Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. POKORNÁ, Andrea a Simona SAIBERTOVÁ. Dekubity u onkologických pacientů – hodnocení stavu dekubitů a jejich prevence. Podpůrná léčba. 2020, roč. 2, č. 3, s. 5-10, 22 s. ISSN 2571-2438.
 2. SAIBERTOVÁ, Simona a Marie LEMANOVÁ. Determinanty ovlivňující malnutrici seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2020, roč. 75, č. 6, s. 82-83, 168 s. ISSN 1211-846X.
 3. SAIBERTOVÁ, Simona. Determinanty ovlivňující malnutrici seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb. In Dietní výživa 2020. 2020.
 4. 2019

 5. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ, Natália ANTALOVÁ a Kamila RANDOVÁ. GLOBIAD - inkontinenční dermatitida. In Rande 2019, konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reperaci tkání. 2019. ISSN 2336-2790.
 6. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. IV. ročník sympozia Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2019.
 7. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
 8. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
 9. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. Monitorování incidence a prevalence tlakových lézí. In Téória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve. 2019. ISBN 978-80-8187-060-6.
 10. SAIBERTOVÁ, Simona a Zlata KAPOUNOVÁ. Podávání sippingu v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 74, č. 4, s. 53-54. ISSN 1211-846X.
 11. SAIBERTOVÁ, Simona, Zlata KAPOUNOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. SIPPING – Inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice. 2019. 98 s.
 12. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. Teoretické znalosti sester o dekubitálních lézích. In Rande 2019, konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reperaci tkání. 2019. ISSN 2336-2790.
 13. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. The Unified Dataset for Pressure Ulcers Monitoring. In 27th Florence Network Annual Meeting and Conference, 8th-12th April at Coventry University. In collaboration with University of Northampton. 2019.
 14. POKORNÁ, Andrea a Simona SAIBERTOVÁ. Unfinished Nursing Care, Nurse-Related organisanitional Variables and Patient Safety Culture. COST Action 15208 RATIONING - MISSED CARE: An international and multidimentional problem. 2019.
 15. POKORNÁ, Andrea a Simona SAIBERTOVÁ. Validizovaný dataset pro sběr dat o tlakových lézích a nová doporučení. In Rande 2019, konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reperaci tkání. 2019. ISSN 2336-2790.
 16. KAMBOVÁ, Veronika, Andrea POKORNÁ a Simona SAIBERTOVÁ. Znalosti a zvyklosti všeobecných sester v prevenci ran v souvislosti se zdravotnickými prostředky v intenzivní péči - dotazníkový průzkum. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S19"-"S22", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S19.
 17. KAMBOVÁ, Veronika, Andrea POKORNÁ a Simona SAIBERTOVÁ. Znalosti a zvyklosti všeobecných sester v prevenci ran v souvislosti ser zdravotnickými prostředky v intenzivní péči - dotazníkový průzkum. In IV. ročník sympozia Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. 2019.
 18. 2018

 19. SAIBERTOVÁ, Simona. Diferenciální diagnostika tlakových lézí a inkontinenčních dermatitid. In Ošetřovatelská péče a dekubity. Odborný zdravotnický seminář.Předmětová komise Ošetřovatelství Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. 2018.
 20. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. FIRST (PILOT) VALIDATION OF THE UNIFIED DATASET FOR PRESSURE ULCERS MONITORING. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art SGEM 2018. 5. vyd. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 233-238. ISBN 978-619-7408-55-3. doi:10.5593/sgemsocial2018/3.3.
 21. POKORNÁ, Andrea, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, L. KUBÁTOVÁ, T. KELBICH, E. KOBLIHOVÁ, N. MÜLLEROVÁ, P. CAMPROVÁ a D. SVOBODOVÁ. Monitor­­ing tlakových lézí - validace datasetu po druhém pilotním sběru dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 6-12. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S6.
 22. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Jan MUŽÍK, Lucie KUBÁTOVÁ, Tomáš KELBICH, Eva KOBLIHOVÁ, Nina MÜLLEROVÁ, Ivana WITOVÁ, Lenka FIEDLEROVÁ, Lucie ČADOVÁ, Jana HEIDENREICHOVÁ, Petra CAMPROVÁ a Dita SVOBODOVÁ. Souhrn doporučení a postupů v prevenci a péči o pacienty s tlakovou lézí (dekubitem). Vydání 1. Plzeň: EUROVERLAG, s.r.o.,, 2018. 31 s. ISBN 978-80-7177-944-5.
 23. SAIBERTOVÁ, Simona a Jana REJNUŠOVÁ. Specifická péče o kůži v intenzivní péči. In XXIV. Královéhradecké ošetřovatelské dny. 2018.
 24. SAIBERTOVÁ, Simona a Jana HEZINOVÁ. THE PROBLEMATICS OF NEEDLE STICK INJURIES AMONG INTENSIVE CARE WORKERS. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2018. 5. vyd. 2018. s. 947-952, 1042 s. ISBN 978-619-7408-55-3. doi:10.5593/sgemsocial2018/3.3.
 25. 2017

 26. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. Hodnocení senzitivity a specificity škál pro identifikaci rizika vzniku dekubitů u pacientů v intenzivní péči. In Rány a defekty. 2017. ISSN 2336-2790.
 27. ZDRÁLKOVÁ, Vendula, Simona SAIBERTOVÁ a Andrea POKORNÁ. Hodnotící škály rizika vzniku dekubitů v intenzivní péči. In Konference konzultantek hojení ran. 2017.
 28. ZDRÁLKOVÁ, Vendula, Simona SAIBERTOVÁ a Andrea POKORNÁ. Identification of the risk of pressure ulcers in intensive care patients. In The 8th International Week at Turku University of Applied Sciences, Faculty of Health And Well-being. 2017.
 29. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ a Jan MUŽÍK. II. Sympozium dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2017.
 30. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. Možnosti hodnocení psychometrických vlastností škál pro hodnocení rizika vzniku tlakových lézí na vybraných pracovištích v intenzivní péči - pilotní studie. In Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. 2017.
 31. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. Possibilities of Evaluation of Psychometric Properties of Scales for Assessment of the Risk of Pressure Lesions at Selected Intensive Care Workplaces – Pilot Study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 80, Supl. 1, s. "S36"-"S40", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017S36.
 32. SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2.
 33. SAIBERTOVÁ, Simona, Petra JUŘENÍKOVÁ, Libor SOBEK a Petr JAŠŠO. Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2017. 100 s. ISSN 1801-6103.
 34. 2016

 35. POKORNÁ, Andrea, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Soňa VASMANSKÁ, Simona SAIBERTOVÁ a Petra KREJČIŘÍKOVÁ. A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings. MEFANET journal. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 26-32. ISSN 1805-9163.
 36. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ, Lucie KUBÁTOVÁ, Petra CAMPROVÁ, Dita SVOBODOVÁ, Gabriela ŠMELKOVÁ a Nina MÜLLEROVÁ. Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout (informace pro laickou veřejnost). 2016.
 37. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ, Lucie KUBÁTOVÁ, Petra CAMPROVÁ, Dita SVOBODOVÁ, Gabriela ŠMELKOVÁ a Nina MÜLLEROVÁ. Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout (informace pro odbornou veřejnost). 2016.
 38. POKORNÁ, Andrea, Petra HANÁKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ a Petra BÚŘILOVÁ. Efektivita vzdělávacích aktivit v oblasti prevence a identifikace sorrorigenních ran. In PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., PhDr. Věra Stasková, Ph.D. IX. International Symposium - Theory and Practice Collaboration in Quality Care. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2016. s. 114-119. ISBN 978-80-7394-600-5.
 39. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. Evaluation of the assessment and documentation of chronic wounds in residential social care in the Czech Republic. Journal of Wound Care. London: MA Healthcare Limited, 2016, roč. 25, č. 11, s. 662-669. ISSN 0969-0700. doi:10.12968/jowc.2016.25.11.662.
 40. SAIBERTOVÁ, Simona, Andrea POKORNÁ, Soňa VASMANSKÁ, Petra BÚŘILOVÁ, N. MÜLLEROVÁ, L. FIEDLEROVÁ, D. SVOBODOVÁ, P. CAMPROVÁ, G. ŠMELKOVÁ a L. KUBÁTOVÁ. Hodnocení vybraných mezinárodních klinických doporučených postupů v managementu dekubitů (nástroj AGREEII). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S40"-"S44", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S40.
 41. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. Klíčové komponenty v edukaci zdravotníků v managementu dekubitů. In XXII. Královohradecké ošetřovatelské dny. 2016. ISBN 978-80-906205-2-0.
 42. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. Registers of Pressure Sores in an International Context - Literature Overview. In EWMA conference 2016, Bremen, Germany. 2016.
 43. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa VASMANSKÁ, Lucie KUBÁTOVÁ, Nina MÜLLEROVÁ, Petra CAMPROVÁ a Gabriela ŠMELKOVÁ. Registers of pressure ulcers in an international context. Central European Journal of Nursing and Midwifery. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016, roč. 7, č. 2, s. 444-452. ISSN 2336-3517. doi:10.15452/CEJNM.2016.07.0013.
 44. POKORNÁ, Andrea a Simona SAIBERTOVÁ. Sorrorigenní rány - víme jak je rozpoznat a co s nimi? In XIV. celostátní kongres s mezinárodní účastí. Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016. ISSN 2336-520X.
 45. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ, Roberta VELICHOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. Sorrorigenní rány, jejich identifikace a průběh péče. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S31"-"S36", 6 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S31.
 46. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. Sorrorigenous Wounds in Intensive Care. In EWMA conference 2016, Bremen, Germany. 2016.
 47. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ a Jan MUŽÍK. Sympozium - Dekubity - sdílení informací na národní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2016.
 48. SAIBERTOVÁ, Simona. Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. ISBN 978-80-210-8155-0.
 49. SAIBERTOVÁ, Simona. Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. ISBN 978-80-210-8155-0.
 50. 2015

 51. PINKAVOVÁ, Hana a Simona SAIBERTOVÁ. Elektronická studijní opora pro předmět: Ošetřovatelská péče v pediatrii. 2015.
 52. POKORNÁ, Andrea a Simona SAIBERTOVÁ. Komplexní hodnocení nehojících se ran v pobytových zařízeních sociální péče v ČR - mýtus či realita. In Léčba ran. 1. roč. II, č. 1. Praha, 2015. s. 30. ISSN 2336-520X.
 53. SAIBERTOVÁ, Simona a Andrea POKORNÁ. Objektivizující diagnostika v péči o nemocné s nehojící se ránou v zařízeních sociální péče. In Kazuistiky v angiologii, Suplementum 1. Semily: Nakladatelství GEUM, s.r.o, 2015. s. 11-12, 28 s. ISSN 2336-2790.
 54. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. Registry dekubitálních lézí - zkušenosti ze zahraničí. 2015. ISBN 978-80-905115-9-0.
 55. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Rizika sorrorigenního poškození kožního krytu pacientů. In IX. Podlahovy chirurgické dny, IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
 56. POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zuzana LANDOVÁ, Petra HANÁKOVÁ, Alena HOFŠTETROVÁ, Hana DONUTILOVÁ, Kateřina MOTYČKOVÁ, Irena VACHOVÁ, Kamila SZLAUEROVÁ a Andrea TARABUSOVÁ. Sorrorigenní rány, jejich identifikace, prevence a léčba. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. 66 s. ISBN 978-80-7013-580-8.
 57. 2014

 58. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Andrea POKORNÁ, Miroslava KYASOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Olga JANÍKOVÁ a Simona SAIBERTOVÁ. Logbook : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 978-80-210-7108-7.
 59. STRAKOVÁ, Jana a Simona SAIBERTOVÁ. Názory studentů na NANDA - ošetřovatelské diagnózy. In Sborník k Mezinárodnímu sympoziu: Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.
 60. SAIBERTOVÁ, Simona a Šárka TAVODOVÁ. Prevence vzniku chronických ran u seniorů. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 3, s. 109-112. ISSN 1805-4684.
 61. SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2.
 62. STRAKOVÁ, Jana a Simona SAIBERTOVÁ. The Opinions of Nursing Students on Nanda - Nursing Diagnosis. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 218-223. ISBN 978-80-7013-574-7.
 63. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Alena POSPÍŠILOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Natália BEHARKOVÁ, Zdeňka SURÁ, Hana PINKAVOVÁ, Jana DVOŘÁKOVÁ a Tereza POLZER. Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
 64. 2013

 65. SAIBERTOVÁ, Simona a Hana PINKAVOVÁ. PHENOMENON OF GASPING. In MSc. Alena Pospisilova, MSc. Jana Strakova, Ph.D., MSc. Petra Jurenikova, Ph.D., MSc. Andrea Pokorna, Ph.D. International Conference of Intensive Care – Education and Practice. 1. vyd. Brno 2013: Published by Masaryk University, 2013, 2013. s. 42-53, 54 s. ISBN 978-80-210-6639-7.
 66. SAIBERTOVÁ, Simona a Hana PINKAVOVÁ. Problematika lapavých dechů. In Sborník k Mezinárodní konferenci Intenzivní péče - vzdělávání a praxe. 2013. ISBN 978-80-210-6638-0.
 67. SAIBERTOVÁ, Simona a Miroslava KYASOVÁ. THE INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGY ON THE LIFE OF A SENIOR. In Jurenikova, P Strakova, J Pospisilova, A. VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENERAL NURSES AND WORKERS EDUCATING PARAMEDICAL STAFF. BRNO: NATIONAL CENTRE OF NURSING AND OTHER HEALTH PROFESSION BRNO-NCO NZO, 2013. s. 149-157. ISBN 978-80-7013-558-7.
 68. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Igor KUBA, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Andrea POKORNÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Olga JANÍKOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2021 07:45