné souvislosti pozemkových úprav a stavebního zákona s důrazem na majetkoprávní vztahy. In Voda-půda-krajina: Ochrana v EU a ČR. 2019.
  7. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
  8. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
  9. HANÁK, Jakub. Vlastnická práva v období nedostatku vody. In Právo životního prostředí pro 3. tisíciletí: výzvy, přístupy, prostředky. 2019.
  10. HANÁK, Jakub. Vodní díla na cizích pozemcích: oceňování. In Workshop - Právní povaha vodních děl. 2019.

  2018

  1. KONEČNÁ, Michaela a Jakub HANÁK. § 16. In VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip DIENSTBIER a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, 2018. s. 165-190, 696 s. ISBN 978-80-7400-675-3.
  2. HANÁK, Jakub, Kristýna KUHROVÁ a Jan SEDLÁČEK. Oceňování služebností: teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2018. 176 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-628-1.
  3. HANÁK, Jakub, Jana TKÁČIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Milan PEKÁREK. Praktikum z pozemkového práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 180 s. ISBN 978-80-210-9051-4.
  4. HANÁK, Jakub, Jana TKÁČIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Milan PEKÁREK. Praktikum z pozemkového práva. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 180 s. Učebnice č.543. ISBN 978-80-210-9051-4.

  2017

  1. HANÁK, Jakub. Další omezení vlastnického práva k pozemkům z důvodu ochrany přírody a krajiny: krok správným směrem? In Ilona Jančářová, Jana Dudová. Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území : sborník z konference. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2017. s. 59-68. ISBN 978-80-210-8838-2.
  2. HANÁK, Jakub. Kompenzace vlastníkům nemovitých věcí za ochranu přírodních zdrojů. In Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov. 2017.
  3. HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 240 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
  4. HANÁK, Jakub. Právní analýza povahy staveb k vodohospodářským melioracím a jejich vztah k pozemku. In Zbyněk Kulhavý, Igor Pelíšek. Postupy pro dosažení udržitelnosti hydromelioračních opatření v podmínkách české republiky. 1. vyd. Praha: VÚ́MOP, v. v. i., 2017. s. 9-17. ISBN 978-80-87361-75-7.
  5. VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip DIENSTBIER a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2017. 676 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-675-3.

  2016

  1. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
  2. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0.
  3. HANÁK, Jakub. Prosazování práva na příznivé životní prostředí prostřednictvím kompenzací za omezení vlastnického práva. In Soňa Košičiarová. Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2016. s. 97-102. ISBN 978-80-8082-989-6.
  4. HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ. Rozwój i stan wspólczesny organizacyjnego zabezpieczenia ochrony środowiska w Republice Czeskiej. In Barczak Anna, Ogonowska Adrianna. Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce. Szczezin: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczeciňskiego, 2016. s. 157-166. Rozprawy i studia T. ISBN 978-83-7972-070-5.
  5. HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů - judikatura. In Justiční akademie: Ochrana životního prostředí, 2016. 2016.

  2015

  1. HANÁK, Jakub. Acquisition and expropriation of real estate for the public benefit in the Czech Republic. In SGEM 2015: Political Sciences and Law - conference proceedings Volume 1. Sofia: SGEM, 2015. s. 475-482. ISBN 978-619-7105-46-9.
  2. HANÁK, Jakub. Ochrana slabší strany ve vyvlastňovacím řízení. In Bratislavské právnické fórum 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2015. s. 119-128. ISBN 978-80-7160-411-2.
  3. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. ISBN 978-80-210-7750-8.
  4. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8.
  5. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
  6. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí:Zvláštní část. 1.,vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. učebnice - 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
  7. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK a Vojtěch VOMÁČKA. Property and Environmental Protection in Czechia. In Gerd Winter. Property and Environmental Protection in Europe. Gröningen: Europa Law Publishing, 2015. s. 112-128. The Avosetta Series (12). ISBN 978-90-8952-167-5.
  8. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK a Vojtěch VOMÁČKA. Property and Environmental Protection in Czechia. In Gerd Winter. Environmental and Property Protection in Europe. A Comparative Overview. Groningen: Europa Law Publishing, 2015. s. 112-128. The Avosetta Series (12). ISBN 978-90-8952-167-5.
  9. HANÁK, Jakub. Určování výše peněžité náhrady za vyvlastnění. In Papoušková, Zdeňka; Müllerová Kristýna. Peníze v právu a ekonomice. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2015. s. 189-202. ISBN 978-80-87382-70-7.
  10. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK a Ivana PRŮCHOVÁ. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. Sciencia č.519. Brno, 2015. 400 s. ISBN 978-80-210-7951-9.
  11. HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z důvodu ochrany přírody a krajiny. Acta Universitatis Carolinae/Iuridica. Karolinum, 2015, roč. 61, č. 2, s. 25-35. ISSN 0323-0619.
  12. HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5.
  13. HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů: současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5.
  14. PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK. Vývoj a současný stav organizačního zabezpečení v oblasti životního prostředí v České republice. In XVI POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEJ KONFERENCJI PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska” POGORZELICA 5-8 WRZEŚNIA 2015, Polsko. 2015.

  2014

  1. HANÁK, Jakub. Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2014, neuveden, č. 1, s. 34-40. ISSN 1211-6386.
  2. HANÁK, Jakub. Nastavení systému pro komunitní kompostování v obci. Odpady. 2014, roč. 24, č. 1, s. 26. ISSN 1210-4922.
  3. HANÁK, Jakub. Ocenění věcného břemene letiště. Odhadce a oceňování majetku. Praha: Česká komora odhadců majetku, 2014, roč. 20, 1-2, s. 19-26. ISSN 1213-8223.
  4. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8.
  5. HANÁK, Jakub a Marie POLÁČKOVÁ. Stavební činnost v záplavových územích. In Voda v právních vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 44-55. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
  6. HANÁK, Jakub. Úloha obcí a krajů při výstavbě veřejně prospěšných staveb realizovaných z environmentálních důvodů. In Cofola 2014 - The conference proceedings. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2014. s. 714-723. ISBN 978-80-210-7211-4.
  7. PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ISBN 978-80-210-7155-1.
  8. HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z důvodu ochrany přírody a krajiny. In XV. ročník mezinárodní vědecké konference "Právní úprava aktuálních otázrk ochrany životního prostředí v Česku, Polsku a na Slovensku" 2014. 2014.
  9. HANÁK, Jakub. Wykorzystanie środkow prawa prywatnego dla ochrony środowiska przy wydobywaniu kopalin. In Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Slowacji. Wybrane zagadnienia. Katowice: grupainfomax, 2014. s. 152-160. Spis treści. ISBN 978-83-89476-67-8.
  10. HANÁK, Jakub. Znalci a znalecké posudky ve vyvlastňovacím řízení. Acta iuridica olomucensia. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 9, č. 5, s. 67-76. ISSN 1801-0288.

  2013

  1. HANÁK, Jakub. Důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitostí. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2013, roč. 23, č. 1, s. 25-29. ISSN 1211-443X.
  2. HANÁK, Jakub. Je opuštěná věc odpadem? In Eva Žatecká. Cofola 2013 - The conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 21-31. ISBN 978-80-210-6625-0.
  3. HANÁK, Jakub. Nakládání s bioodpadem v obcích – právní aspekty. Biom.cz. CZ Biom, 2013. ISSN 1801-2655.
  4. HANÁK, Jakub. Nestranný a nepodjatý znalec. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2013, roč. 24, č. 2, s. 92-95. ISSN 1211-443X.
  5. HANÁK, Jakub, Kristýna KUHROVÁ a Jan SEDLÁČEK. Ocenění věcného břemene podle směrnice ŘSD - kritické poznámky. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2013, roč. 24, č. 2, s. 87-91. ISSN 1211-443X.
  6. HANÁK, Jakub a Kristýna KUHROVÁ. Pozemky ve funkčním celku se stavbou a jejich výkup pro veřejnou infrastrukturu. Odhadce a oceňování majetku. 2013, roč. 19, 3-4, s. 58-62. ISSN 1213-8223.
  7. HANÁK, Jakub. Právní aspekty nakládání s bioodpadem v obcích. Odpady. Praha: Economia, 2013, roč. 23, č. 12, s. 15-16. ISSN 1210-4922.
  8. HANÁK, Jakub. Využití soukromoprávních prostředků k ochraně životního prostředí těžbě nerostů. In XIV polsko czesko slowacka konferencja Prawo Ochrony Šrodowiska. 2013.

  2012

  1. HANÁK, Jakub. Deliktní odpovědnost obce při nakládání s komunálními odpady. In Odpovědnost v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 208-218. ISBN 978-80-210-6037-1.
  2. HANÁK, Jakub. Konflikty powstajace przy postepowaniu z odpadami na obszarach systemu Natura 2000 w Republice Czeskiej. In Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania. Wroclaw: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2012. s. 153-159. Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska 59. ISBN 978-83-60644-10-2.
  3. HANÁK, Jakub a Jan SEDLÁČEK. Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2012, roč. 23, č. 2, s. 127-132. ISSN 1211-443X.
  4. HANÁK, Jakub a Jan SEDLÁČEK. Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 265-272. ISBN 978-80-214-4238-2.
  5. HANÁK, Jakub. Správněprávní odpovědnost znalce po novele zákona. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2012, roč. 23, č. 3, s. 185-190. ISSN 1211-443X.
  6. HANÁK, Jakub. Srovnání české a slovenské právní úpravy znalectví. In Zborník abstraktov z prispevkov z 5. Konferencie súdných znalcov 2012. Bratislava: Mabag, 2012. s. 27-36. ISBN 978-80-89113-92-7.
  7. HANÁK, Jakub a Jan SEDLÁČEK. Určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2012, roč. 23, č. 1, s. 32-40. ISSN 1211-443X.
  8. HANÁK, Jakub a Jan SEDLÁČEK. Určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení – dnes a zítra. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 24-24, 11 s. ISBN 978-80-214-4485-0.
  9. HANÁK, Jakub. Výstavba veřejně prospěšných staveb - vybrané majetkoprávní aspekty. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Cofola 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1287-1297, 10 s. ISBN 978-80-210-5929-0.
  10. HANÁK, Jakub. Zvíře v odpadové legislativě. In Kotásek Josef, Bejček Josef, Kratochvíl Vladimír, Rozehnalová Naděžda, Mrkývka Petr, Hurdík Jan, Polčák Radim, Šabata Jan. Dny Práva 2011 - Zvíře jako předmět právních vztahů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 54-62. ISBN 978-80-210-5920-7.

  2011

  1. HANÁK, Jakub. Aktuální otázky právní úpravy znalectví. Brno: VUT v Brně, 2011. 4 s. ISBN 978-80-214-4276-4.
  2. HANÁK, Jakub. Co je odpadem podle české a evropské legislativy? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 19, č. 3, s. 239-243. ISSN 1210-9126.
  3. HANÁK, Jakub. Organizační pokyn jako bič na znalecké ústavy. Právní rádce. Praha: Economia, 2011, roč. 19, č. 4, s. 10-11. ISSN 1210-4817.
  4. PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1.
  5. HANÁK, Jakub. Účast odborníků v řízeních týkajících se životního prostředí. In Cofola 2011 - Sborník příspěvků. 2011. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. s. 1037-1048, 11 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
  6. HANÁK, Jakub. Výše ceny a náhrady za pozemek určený pro stavbu dálnice. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 11, s. 39-42. ISSN 1210-4817.

  2010

  1. HANÁK, Jakub. Ochrana životního prostředí v trestním zákoníku – několik poznámek. Trestní právo. 2010, roč. 2010, č. 11, s. 13-17. ISSN 1214-3758.
  2. HANÁK, Jakub. Pořizování plánů odpadového hospodářství. Právní rádce. Praha: ECONOMIA, a.s., 2010, roč. 2010, č. 10, 6 s. ISSN 1210-4817.
  3. HANÁK, Jakub. Proces zápisu znaleckých ústavů. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 43-47. ISSN 1211-443X.
  4. PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5.
  5. HANÁK, Jakub. Srovnání postavení znalce v soudním řízení v Anglii a ČR. In Junior Forensic Science Brno 2010. Brno: VUT Brno, 2010. 4 s. ISBN 978-80-214-4090-6.
  6. HANÁK, Jakub. Vodní skútry a ochrana životního prostředí. In Radovan Dávid; David Sehnálek; Jiří Valdhans. Dny práva 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 8 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
  7. HANÁK, Jakub. Vybrané ekonomické aspekty odpadového hospodářství obcí. In Jana Tkáčiková. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 11 s. ISBN 978-80-210-5370-0.

  2009

  1. HANÁK, Jakub. Odpovědnost znaleckých ústavů za znalecký posudek. In COFOLA 2009. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. 12 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
  2. HANÁK, Jakub. Podmínky zápisu do prvního oddílu seznamu ústavů. In Junior Forensic Science Brno 09. Brno: VUT Brno, 2009. 7 s. ISBN 978-80-214-3822-4.
  3. HANÁK, Jakub. Střety zájmů při výstavbě větrných elektráren. In Dny práva 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. 7 s. ISBN 978-80-210-4990-1.

  2008

  1. HANÁK, Jakub. Srovnání české a slovenské právní úpravy za komunální odpad. In Právná úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008. 6 s. ISBN 978-80-7097-752-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 20:52